Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Testis kanseri kemoterapisine sisplatinin dahil edilmesi, kür oranlarının yüksek riskli hastalar için %95'e, düşük riskli hastalar için %50'ye ulaşmasına neden olmuştur. Yüksek kür oranları ve testis kanseri hastalarının genç yaşı, tedavinin işitme bozuklukları gibi uzun süreli olan veya ikinci primer malignitelerin gelişmesi gibi gecikmiş olan komplikasyonlarına odaklanma ile sonuçlanmıştır. 12 aydan uzun süren veya tedavinin bitiminden 12 ay sonra ortaya çıkan toksik etkiler kronik veya geç toksisite olarak kabul edilir. Kemoterapinin, kanserden kurtulanların yaşam kalitesini etkileyen geç toksik etkileri, nefrotoksisite, nörotoksisite, pulmoner toksisite ve vasküler toksisite, infertilite ve sekonder maligniteleri içerebilir. Testis kanserinden kurtulanlar, komorbidite riskinin yüksek olması ve erken mortalite nedeniyle daha yoğun takip gerektirir.

Sisplatin uygulamasının böbrek fonksiyonları üzerindeki akut etkileri, glomerüler filtrasyon hızının (GFR) azalması ve tübüler fonksiyon bozukluğundan kaynaklanan elektrolit bozuklukları, uzun dönem fonksiyonel değişikliklere yol açar. Kemoterapi ile tedavi edilen testis kanseri hastalarında en sık görülen vasküler yan etki Raynaud fenomenidir. Bu olumsuz etki bleomisin uygulamasıyla ilişkili olduğu bilinmektedir, bleomisin ve vinblastin ile tedaviden sonra da gelişebilmektedir.

Periferal nörotoksisite, sisplatin ve vinka alkaloidleri ile tedavi edilen hastalarda yaygındır. Sisplatin nöropati, büyük duyu liflerini etkiler, uyuşukluğa, karıncalanmaya ve titreşim hissinde bir azalmaya yol açar ve vinka alkaloitleri, "çorap-eldiven" değişikliğinin doza bağlı bir çevresel duyusal nöropatisine neden olur. Nadir durumlarda, ayak düşmesi ile birlikte ciddi sensori-motor nöropati, kuadripareze kadar ilerleyebilir. Parestezi, hastaların %80'inden fazlasında kemoterapi sırasında sıklıkla görülür. Hastaların çoğunda kemoterapinin sona ermesinden sonra da devam eder ve kalan semptomların bildirilen sıklığı %7 ila %51 arasındadır. Ek olarak, nöro-fizyolojik yöntemlerle değerlendirilen asemptomatik periferik sinir hasarı hastaların %50-76'sında doğrulanmıştır. Sisplatin bazlı rejimler de özerk sinir sistemini etkiliyor gibi görünmektedir. Kemoterapi sırasında veya sonrasında postural hipotansiyon gözlendi, ancak nadiren kronik bir semptom olur. Ototoksisite aynı zamanda yüksek frekanslı (4-8 kHz) işitme kaybı (% 28-75) ve korti organının zarar görmesi nedeniyle kulak çınlaması gibi görünen kemoterapinin devam eden bir komplikasyonudur.

Doktorlar Uzun Dönem Etkilerin Farkında Olmalı

Bleomisinlerin neden olduğu pulmoner toksisite, testis hastalığı için kemoterapi uygulanan hastalarda da tarif edilmiştir. Bleomisin dozu, böbrek fonksiyonu, yaş, hastalık derecesi ve mevcut pulmoner morbidite dahil olmak üzere pnömoni gelişimi için çeşitli risk faktörleri tanımlanmıştır. Toksik pulmoner etkiler bronşiyolit obliterans, eozinofilik aşırı duyarlılık veya interstisyel pnömoni olarak ortaya çıkabilir.

Testis kanseri sağ kalanlarında, genel popülasyona göre sekonder malignite gelişimi riski %30 daha yüksektir. Kemoterapi veya radyoterapi ile tedavi sonrası risk genel popülasyona göre iki kat, iki modalitenin kombinasyonu ile 3 kat daha yüksektir. Kontralateral testis kanseri gelişme riski %2'dir. Diğer maligniteler arasında plevra, pankreas, mide, mesane ve bağ dokusu tümörleri bulunur.

İnfertilite testis kanseri hastaları için bu hasta grubunun genç yaşı, yüksek kür oranları ve tedaviden sonraki uzun yaşam beklentisi nedeniyle önemli bir konudur. Kanser tanısı sırasında, erkeklerin %10-35'i kısırlık yaşamış, bunların %50'sinde anormal semen analizleri yapılmıştır. Testis kanseri riskinin, infertilite ve anormal semen analizine sahip erkeklerde, yaş uyumlu kontrollere göre 20 kat daha yüksek olduğu gösterilmiştir. Kanser ve infertilite arasındaki bağlantı, tümör tarafından hormon üretimi, anti-sperm antikorlarının varlığı, in situ karsinom, kontralateral malignite veya kriptorşidizm ile kısmen açıklanabilir.

Testis kanseri, sisplatin bazlı rejimlerin kullanılmasından bu yana tedavi edilebilir bir hastalık modeli olarak kabul edilir. Doktorlar tedavinin uzun süreli toksik etkilerinin farkında olmalı ve hastalarını yakından takip etmelerini teşvik etmelidir. Testis kanseri tedavisinin geç etkilerinin mekanizma ve özelliklerinin anlaşılması, araştırmanın toksisiteyi en aza indirmeyi ve üstesinden gelmeyi amaçlayan terapötik stratejilere odaklanmasını sağlayacaktır.

Medikaynak Referanslar

Kyriaki Pliarchopoulou, Dimitrios Pectasides. Late complications of chemotherapy in testicular cancer, Cancer Treatment Reviews 36 (2010) 262–267.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler