Yandex Metrica
MENÜ
arama yap

Bilgisayarlar Bize Nasıl Hissettiğimizi Söyleyebilecek

03 Şubat 2016

Vücut dili uzmanı Dr Harry Witchel’in yürüttüğü ve geçtiğimiz günlerde sonuçları açıklanan çalışmaya göre bilgisayarlar kişinin vücut dilini okuyarak ekrandaki objeler hakkında ne kadar ilgili olduklarını, bunları sıkıcı mı yoksa ilgi çekici mi bulduklarını tespit edebilirler.

Çalışmaya göre bilgisayar kullanırken kişinin hareketleri ölçülerek ekrana ilgi oranı tespit edilebilir. Bu hareketler insanlar tarafından sürekli yapılan küçük hareketler olup, non-enstrümental hareketler olarak isimlendirilmektedir. Eğer kişiler izledikleri şeylerden etkileniyorlarsa bu istemsiz hareketler sayıca azalıyor. Tıpkı çocukların sürekli hareket halindeyken beğendikleri bir çizgi film çıktığında ekrana kilitlenmesiyle aynı mekanizma olduğu söylenebilir.

Çalışmaya 27 kişi dahil edildi. Katılımcılara bilgisayar üzerinden üçer dakikalık uyarılar gönderildi. Bu içerikler arasında ilgi çekici oyunların yanı sıra çok sıkıcı okuma metinleri de yer aldı. Katılımcıların hareketleri video motion tracking sistemi ile kayıt altına alındı ve kuantifiye edildi. Kıyaslamalı olarak eşdeğer uzunluktaki iki okuma metninden daha ilgi çekici olanı okudukları zaman non-enstrümental hareketlerde %42 oranında önemli bir azalma gerçekleştiği görüldü.

Bu buluş yapay zekanın geliştirilebilmesi açısından bir yol gösterici olabilir. Bu hareketleri gözlemleyen bilgisayarlar ile kişinin ilgi düzeyi tespit edilerek ona uygun adaptasyonların yapılması mümkün olabilecek. Bunun dışında bilim kurgulara konu olan robot arkadaşlar üretilmesi için de bu çalışma yol gösterici olabilecek.

Dr Witchel’a göre bir bilgisayar programı sayesinde kişinin ilgi düzeyi ölçülerek gelecekte daha iki yönlü bir iletişim sistemi kurmak mümkün olabilecek.

Literatür talep et Sonra Oku

Referanslar :

 J. Harry J. Witchel, Carlos P. Santos, James K. Ackah, Carina E. I. Westling, Nachiappan Chockalingam. Non-Instrumental Movement Inhibition (NIMI) Differentially Suppresses Head and Thigh Movements during Screenic Engagement: Dependence on Interaction. Frontiers in Psychology, 2016; 7 DOI: 10.3389/fpsyg.2016.00157

Pediatrik Multipl Sklerozda İmmünglobulin Serbest Hafif Zincir Analizi

20 Mart 2018

Pediatrik multipl skleroz (MS) nadir bir hastalıktır ve tüm MS vakalarının yalnızca % 3-% 5'ini oluşturur. MS'in ilk belirtileri klinik olarak optik nörit (ON), transvers myelit (TMY) veya beyin sapı, serebellar veya hemisferik disfonksiyona bağlı diğer nörolojik bulguları ortaya çıkarabilen bireysel demyelinatif olaylar olarak görülür. Artan kanıtlar, erken tedavinin MS ilerlemesini yavaşlattığını düşündürmektedir. Gelecekteki atakların tahmini ve karakterizasyonu faydalı olabilir, ancak maalesef bu tür prognostik testler hala eksiktir.

MS tanısı, MS için spesifik olmayan ancak öngörülemeyen tipik bir demyelinatif klinik sunumun yanı sıra McDonald kriterlerine uyan tipik bir dinamik manyetik rezonans görüntüleme (MRI) kombinasyonuna dayanır. Bununla birlikte, MR'nin yüksek duyarlılığına rağmen diğer merkezi sinir sistemi (MSS) hastalıkları MS'i radyolojik olarak taklit edebilir. Çocuklarda, ayırıcı tanı yaygın olarak demiyelinizan spektrum bozukluğu içinde yetişkinlere kıyasla daha geniştir. Bu gibi durumlarda, MRG bulgularının doğru bir şekilde yorumlanması güç olabilir ve doğru tanı için destekleyici laboratuvar verilere ihtiyaç duyulabilir. Yaygın olarak kullanılan diagnostik laboratuvar testinde, oligoklonal immünoglobülin (Ig) bantlarının gösterilmesi, intratekal bir Ig üretimini gösterir ve MS tanısını destekler. Bununla birlikte, bu yöntemin pediyatrik MS'de duyarlılığı net değildir. Bu nedenle, çocuk MS hastalarının yeni biyolojik belirteçlerinin araştırılması ve yeni, daha kesin tanı tekniklerinin geliştirilmesi etkili ve zamanında tedavi için çok önemlidir.

Κ ve λ Ig serbest hafif zincirlerinin (FLC) intratekal üretimi şu an MS hastalarının SSS'lerinde gelişen önemli bir immünolojik yanıt olarak görülür. Son derece hassas nefelometrik FLC testlerinin geliştirilmesi sayesinde, MS tanısında FLC analizinin önemi ortaya çıkmıştır. Monomerik artı dimerik FLC'nin toplam seviyesinin nicelenmesine izin veren nefelometrik analiz, MS hastalarının BOS'unda anlamlı bir κ-FLC artışı gösterir. Yine de, bu testin MS'in tanısı için spesifitesi, oligoklonalite testinin ve hatta IgG indeksininkinden daha düşüktür.

İsrail’den araştırmacılar, yakın zamanda yaptıkları bir çalışmada MS ve ilgili hastalıkları olan yetişkin hastaların BOS-serum örneklem çiftlerinde FLC'yi analiz etmek için yarı kantitatif bir Western blot tekniği kullandılar. Daha önce kullanılan FLC analizlerinin aksine, FLC'nin monomerik ve kovalent bağlı dimerik formlarını farklı olarak analiz ettiler. MS'i erişkinlerde bulunan diğer nörolojik hastalıklardan ayırmak için tanı açısından faydalı FLC indeksleri oluşturdular. Yöntemin özgüllüğü ve duyarlılığı oligoklonalite testine kıyasla yüksekti.

Pediyatrik MS’i Daha Kolay Tanımak Mümkün Mü?
 

Araştırmacılar yaptıkları yeni çalışmada, pediatrik MS'in yeni güvenilir biyolojik belirteçlerini ortaya çıkarmak amacıyla, FLC analizi için yeni metodolojik yaklaşımlarını uyguladılar ve çocuklarda MS tanısında bu tekniğin faydasını gösterdiler. Çalışmaya 21 MS tanılı ve 35 MS dışı demiyelinizan veya enflamatuvar nörolojik bozukluk tanılı hastaları dahil ettiler. MS tanısı klinik ve manyetik rezonans görüntüleme (MRI) bulgularına dayanıyordu. Hastaların BOS'larında ve serumlarında FLC'yi incelemek için Western blot analizi uyguladılar. FLC monomer ve dimer seviyeleri ve κ / λ oranları için FLC endekslerini hesapladılar. Örnekleri aynı zamanda oligoklonalite testi ile analiz ettiler.

Çalışma, 10 MS hastasının ("k-tipi MS") BOS'unda anormal derecede κ-FLC monomerlerinin ve dimerlerinin düzeylerinin yükseldiğini ortaya koydu. İki MS vakasında ("λ-tipi MS") λ dimerlerinin miktarları artarken, üç MS vakasında κ ve λ FLC'nin yüksek seviyeleri ("karışık tip MS") mevcuttu. MR ve klinik değerlendirme, "karışık" ve "λ-tipi" vakalar için daha agresif bir hastalık formu gösterdi. Araştırmacılar yöntemin, MS ve MS olmayan hastalar arasındaki ayrım için daha yüksek duyarlılık (% 90,5) ve özgüllük (% 91,4) ile oligoklonalite testine (sırasıyla % 81 ve % 65,7) kıyasla üstün olduğunu belirttiler. Yöntemlerinin pediatrik MS'in tanı ve prognozuna katkıda bulunabileceğini aktardılar.

Literatür talep et Sonra Oku

Referanslar :

Ganelin-Cohen et al. Search for new biomarkers of pediatric multiple sclerosis: application of immunoglobulin free light chain analysis,  Clin Chem Lab Med 2018.

Tip 2 Diyabette Kan Şekeri Kontrol Hedefleri Tekrar Değerlendirildi

19 Mart 2018

Tip 2 diyabet tanısı konduktan sonra, hastalara genellikle kan şekeri düzeylerini kontrol altında tutmak için bir glikatlanmış hemoglobin (HbA1c) testi öneriliyor. Test, bir kişinin kan şekeri düzeylerini son 2 veya 3 ay boyunca ortalama olarak, yüzde 6,5'lik bir HbA1c skoruyla ortalıyor. Ancak bazı çalışmalar, HbA1c testinin şu anda ABD'de aşırı kullanılabileceğini ve bunun gastrointestinal problemler, aşırı düşük kan şekeri, kilo artışı ve hatta konjestif kalp yetmezliği gibi bir dizi yan etkiye sahip olan hipoglisemik ilaçlarla aşırı tedaviye neden olabileceğini öneriyor.

Amerikan Hekim Birliği (American College of Physicians - ACP), doktorlara tip 2 diyabetli kişilerin tedavisi hakkında daha iyi ve daha bilinçli kararlar vermeye yardımcı olmak için mevcut çeşitli kılavuzları ve mevcut kanıtları inceledi. Araştırmacılar, hamile olmayan ayaktan tedavi gören erişkinlerde tip 2 diyabet tedavisi için hemoglobin A1c (HbA1c) hedeflerini konu alan İngilizce olarak yayınlanan ulusal yönergeler için Ulusal Clearinghouse Kılavuzu ve Kılavuzlar Uluslararası Ağ kitaplığını araştırdılar. Ulusal Sağlık ve Bakım Enstitüsü ve Klinik Sistem Geliştirme Enstitüsü'nden kılavuzlar belirlediler. Buna ek olarak, Amerikan Klinik Endokrinologlar ve Amerikan Kolej Endokrinoloji Derneği, Amerikan Diyabet Birliği, İskoç Üniversitelerarası Kılavuz Ağı ve ABD Gazi İlişkileri Dairesi ve Savunma Bakanlığı Bölümü tarafından yaygın olarak kullanılan 4 kılavuzu gözden geçirdiler.

Kan Şekeri İlişkili Semptomlar Azaltılmalı

Araştırmacılar, var olan kuralların arkasındaki kanıtların analizinin, yüzde 7 veya daha az hedefine yönelik tedavinin yaklaşık yüzde 8'lik hedeflere kıyasla ölümleri veya kalp krizi veya felç gibi makrovasküler komplikasyonlar azaltmadığını ve bununla birlikte önemli hasarlara neden olduğunu buldular. Kanıtlar, tip 2 diyabetlilerin çoğunun HbA1c'ye yüzde 7 ile yüzde 8 arasında olmasının, uzun vadeli faydaların düşük kan şekeri, ilaç yükü ve maliyet gibi zararlar ile en iyi şekilde dengede olacağını gösterdi. ACP, 80 yaş ve üzerindeki hastalar ya da bunama, kanser veya konjestif kalp yetmezliği gibi kronik hastalıklarla yaşayan hastalara HbA1c düzeylerini düşürmek yerine yüksek kan şekeri ile ilişkili semptomları azaltmaya odaklanan bir tedavi önerdi.

ACP'nin rehberlik bildirgesi kan şekerini kontrol etmek için ilaç tedavisine odaklansa da, egzersiz, beslenme değişiklikleri ve kilo kaybı gibi diyet ve yaşam tarzı değişiklikleri ile başarılabilirse daha düşük bir tedavi hedefinin daha uygun olduğu bildirildi. Klinisyenlerin, farmakoterapinin faydaları ve zararları, hastanın tercihleri, hastaların genel sağlık ve yaşam beklentileri, tedavi yükü ve bakım maliyetleri üzerine yapılan tartışmalara dayanarak, tip 2 diyabetli hastalarda glisemik kontrol hedeflerinin kişiselleştirmesi gerekliliği vurgulandı. % 6,5'den daha düşük HbA1c düzeyleri elde eden tip 2 diyabetli hastalarda farmakolojik tedavinin azaltılması önerildi.

Literatür talep et Sonra Oku

Referanslar :

Qaseem et al. Hemoglobin A1c Targets for Glycemic Control With Pharmacologic Therapy for Nonpregnant Adults With Type 2 Diabetes Mellitus: A Guidance Statement Update From the American College of Physicians, Annals of Internal Medicine 2018.

Kistik Fibrozisli Çocuklarda Vücut Büyümesi Enerji Alımı ile Nasıl İlişkili?

19 Mart 2018

Vücut büyümesi, kilo ve boy kazancı olarak ifade edilir; kistik fibrozisli (KF) hastalarda morbidite ve mortalitenin güçlü bir belirleyicisidir. Yüksek enerjili bir diyetle ilgili mevcut tarihsel temelli önerilerin optimal büyüme için yeterli olup olmadığı sorgulanabilir.

Hollanda’dan araştırmacılar, pediyatrik KF'li hastalarda vücut büyümesi ve rutin enerji alımı arasındaki boylamasına ilişkiyi değerlendiren bir çalışma yaptılar.

Çalışmaya, diyet kayıtlarıyla birlikte 969 kilo ve boy ölçümü ve 786 yağ emilim ölçüm katsayısı (CFA) elde edilen, 2-10 yaşındaki KF'li hastalar dahil edildiler. 8 yıllık izlem süresi boyunca vücut büyümesi, enerji alımı, makro besin alımı ve enerji alımı ve yağ emilim katsayısının vücut büyümesi üzerindeki uzun vadeli etkisini tanımladılar.

