Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
Üye Olun / Giriş Yapın Medikaynak Icon
Medikaynak Rxmediapharma

Ekarte Edilmesi Gereken Diğer Durumlar

Genel Bakış


Aşağıda listelenen tanılar multipl sklerozun (MS) neden olduğu nörolojik semptomlara benzer semptomlara neden olabilir. Bu tanıların bazılarının (örneğin; vitamin B12 eksikliği) basit kan testleri ile ekarte edilmeleri kolayken, sarkoidoz gibi diğer bazıları ise biyopsi gerektirebilir. Bazıları diğerlerine göre daha nadir görülür.​​


Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları

Lyme Hastalığı — Bir geyik kenesi tarafından insanlara bulaşan Borrelia burgdorferi organizmasının neden olduğu bir enfeksiyondur.

Sifiliz — Treponema pallidumun neden olduğu cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyondur ve enfeksiyonun başlangıcından yıllar sonra nörolojik semptomlara neden olabilir.

İlerleyici multifokal lökoensefalopati (PML) — JC (genel popülasyonda yaygın ve inaktif bir virüs) virüsünün neden olduğu beynin beyaz cevherinin potansiyel ölümcül enfeksiyonudur.

İnsan bağışıklık eksikliği virüsü (HIV) — Edinilmiş immün yetmezlik sendromuna ya da AIDS’e neden olabilen bir virüstür.

İnsan T lenfosit virüsü 1 (HTLV1) – miyelopati/tropikal spastik paraparezi ile ilişkili —Sinir sisteminin kronik ilerleyici bir hastalığıdır.
 

Santral Sinir Sisteminin Enflamatuar Bozuklukları

Sjögren’s sendromu — Göz ve ağız kuruluğu, jeneralize yorgunluk, eklem ağrısı ve bazen nörolojik semptomlara neden olan, vücudun nem üreten bezlerine saldıran kronik otoimmün bir hastalıktır. Vaskülit —Beyin ve omuriliği besleyen kan damarlarına saldıran ve nörolojik semptomlar üreten otoimmün bir bozukluktur.

Sistemik lupus eritamatozus— Deri, eklemler, böbrekler, akciğerler, sinir sistemi ve diğer organları etkileyebilen, kronik enflamatuar otoimmün bir bozukluktur.

Sarkoidoz — Akciğerler, deri, lenf nodları, karaciğer ve santral sinir sisteminde enflamatuar hücre koleksiyonları (granülom) üreten, solunumsal semptomlar ve bazen nörolojik semptomlar üreten kronik, muhtemelen otoimmün bir durumdur.

Behçet hastalığı— Kan damarlarını, özellikle venleri tahrip eden otoimmün bir hastalıktır. Hastalık oral aft, genital aft, göz içinde enflamasyon ve deri problemlerine ek olarak beyinin beyaz cevherini etkileyebilir.


Genetik Bozukluklar

Herediter miyelopatiler— Herediter serebellar dejenerasyon, lökodistrofiler ve motor nöron bozukluğu da (omurilikte sinir yolaklarını içeren) dahil olmak üzere omuriliği ilgilendiren bazı kalıtsal bozukluklardır.

Subkortikal Enfarkt ve Lökoensefalopati ile Seyreden Serebral Otozomal Dominant Arteriopati (CADASIL) — İlerleyici nörolojik semptomlara neden olan, primer olarak beyninbeyaz cevherinde küçük kan damarlarını etkileyen kalıtsal bir hastalıktır.

Lökodistrofiler — Nörolojik semptomlara neden olan, santral sinir siteminde miyeline hasar veren nadir, kalıtsal, ilerleyici bozukluktur.

Herediter serebellar dejenerasyon— Ellerin, konuşmanın ve göz hareketlerinin zayıf koordinasyonunun yanı sıra yavaş ilerleyen yürüyüş koordinasyonsuzluğuna neden olan bir grup kalıtsal hastalıktır.

Mitokondriyal hastalık — Çeşitli vücut fonksiyonlarına müdahale eden ve nörolojik semptomlar üretebilen mitokondrinin (hücrelerde enerji üreten yapılar) fonksiyon bozukluğudur.

Beyin Tümörleri

Metastazlar — İlk konumundan başka yerlere yayılmış kanser metastatik kabul edilir. Bazı kanserlerin — meme, akciğer, böbrek ve deri (melanom) — santral sinir sistemine yayılma ve nörolojik semptomlara neden olma olasılığı daha yüksektir.

Lenfoma— Bazen santral sinir sisteminde (CNS) ortaya çıkan ya da başka yerlerden beyine yayılan, T ve B lenfositlerin (beyaz kan hücresi tipleri) anormal hızlı replikasyonunun yol açtığı bir kan kanseridir.


Eksiklikler

Bakır eksikliği — Nörolojik semptomlara neden olabilen, aşırı çinko alımı ya da bazı tip mide cerrahileri ile birlikte görülen nispeten nadir ortaya çıkan bir eksikliktir.

Vitamin B12 eksikliği — Diyet kısıtlamaları veya emilim problemleri nedeniyle ortaya çıkabilen, nörolojik fonksiyon açısından kritik olan bir vitaminin eksikliğidir ve nörolojik semptomların yaygın bir nedenidir.

Beyin ve Spinal Korddaki Yapısal Hasarlar

Servikal spondiloz — Normal yaşlanma ile ilişkili olarak omurganın dejenerasyonudur, omuriliğe bası yapabilir ve nörolojik semptomlara neden olabilir.

Disk Hernisi — Omurganın omurları (kemikler) arasında bir yastık görevi gören bir disk, yaşla birlikte hareket ederek veya kayarak dışarı çıkabilir ( "herniasyon" olarak adlandırılır). Herniye olmuş bir disk, bölgedeki sinirlere baskı yapar ve nörolojik semptomlar üretir.

Chiari malformasyonu — Denge ve koordinasyondan sorumlu bir beyin yapısı olan serebellumun pozisyonundaki bir anormalliktir. Serebellum daha aşağıda konumlandığında spinal korda ya da beyin sapına bası yaparak nörolojik semptomlar üretir.

 

Diğer MS Dışı Demiyelinizan Bozukluklar

Nöromiyelitis optika (NMO) — MS ile çeşitli klinik özellikleri paylaşan fakat MS'den ayrı bir hastalıktır. NMO çok sıklıkla her iki gözde görsel değişikliklere ve spinal kordda lezyonlardan kaynaklanan semptomlara neden olur.

Akut dissemine ensefalomiyelit (ADEM) — Beyin, omurilik ve daha nadir optik sinirde ani ve şiddetli bir enflamasyon atağıdır ve miyelin hasarına sebep olur. ADEM'in semptomları hızlı bir şekilde ortaya çıkar ve genellikle davranış değişiklikleri ile başlar.

Referanslar :

1. National MS Society. http://www.nationalmssociety.org/Symptoms-Diagnosis/Other-Conditions-to-Rule-Out Accessed 26 Nov 2016