Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Görüntüleme ile yayılan prostat kanseri derecesinin belirlenmesi, yüksek riskli lokalize prostat kanseri olan hastalarda terapötik karar verme için önemlidir. Cerrahi veya radyoterapi öncesi hastaların dikkatli seçimine rağmen, küratif niyetle tedaviyi takiben nüksetme kısmen yaygındır, çünkü BT ve kemik taraması ile mevcut bakım standardı görüntülemenin lokalize olmayan hastalığı tespit etmek için yeterli duyarlılık ve özgüllüğü bulunmamaktadır. Araştırmacılar yeni görüntülemenin, başlangıçta hastalık kapsamını daha doğru bir şekilde tanımlayarak sonuçları iyileştirebileceğini ve daha özel bir multimodal tedavi planının önerilmesini sağlayabileceğini ifade etmişlerdir. Prostat spesifik membran antijeni (PSMA), prostat kanseri hücreleri üzerinde aşırı eksprese edilen hücre yüzeyi glikoproteinidir. PSMA'ya afinite ile bağlanan radyoaktif işaretli küçük moleküller, PET-CT ile tüm vücutta tümöre özgü görüntülemeyi mümkün kılmakla birlikte yeni ortaya çıkan veriler, PSMA PET-BT'nin prostat kanserini, özellikle tekrarlayan kanser ortamını görüntülemede önemli bir ilerleme olduğunu göstermektedir. Birincil evreleme için kanıtlar, geleneksel görüntüleme ile karşılaştırılmadan geriye dönük veya tek merkezli çalışma tasarımı ile sınırlıdır ve takip veya bir referans standardıyla karşılaştırma ile bir veri eksikliği mevcuttur. Yapılan bu çalışmada araştırmacılar ProPSMA denemesi ile PSMA PET-CT'nin BT ve kemik taraması kombinasyonuna kıyasla daha iyi bir doğruluğa sahip olup olmadığını araştırmayı amaçlamışlar ve PSMA PET-CT'nin tanı amaçlı kullanımını geleneksel görüntülemenin yerine koyduklarını belirtmişlerdir.

PSMA PET-CT, BT ve Kemik Taramasının Birleşik Bulgularına Üstün Doğruluk Sağlayan Geleneksel Görüntüleme İçin Uygun Bir Alternatif

BT ve kemik taraması kullanan konvansiyonel görüntüleme, yüksek riskli lokalize prostat kanseri olan erkeklerin evrelendirilmesinde yeterli hassasiyete sahip değildir. Araştırmacılar prostat spesifik membran antijeni PET-BT kullanarak yeni görüntülemenin doğruluğu artırıp iyileştiremeyeceğini ve yönetimi etkileyip etkilemeyeceğini araştırmayı amaçlamışlardır. Yapılan bu çok merkezli, iki kollu, randomize çalışmaya, Avustralya'daki on hastanede biyopsi ile kanıtlanmış prostat kanseri ve yüksek riskli özellikleri olan erkekler dahil edilmiş ve hastalar rastgele BT ve kemik taraması veya galyum-68 PSMA-11 PET-CT ile geleneksel görüntülemeye atanmıştır. Çalışma birinci basamak görüntüleme randomizasyondan sonraki 21 gün içinde yapılmış olup üç veya daha fazla uzak metastaz olmadıkça hastalar çaprazlanarak tanımlanmıştır. Çalışmada ortaya çıkan birincil sonuç, 6 aylık takipte histopatoloji, görüntüleme ve biyokimya dahil önceden tanımlanmış bir referans standardı kullanılarak alıcı-çalışma eğrisi tarafından tanımlanan pelvik nodal veya uzak metastatik hastalığın tanımlanması için birinci basamak görüntülemenin doğruluğu olarak belirtilmiştir. Yapılan çalışmaya 22 Mart 2017'den 02 Kasım 2018'e kadar 339 erkek uygunluk açısından değerlendirilmiş ve 302 erkek rastgele atanmıştır. 152 erkek rastgele geleneksel görüntülemeye ve diğer 150 erkek hasta ise PSMA PET-CT'ye atanmıştır. Araştırmacılar takipli 295 erkekten 87'sinde pelvik nodal veya uzak metastatik hastalık mevcut olduğunu ve PSMA PET-CT, geleneksel görüntülemeye göre %27 daha yüksek hassasiyete sahip olduğunu belirtmişlerdir. Araştırmacılar ayrıca PSMA PET-CT ile karşılaştırıldığında konvansiyonel görüntüleme için daha düşük duyarlılık ve özgüllük olduğunu tespit etmişlerdir. Alt grup analizleri de PSMA PET-CT'nin üstünlüğünü göstermiştir. Birinci basamak konvansiyonel görüntüleme, yönetimin PSMA PET-CT'den daha az sıklıkta değiştiğini ve daha net bir bulgu verdiğini göstermiştir. Araştırmacılar radyasyona maruz kalma, konvansiyonel görüntüleme için PSMA PET-CT'den 10 • 9 mSv daha yüksek olduğunu ve PSMA PET-CT için yüksek muhabir anlaşması olduğunu bulmuşlardır. İkinci basamak görüntü uygulanan hastalarda, konvansiyonel görüntülemeyi takiben 136 hastanın yedisinde ve PSMA PET-BT sonrası 146 hastanın da 39'unda yönetim değişikliği meydana gelmiştir. Araştırmacılar PSMA PET-CT, BT ve kemik taramasının birleşik bulgularına üstün doğruluk sağlayan geleneksel görüntüleme için uygun bir alternatif olduğu sonucuna ulaşmışlardır.

Medikaynak Referanslar

Hofman MS, Lawrentschuk N, Francis RJ, et al. Prostate-specific membrane antigen PET-CT in patients with high-risk prostate cancer before curative-intent surgery or radiotherapy (proPSMA): a prospective, randomised, multicentre study. Lancet. 2020;395(10231):1208–1216. doi:10,1016/S0140-6736(20)30314-7

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler