Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Demans, en yaygınları Alzheimer hastalığı olan çeşitli nörodejeneratif durumlar için bir şemsiye terimdir. Demansın temel özelliği ilerleyici bilişsel gerilemedir, kişiler hafıza kaybı ve düşünme ve karar verme yeteneklerinde bir düşüş yaşarlar. Araştırmacılar, demansa neyin neden olduğu konusunda hala belirsizler, ancak önleme stratejilerini geliştirmek için bu durumun gelişmesine katkıda bulunabilecek potansiyel risk faktörlerini araştırıyorlar.

Son yıllarda, antihipertansif ilaçların kullanımı ile demans insidansı arasındaki ilişkiye ilgi artmaktadır. Pek çok yeni çalışma, yüksek tansiyon riski ile hipertansiyon arasında bağlantı kurmuştur.

Yapılan yeni bir retrospektif çalışmada, Almanya'da genel uygulamalarda takip edilen yaşlı kişilerde antihipertansif ilaç kullanımı ile demans arasındaki ilişki araştırıldı.

Çalışma, Almanya'da genel uygulamalarda demans tanısı konan, 2013-2017 yılları arasında ilk kez belgelenmiş kan basıncı değerlerine sahip ve demans tanısı konmuş 60 yaş ve üzerindeki hastaları içeriyordu. Demans vakaları demans olmayan kontrollerle yaş, cinsiyet, indeks yılı ve eşlik eden tanıları temelinde eğilim puanları kullanılarak eşleştirildi. Çalışmanın ana sonucu, antihipertansif ilaç kullanımının bir fonksiyonu olarak demans insidansıydı.

Antihipertansif Kullanımı ile Demans Riski Ters Orantılı

Çalışmaya, demans tanılı 12.405 hasta ve demans tanısı olmayan 12.405 hasta dahil edildi. Araştırmacılar, bu katılımcıların kan basıncı değerlerinin yanı sıra ilaç kayıtlarına da erişebildi. Araştırmacılar veri analizlerinde;

  • yaşamlarında bir noktada antihipertansif ilaçlar almamış olanlara kıyasla antihipertansif ilaçlar almış olanlar,
  • 3 yılın altında antihipertansif tedavi alan kişilerle karşılaştırıldığında 3 yıldır antihipertansif tedavi uygulayan kişiler ve
  • 5 yıldan az olan hastalarla karşılaştırıldığında 5 yıl boyunca böyle bir tedavi izleyenler

olmak üzere üç modeli değerlendirdiler.

Araştırmacılar, çalışmalarında anjiyotensin II reseptör blokerlerinin, anjiyotensin-dönüştüren enzim inhibitörlerinin, kalsiyum kanal blokerlerinin ve beta blokerlerin demans insidansında azalma ile ilişkili olduğunu gördüler ve antihipertansif ilaç kullanımının, Almanya'da genel uygulamalarda izlenen yaşlı kişilerde demans ile negatif ilişkili olduğunu belirttiler. İleriki çalışmaların demans riski ile antihipertansif ilaçlar arasındaki ilişkiye daha ayrıntılı bakmayı hedeflemesi gerektiğini aktardılar.

Medikaynak Referanslar

Jensa Bohlken, Louis Jacob, Karel Kostev. The Relationship Between the Use of Antihypertensive Drugs and the Incidence of Dementia in General Practices in Germany, Journal of Alzheimer's Disease, vol. 70, no. 1, pp. 91-97, 2019.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler