Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Bir grup araştırmacı yaptıkları çalışmada akut iskemik inme (AIS) hastalarından oluşan büyük bir kohortta vücut kitle indeksi ile bu hastalardaki 90 günlük sonuçlar arasındaki ilişkiyi tanımlamayı amaçladılar.

Farklı akut hastalıklar için vücut kitle indeksi yüksek olan bireyler arasında hayatta kalma avantajı gözlendi ve bilim insanları bu durumu "obezite paradoksu olarak adlandırdı. Bu konuda yapılan önceki çalışmalar obezite paradoks fenomenini zayıflatmış ve karışık sonuçlar vermişti.

Bilim insanları çok merkezli NIH FAST-MAG akut inme çalışmasına katılan tüm AIS hastalarını inceledi. Çalışmada analiz edilen 3 aylık sonuçlara: ölüm; engellilik veya ölüm (modifiye Rankin Skalası, mRS 2-6); ve düşük inme ile ilişkili yaşam kalitesi (İnme Darbe Ölçeği, SIS <70) dahil edildi. Vücut kitle indeksi ile ilişkiler tek değişkenli ve 12 ek prognostik değişkene ayarlanan çok değişkenli modellerde analiz edildi.

Yüksek Vücut Kitle İndeksi, Daha Az Mortalite

1033 AIS hastasında yaş ortalaması 71 iken, hastaların %45'i kadın, NIHSS 10,6 ve vücut kitle indeksi 27 idi. Yüksek BMI ile ölüm riski, doğrusal olarak azalmıştı. Mortalite için oranlar kilolu, normal, aşırı kilolu, obez ve ağır obez vücut kitle indeksi kategorilerinde düşmüştü. Özürlülük riskinin vücut kitle indeksi ile U şeklinde bir ilişkisi vardı. Düşük, normal, aşırı kilolu, obez ve ciddi obez için engellilik veya ölüm oranları, ilk 4 kategoride düşmüştü. Bu ilişki diğer prognostik faktörler için ayar yapıldıktan sonra zayıfladı. Benzer fakat anlamlı olmayan, inme ile ilişkili yaşam kalitesinde düşük trendler görülmüştür.

Araştırmacılar ilginç bir şekilde akut iskemik inme sonuçlarının obezite paradoksu ile karakterize olduğunu belirttiler. Artmış vücut kitle indeksi, genel olarak düşük 3 aylık mortalite ve çoğu kilo aralığında düşük engellilik ile ilişkiliydi. Araştırmacılar bu bulgularının hastalar için bir öneri hükmü taşımadığını, obezitenin hiçbir şekilde koruyucu bir etkisi olmadığının altını çizdiler ve hastaların inme geçirseler de geçirmeseler de fazla kilolarından kurtulmaları gerektiğini belirttiler.

Medikaynak Referanslar

Liu Zuolu et al. The Obesity Paradox Characterizes Outcome from Acute Ischemic Stroke: Evidence from 1033 Patients AAN 2019 P3.3-031 11:30 AM - 6:30 PM, Tuesday, May 7

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler