Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Sekanslama teknolojisindeki gelişmeler, üçlü negatif meme kanseri (TNBC) alt kümelerini de kapsayan meme kanserlerinin kapsamlı moleküler profillenmesini kolaylaştırmıştır. Primer TNBC'lerin dönüm noktası sayılan iki analizi, farklı ekspresyon profillerine sahip altı TNBC alt tipini ortaya çıkarmıştır. Entegre bir kopya numarası/transkriptome analizi, üst üste binen dört TNBC alt kümesini tanımlamıştır. TNBC'ler yaygın kopya numarası değişikliklerini de yansıtırken, genomik analizler, TP53'te (TNBC'lerin ~ %75'i) ve PIK3CA'DA ~ %25 yüksek mutasyon sıklığı göstermiştir.

Mevcut TNBC alt kümeleri/grupları, içsel genomik özellikleri anlamak için kritik bir çerçeve sağlar, ancak yalnızca hasta sağkalımındaki küçük farklılıklar ile ilişkilidir. Metastatik hastalık geliştiren TNBC'lerin yaklaşık %30’unun içerisinde bir kısmı daha sessiz veya tedaviye yanıt veren hastalık ile ilişkili nispeten geç nükse sahip olan bir grup ile hızlı nüks, tedaviye direnç ve kötü prognoz ile ilişkili agresif fenotipe sahip bir altküme vardır. Şimdilik nüksün farklı zamanlama ile ilişkili genomik özellikleri anlaşılamamıştır.

Üçlü negatif meme kanseri (TNBC) heterojen bir hastalıktır ve daha önce TNBC’nin hızlı nüks etmesinin, farklı sosyodemografik özelliklerle ilişkili olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada, TNBC’nin hızlı nükse karşı geç nüksünün, aynı zamanda primer tümörün ayrı klinik ve genomik özellikleri ile de tanımlanabileceği varsayılmıştır.

Kamuya açık üç veri seti kullanarak, "hızlı nüks" (rrTNBC; uzak nüks veya ölüm ≤ 2 yıllık tanı), ‘'geç nüks’’ (lrTNBC; > 2 yıl) veya ’’nükssüz'’ (nrTNBC: > 5 yıl nüks/ölüm yok) tanısı alacak kadar yeterli takip edilmiş primer TNBC tanısı almış 453 hasta çalışmaya alınmıştır. Tüm transkriptomu (n=453) ve tüm genom kopya numarası ve 171 kansere bağlı gen için mutasyon verileri (n=317) temel klinik ve primer tümör multi-omic verileri araştırılmıştır. Hızlı nüksün klinik ve genomik özelliklerle ilişkisi Pearson Ki-kare testleri, t-testleri, ANOVA ve Fisher exact testleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Alt tipi olan klinik özelliklerin lojistik regresyon modellerine karşı belirgin genomik özellikleri birleştiren iki modeli değerlendirilmiştir.

Nükssüz nrTNBC’ye göre, hem rrTNBC hem de lrTNBC önemli ölçüde daha düşük immün imzaya sahipti ve immün imzalar, anti-tümör CD8 T hücresi, M1 makrofajı ve gama-delta T hücresi CIBERSORT'un immün alt kümeleri ile yüksek oranda ilişkili bulunmuştur. İlginç bir şekilde, lrTNBC'ler lüminal imzalar için zenginleştirilmiştir. Gruplar arasında, tümör mutasyon yükünde veya genom değişkenliği yüzdesinde fark görülmemiştir. Tüm modellerin performansı toplamda ortalama iken, genomik özellikleri içeren lojistik regresyon mModelleri; eğitim (n=63 hasta), test (n=63) ve bağımsız validasyon (n=34) kohortlarında standart klinik/alt tip modellerini belirgin biçimde öne çıkarmıştır.

Bu çalışmayla, TNBC'nin agresif bir altkümesi olan hızlı nüks TNBC'nin daha sonraki çalışmaları için klinik ve genomik özellikler tanımlanmıştır.

Medikaynak Referanslar

Zhang, Yiqing et al. "Genomic Features Of Rapid Versus Late Relapse In Triple Negative Breast Cancer". BMC Cancer, vol 21, no. 1, 2021. Springer Science And Business Media LLC, doi:10.1186/s12885-021-08320-7. Accessed 16 June 2021.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler