Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Osteoporoz, uzun dönemde ciddi morbidite ve mortaliteye neden olan fakat ortopedi alanında hala az tanınan ve az tedavi edilen bir hastalıktır. Osteoporoz sıklıkla çoklu kırıklar oluşana kadar teşhis ve tedavi edilmez. Vertebral kompresyon kırıkları en yaygın sentinel kırıklardır ve bu durum, daha ağır kırıklar meydana gelmeden hastalara antiresorptif tedavi ile müdahale etme imkanı sunar. Öte yandan günümüze kadar omurga kırıklarının ardından osteoporoz taraması ve tedavisi hakkında çok az veri yayınlanmıştır. Bu nedenle bu hastalardaki osteoporoz tedavisindeki boşlukların daha fazla aydınlatılması ihtiyaç vardır.

Bir grup Amerikalı araştırmacı, vertebra kırıklarında osteoporoz tedavisinin mevcut durumunu, ikincil kırık önleme programı bulunmayan büyük bir üçüncü basamak bakım merkezinde incelemeyi amaçlayan bir çalışma yaptılar. Çalışma retrospektif bir kohort çalışması olarak tasarlandı ve büyük üçüncü basamak hastanesinde ya da bunlara bağlı topluluk hastanelerinde gerçekleştirildi. 2008 ve 2014 yılları arasında yeni bir vertebral kırığı olan acil servise başvuran ve yaşları 50 ve üzeri olan 2.933 hastanın tümü çalışmaya dahil edildi. Çalışmanın sonuç ölçütleri, ilk vertebra kırığını takip eden 2 yıl içerisinde yeni kırık oranlarıydı. Hasta bakımı ölçümleri ise vertebral kırılma oranları, çift enerjili X-ışını absorpsiyometri (DXA) testi, kalsiyum ve D vitamini takviyesi ve osteoporoz için kırılma sonrası 1 yıl ve 1 yıldan fazla bir süre içinde farmakoterapi idi. Daha önce antiosteoporoz ilacı kullanmayan hastalar arasında yeni antiosteoporoz ilacı kullanma oranının lineer eğilimi, 2008-2014 yılları arasında zamanla kırığı olan 1 yıl olarak tanımlandı.

Çalışmaya 2008-2014 yılları arasında vertebra kırığı ile acil servise başvuran 50 yaş ve üstü tüm hastalar dahil edildi. Sadece bir kişinin ilk vertebra kırığı belgeler yoluyla kabul edildi. Bireyler, DXA taraması, kalsiyum ve D vitamini takviyesi, bir antiosteoporoz ilacı ile tedavi ve olan vertebra kırığını takip eden ek kırıklar için değerlendirildi. İstatistiksel analizler, tanımlayıcı istatistikleri ve basit bir lojistik regresyon ile yapıldı.

Her 3 Hastanın 1inde 2 Yıl İçinde İkinci Kırık

Araştırma kapsamında 2008-2014 arasında, bir veya daha fazla vertebra kırığı karşılaşması için dahil olan bir acil serviste 2.933 tekil hasta incelendi. Yüzde doksan sekiz, kırılmayı takip eden 2 yıl veya 1 yıl içinde bir DXA taraması almamıştı. Hastaların %7'si kırılmadan sonra antezorptif tedaviye başlamış, 341'i (%5) 1 yıl içinde başlamış ve 211'i (%2) daha sonra başlamıştı. Yüzde yirmi bir (n=616) kırılmadan önce antiresorptif ilaç almıştı. Yüzde yetmiş üçüne (n=2,128) hiçbir zaman antiresorptif tedavi önerilmedi. Tedavi oranları zamanla hafifçe azaldı. Bir omur kırığı ile başvuran hastaların yüzde otuz sekizinde (n=1.115) 2 yıl içerisinde ikinci bir kırılganlık kırığı gelişmiştir.

Minimal travma spinal kırılmasının ardından ikincil kırık önlenmesini iyileştirmek için belirli bir yerel programın yokluğunda, bu kurumdaki hastalarda osteoporozun tanınması ve tedavisi, ortopedik literatürdeki ve başka yerlerdeki konuyla ilgili sayısız eylem çağrısına rağmen halen yetersizdir. Araştırmacılar bu hastalardaki osteoporoz tedavisinin yetersizliğinin, hastaların ek kırıklara maruz kalma riskini artırdığını ileri sürdüler. Çalışmada bu gibi hastaların 2 yıl içinde %38'inin ek kırılganlık kırığı geliştirdi. Bilim insanları bu çalışmanın bulgularına dayanarak, vertebra kırığı sonrası osteoporoz tedavisindeki eksiklikleri derinlemesine gösterdiğini belirttiler.

Medikaynak Referanslar

David W. Barton et al. Rates of osteoporosis screening and treatment following vertebral fracture The Spine Journal, Volume 19, Issue 3, 411 - 417

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler