Onkoloji

 

Akciğer Kanseri Çeşitleri

 

Akciğer kanseri çeşitleri iki ana gruba ayrılır: küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK) ve küçük hücreli olmayan akciğer kanseri (KHDAK).

 

 

KHDAK, en yaygın görülen akciğer kanseri türüdür ve tüm olguların yaklaşık %85'inden sorumludur.

 

 

KHAK, olguların %15-20'sini temsil eden bir akciğer kanseri türüdür ancak prognozu kötüdür ve bu hastalığın ilerlemiş formu olan yaygın evre KHAK'nın görüldüğü kişilerin yalnızca %2 kadarı beş yıl sonra hayatta kalır.

 

 

KHAK

 

KHAK adlandırılmasının yapılmasının sebebi hücrelerin küçük olması ve nukleusun (hücrenin kontrol merkezi) hücrenin büyük bir kısmını doldurmasıdır. Agresif bir klinik seyir izlemektedir ve erken metastaz potansiyeli yüksektir. Tedavisiz ortalama sağkalım 3-4 ay kadardır. Bu tip kanserler neredeyse her zaman sigara kullanımından oluşur. KHAK genellikle erken yayılır ve bu nedenle doktorlar genellikle kemoterapi tedavisini cerrahiye göre tercih ederler.

 

Hastada hangi tip akciğer kanserinin olduğunun bilinmesi önemlidir çünkü KHAK kemoterapiye en iyi cevabı verirken diğer tipler (hep birlikte KHDAK olarak adlandırılan grup) cerrahi girişim ve radyoterapi ile daha iyi tedavi edilir.

 

KHDAK

 

Akciğer kanserinin en sık görülen tipi küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK)’ dir. Tüm akciğer kanseri olgularının %85-90’ını oluşturan KHDAK iki subgruba ayrılır.

 

1) Skuamöz hücreli karsinomlar

 

2) Non-skuamöz hücreli karsinomlar

 

 

Adenokarsinomlar: Tüm akciğer kanseri olgularının %40’ını oluşturan adenokarsinomlar KHDAK’ın en yaygın görülen tipidir. Genellikle sigara içmeyen kadın hastalarda görülür. Ayrıca sigara içmemiş akciğer kanseri hastalarında en sık görülen akciğer kanseri tipidir. Sıklıkla periferik yerleşimli, radyolojik olarak hava bronkogramları şeklinde prezente olabilir.

 

Büyük hücreli karsinomlar:  Tüm akciğer kanseri olgularının % 10-15’ini oluşturan büyük hücreli karsinomlar çoğunlukla agresif seyirlidir.

 

NOS (Sınıflandırılamamış) : Skuamöz hücreli karsinom daha çok santral yerleşimli, adenokarsinom ve büyük hücreli karsinom periferik yerleşimlidir. Bronkoalveoler karsinomlar, morfolojik özelliklerinin yanı sıra, klinik seyir ve davranışlarındaki farklılıklar nedeni ile adenokarsinomların alt tipi olarak sınıflandırılırlar.

 

Referanslar :

 

1- What is Non-Small Cell Lung Cancer? American Cancer Society. Erişim adresi: https://www.cancer.org/cancer/non-small-cell-lung-cancer/about/what-is-non-small-cell-lung-cancer.html. Son erişim tarihi: Mayıs 2018.

2- General Information about Small Cell Lung Cancer (KHAK). National Cancer Institute. Erişim adresi: https://www.cancer.gov/types/lung/hp/small-cell-lung-treatment-pdq. Son erişim tarihi: Mayıs 2018

3- Li Q et al. Neoplasma 2016; 63(3): 342-350. Erişim adresi: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26925794  Son erişim tarihi: Mayıs 2018

4- Cancer Stat Facts: Lung and Bronchus Cancer. National Cancer Institute. Erişim adresi: http://seer.cancer.gov/statfacts/html/lungb.html. Son erişim tarihi: Mayıs 2018.

5- Non-Small Cell Lung Cancer Survival Rates, by Stage. American Cancer Society. Erişim adresi: https://www.cancer.org/cancer/non-small-cell-lung-cancer/detection-diagnosis-staging/survival-rates.html#reference. Son erişim tarihi: Mayıs 2018.

6- Small Cell Lung Cancer Treatment (PDQ®)–Health Professional Version. American Cancer Society: Erişim adresi: https://www.cancer.gov/types/lung/hp/small-cell-lung-treatment-pdq. Son erişim tarihi: Mayıs 2018

7- Sung H, et al. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. CA: A Cancer Journal for Clinicians.

8- Non-Small Cell Lung Cancer Treatment –Patient Version (PDQ®). NCI. May 12, 2015. Retrieved 5 March 2016.

 

Devam etmek istiyor musunuz?