Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Meme kanseri kadınlarda en sık görülen malignite olup 2012 küresel kanser istatistikleri, meme kanseri teşhisi konan yaklaşık 1,7 milyon kadının olduğunu ve 521,900 kadının meme kanserinden öldüğünü göstermiştir. Meme kanseri oldukça heterojen bir hastalıktır ve klinik tedavi ve prognoz hastalar arasında büyük farklılıklar göstermektedir. 2013 St. Gallen Uluslararası Meme Kanseri Konferansı, meme kanseri moleküler alt tiplerinin yeni bir tanımını yayınlamıştır. Bu alt tipler ise luminal A (ER / PR +, HER2−, Ki67 + <% 20, hasta örnekleri için immünohistokimyasal boyama sonuçlarını gösteren yüzde), luminal B (ER / PR + < % 20, HER2P, Ki67 +>% 20); HER2 + B2 (ER / PR +, HER2 aşırı ifadesi), HER2 aşırı ifadesi (ER−, PR−, HER2 aşırı ifadesi), bazal benzeri TNBC (ER−, PR−, HER2−) ve diğer özel alt tipler olarak sıralanmıştır.

Üçlü negatif meme kanseri (TNBC), östrojen (ER), progesteron (PR) ve insan epidermal büyüme faktörü reseptörü-2 (HER2) negatif ifadesi olan bir meme kanseri türü olarak tanımlanmaktadır. Gen ekspresyon profili analizi genellikle TNBC'yi bazal benzeri meme kanseri (BLBC) alt tipi olarak sınıflandırır ve araştırmacılar TNBC ve BLBC gen ekspresyon profillerinin yaklaşık %56'sının çakıştığını belirtmişlerdir. Yapılan çalışmalar örtüşme oranının, TNBC ve BLBC arasında %60-90 kadar yüksek olabilirken, TNBC olmayan ve BLBC arasında yalnızca %11,5 olabileceğini göstermiştir. Epidemiyolojik veriler TNBC'nin çoğunlukla tüm meme kanseri hastalarının yaklaşık %15-20'sini oluşturan 40 yaşın altındaki premenopozal genç kadınlarda ortaya çıktığını göstermektedir. Araştırmacılar meme kanserinin diğer alt tipleriyle karşılaştırıldığında, TNBC hastalarının yaşam süresinin daha kısa olduğunu ve tanıdan sonraki ilk 5 yıl içinde mortalite oranının %40 olduğunu belirtmişlerdir. TNBC oldukça invazivdir ve TNBC hastalarının yaklaşık %46'sında uzak metastaz olmaktadır. İstatistikler metastaz sonrası medyan sağkalım süresinin sadece 13.3 ay olduğunu ve ameliyat sonrası nüks oranının %25'e kadar yükseldiğini göstermektedir. Araştırmacılar metastazın sıklıkla beyin ve iç organları içerdiğini ve uzak metastazın çoğunlukla tanıdan sonraki 3. yılda görüldüğünü ifade etmişlerdir.

TNBC’de Ana Sistematik Tedavi

TNBC olmayan hastalarda ortalama relaps süresi 35-67 ay, TNBC hastalarında ise ortalama 19-40 aydır ve TNBC hastalarının rekürrensden sonraki 3 ay içinde mortalite oranı %75 kadar yüksektir. Özel moleküler fenotipi nedeniyle TNBC, endokrin terapisine veya moleküler hedefe yönelik tedaviye duyarlı değildir. Araştırmacılar bu nedenle, kemoterapinin ana sistemik tedavi olduğunu, ancak geleneksel postoperatif adjuvan kemoradyoterapinin etkinliğinin zayıf olduğunu ve kalıntı metastatik lezyonların sonunda tümör nüksüne yol açacağını belirtmişlerdir. Bu nedenle, yeni tedavi rejimleri ve hedefleri geliştirmek acil bir klinik ihtiyaçtır. Eskiden moleküler tedavi ile ulaşılamaz bir hastalık olarak kabul edilen TNBC, son zamanlarda intrinsik moleküler TNBC alt tiplemesi ve doğru sınıflandırma ve prognoz iyileşmelerinin tahmini nedeniyle yeni hedefli tedavilerin dahil edilmesi için başarılı araştırmaların merkezi olmuştur. Araştırmacılar önerilen alt tipleri ve spesifik biyobelirteçler tarafından tanımlanan moleküler varyasyonların ve mevcut kemoterapinin, immünoterapi ve hedeflenen inhibitör kombinasyonu seçenekleri göz önüne alındığında, TNBC tedavisinde büyük ilerlemeler kaydedilmiş olduğunu ifade etmişlerdir.

Medikaynak Referanslar

Yin L, Duan JJ, Bian XW, Yu SC. Triple-negative breast cancer molecular subtyping and treatment progress. Breast Cancer Res. 2020;22(1):61. Published 2020 Jun 9. doi:10.1186/s13058-020-01296-5

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler