Yandex Metrica
MENÜ
arama yap

Beyin Tümörleri

Beyin Tümörleri

Beyinde herhangi bir anormal hücre büyümesi olarak tanımlanır. Lokal büyüyen, yakın dokuya invazyon yapmayan benign tümörler; lokal ve multifokal büyüyen ve yakın dokuya invazyon yapan malign tümörler olmak üzere ikiye ayrılırlar.

Meningiom, en sık görülen benign beyin tümörüdür. Tüm primer beyin ve merkezi sinir sistemi tümörlerinin 1/3’ünü oluşturur. Meningiomlar meninkslerden kaynaklanır. Genellikle küçük tümörlerdir ve semptomlara yol açmayarak otopside saptanır. Daha büyük olanları ise fokal nöbetler, bacaklarda progresif spastik zayıflık, idrar kaçırma tümörün yerine bağlı olarak diğer motor, duyusal, nörolojik ve nöbet semptomlara neden olur. Beyinde oluşan ve nöronlar veya glial hücrelerden kaynaklanan primer malign beyin tümörleri ile vücutta başka bir yerde meydana gelmiş olan kanserlerin metastazları sonucu ortaya çıkan sekonder malign beyin tümörleri olmak üzere iki tip maign beyin tümörü vardır. MSS metastazları ise yetişkinlerde en sık görülen beyin tümörleridir. Yaygın olarak akciğer kanseri, meme kanseri, melanım ve böbrek kanserlerinin beyin metastazları görülür.

Primer Beyin Tümörleri

Primer beyin tümörleri histoloji ve konumlarına dayanılarak sınıflandırılır. Temel ayrım nöronlardan ve glial hücrelerden kaynaklanan tümörler şeklindedir. Nöronlardan ortaya çıkan beyin tümörleri:

- Santral nörositoma
- Serebellar liponörositoma
- Gangliositoma
- Gliomlar

Gliomlar, glial hücrelerden kaynaklanan ve tipik olarak serebral korteksin frontal, temporal, parietal ve oksipital loblarında gelişen beyin ve MSS'nin primer malign tümörleridir. Genel olarak 4 tip gliom bulunmaktadır:

Astrositik tümörler: Astrositlerden kaynaklanır. En yaygın görülen gliom türüdür .GBM'ler bir astrositoma biçimidir

Oligodendroglial tümörler: Oligodendrositlerden kaynaklanır. Astrositomalara göre daha az yaygın ve daha az agresiftir. Bu tümörleri kemoterapiye duyarsız hale getiren kromozom anormallikleri ile karakterize edilir. Beyne yayılarak ameliyatla çıkarmayı karmaşıklaştırabilir

Ependimal tümörler: Ependimal hücrelerden kaynaklanır. Nispeten nadir MSS tümörleridir, çocuklarda yetişkinlere oranla daha yaygındır. Beyin içinde BOS'nin akışını bloke ederek önemli şişlikle sonuçlanabilir

Karışık gliomlar

Astrositomlar

Astrositomlar en yaygın gliom türüdür. Farklı birçok gliom türleri arasında en yaygın olanlar, açık farkla tüm gliomların yaklaşık ¾’ünü oluşturan astrositomlardır. Gliomlar glial hücrelerden, en yaygın olarak astrositlerden kaynaklanır. Genellkikle beyin dışına yayılmaz, uzak organ metastazı nadir görülür. Glioblastoma multiforme (GBM), Grad IV astrositomları açıklamak için kullanılan bir terimdir.

GBM

Grad IV astrositomdur. En malign gliom türüdür. Nadiren metastaz yapar. Genellikle yerel olarak büyüme gözlenir. Çevre dokulara yayılımı diffüz infiltrasyonla olur. Genellikle beynin kontralateral hemisferini kapsamak üzere beynin orta hattını geçerler. En yaygın olarak serebrumun frontal ve temporal lobları tutmasına ragmen MSS herhangi bir bölümünü de tutabilir. Çıplak gözle incelenmesinde, GBM vasküler proliferasyon ve/veya nekroz nedeniyle alacalı (mültiforme) görünümlü pek tanımlanamayan bir kitle olarak görünür.

Çeşitli karakteristik özellikler:

- Yüksek damarlılık: hücreler tümörün içinde yoğun biçimde sıkışmıştır

- Atipi: anormal veya düzensiz hücre görünümü

- Anaplazi: hücreler normal yapısal ve fonksiyonel farklılaşmalarını kaybetmiştir ve bu da genellikle boyutta artış ve anormal şekilde büyük veya değişik şekillerdeki çekirdekle sonuçlanmıştır

- Yüksek mitotik indeks: yüksek düzeyde hücre bölünmesi.

GBM'ler spontan olarak meydana gelenler (primer GBM'ler) ve önceden var olan düşük dereceli astrositomlardan progresyon gösterenler (sekonder GBM'ler) olmak üzere iki ana kategoriye ayrılır.

GBM'lerin çoğunluğu (>%90) primer tümörlerdir. Sekonder GBM'ler daha az sıklıkta meydana gelir (<%10). Primer GBM'ler spontandır ve çok hızlı gelişir. Sekonder GBM'ler, düşük gradlı diffüz astrositom (WHO grad II) veya anaplastik astrositom (WHO grad III) gibi düşük gradlı astrositomların progresyonu sonucu gelişir. Genellikle daha genç hastalarda meydana gelirler ve tanıda ortalama yaş 45’tir. GBM insidansı yaklaşık 3–4/100,000 kişi-yıldır. Farklı coğrafi bölgelerde belirli dereceye kadar farklılık gösterir. Gelişmiş ülkelerde, gelişmekte olan ülkelere göre daha sık gözlenmektedir.

GBM’de prognozu belirleyen faktörler:

- Yaş: 50 yaşından genç hastalarda prognoz daha iyidir.

- Performans durumu (PS): İyi bir PS daha iyidir. Nispeten genç yaş ve iyi genel zindelik PS'yi etkiler ve optimum tedaviyi tolere edebilme olasılığını arttırarak daha iyi genel prognoza katkıda bulunur.

- Toplam veya toplama yakın tümör rezeksiyonu daha iyi prognozludur.

- İyi nörolojik fonksiyona sahip olan hastaların prognozu daha iyidir.

Belirtiler ve semptomlar: Kısa süreli hafif belirtiler veya semptomlar daha olumlu prognoza sahiptir.

O6-metilguanin metiltransferaz (MGMT) gen promoter metilasyonu: Metile MGMT olan hastaların prognozu tedaviden bağımsız olarak unmetile durumdaki hastalara kıyasla daha iyidir.

Belirti ve semptomlar:

Tümör veya ödem nedeniyle bitişik beyin bölgelerine lokal basınç uygulayan tümörün kitle etkileri, lokal hasara yol açan kanamalar, büyüyen tümörün doğrudan infiltrasyonu nedeniyle normal MSS dokusunun yok olması ve intrakraniyal basınçta artışı hastalığın belirti ve semptomlarının ana nedenleridir. Diğer semptomlar ise fokal veya genel olarak sınıflandırılabilir. Fokal belirtiler ve semptomlar beyin içinde tümörün yerini ve hemiparezi ve afazi gibi spesifik beyin fonksiyonları üzerindeki etkileri yansıtır. Genel belirtiler ve semptomlar yüksek intrakraniyal basıncın etkilerini yansıtır ve baş ağrısı, mide bulantısı, kusma ve inme olarak ortaya çıkabilir.

Tanı:

Tanıda Kontrastlı MRG, yüksek çözünürlüğü ve açık doku farklılaştırması nedeniyle beyin taraması için altın standart kabul edilir. Kontrastlı MRG taramasında, GBM tümörü genellikle halka zenginleştirici bir lezyon olarak görüntülenir. Tümör biyopsisi de tanıya yardımcıdır. Tam eksizyon GBM olan hastalarda en iyi sağkalımla ilişkili olduğundan, şüphelenilen GBM olan hastaların çoğunda tümörün mümkün olduğu kadar büyük kısmını çıkarmak üzere cerrahi müdahale yapılacaktır. Aynı zamanda, patolojik muayene için uygun tümör dokusu sağlamak üzere tümör biyopsisi yapılacaktır. Biyopsilerin histolojik analizi, tanımlayıcı bir tanı sağlayarak tümörün doğru tanınması ve grad tayini için gereklidir. Tümör rezeksiyonunun mümkün olmadığı az bir hasta grubunda, patolojik inceleme için tümör dokusu alınması amacıyla biyopsi yapılır.

GBM için hiçbir prediktif biyomarker tanımlı değildir. MGMT durumu prognostiktir, ancak mevcut hiçbir tedavi seçeneği MGMT durumuna dayanarak hasta seçimi gerektirmemektedir. MGMT enzimi, alkilleyici ajanlar ve iyonize edici radyasyonun yol açtığı hasarı hızla tersine çeviren ve böylece hücre ölümünü engelleyen bir DNA onarım enzimidir

Referanslar :

E-Posta ve şifrenizi girerek
medikal referans noktanıza ulaşabilirsiniz.

GİRİŞ YAP

Yeni hesap oluştururken vereceğiniz bilgiler, cegedim tarafından onaylanacak
ve siteye tam üyeliğiniz bu onaydan sonra sağlanacaktır.

* Tüm alanları doldurmak zorunludur.

Loading Image