Daha Fazla Kalori Daha Fazla Büyüme

Çalışmaya 191 KF’li çocuk dahil edildi ve bu çocuklar sağlıklı çocuklara kıyasla, büyüme geriliğine sahipti. Diyet alımı, ölçümlerin % 47'sinde (457/969) % 110 tahmini ortalama gereksinimdeydi (EAR) ve önerilen yüksek enerji seviyesine (% 110-200 EAR) tam olarak ulaşamadı. Ayrıca, EAR olarak ifade edilen alım, yaş arttıkça azaldı. Kesitsel olarak, daha kalorili alımı olan erkek ve kızların yaşa göre ağırlığı (WFA) daha yüksekti. Ayrıca, daha yüksek kalori almış erkeklerin yaşa göre ayarlanmış-hedef boyları (HFA / TH) veya VKİ’leri daha yüksekti. Kalori alımı hem erkek hem de kızlarda WFA ve erkeklerde VKİ ile ilişkiliydi. Her 100 kalorinin alımının artması z-skoru WFA'da 0,01 (kızlar) -0,02 artış ve z-skoru VKİ'de 0,03 artışa neden oluyordu. CFA ve WFA, HFA / TH veya VKİ arasında anlamlı bir ilişki bulunamadı. Protein, yağ ve karbonhidratların katkısı WFA ve HFA / TH veya VKİ ile ilişkili değildi.

Araştırmacılar elde ettikleri bulguların, nispeten erken yaşta dahi, sağlıklı çocuklara kıyasla, KF’li çocuklarda uzlaşmacı bir büyümeyi işaret ettiğini belirttiler. Ölçümlerin % 47'sinde enerji alımının %110'tan daha az olduğunu ve 8 yıllık izlem süresince optimal olmayan vücut büyümesini önlemek için yetersiz göründüğünü aktardılar.

Literatür talep et Sonra Oku

Referanslar :

Woestenenk JW, et al. The relationship between energy intake and body-growth in children with cystic fibrosis, Clinical Nutrition (2018), https://doi.org/10.1016/j.clnu.2018.02.005

Karaciğer Transplantasyonunda Akut Böbrek Hasarı ve Kombine Sıcak İskemi Süresi

17 Mart 2018

Karaciğer transplantasyonunda donör sıkıntısının üstesinden gelmek için dolaşım ölümünden sonra bağış (DCD) greftleri giderek artmaktadır. Bununla birlikte, bu marjinal greftlerin kullanımı, primer fonksiyon bozukluğu, erken allogreft disfonksiyonu ve iskemik kolanjiyopati ile ilişkili olup greft sağ kalımı oranları bozulmaktadır. Bu komplikasyonlar, ek donör sıcak iskemi zamanının (DWIT) sonucudur ve hepatik iskemi /reperfüzyon hasarında (IRI) artışa neden olur. Böbrek, hepatik IRI'dan mustarip olduğu bilinen bir organdır ve akut böbrek hasarı (AKI) da DCD greftleri kullanıldığında daha sık görülür. Genel olarak, AKI, karaciğer greft alıcılarının % 75'ini etkiler ve kronik böbrek hastalığı ve sağ kalım oranlarının bozulması ile ilişkilidir.

DCD karaciğerlerinin ilave DWİT'leri, agonal faz (yaşam desteğinin geri çekilmesi - dolaşımın durması) ve asistolik faz (dolaşımın durması - soğuk perfüzyon başlatma) olmak üzere 2 periyoda ayrılabilir. DWIT'nin uzunluğu üzerinde çeşitli faktörler etkilidir. Hayati parametrelerin seyri ve agonel fazın uzunluğu bağışçılar arasında çok değişkendir ve asistolik fazın uzunluğu kurumsal ve ulusal protokollere bağlıdır. Agonal ve asistolik fazın her ikisinin de uzunluğu iskemik kolanjiyopatinin postoperatif gelişimi ve greft sağ kalım oranları ile ilişkilidir.

Farklı WIT'lerin hepatik IRI'ye ve AKI gelişimine etkisi hakkında çok az şey bilinmektedir. Dahası, her bir transplantasyonda ayrı fazların uzunluğu değişir ve daha önce birlikte değerlendirilmemiştir. Uzun dönem sonuçlar üzerine AKI'nın negatif etkisi bu konuda daha fazla araştırmayı gerekli kılmaktadır.

WIT – AKI İlişkisi

Bir grup araştırmacı, bu farklı dönemlerde sıcak iskeminin DCD karaciğer transplantasyonunda postoperatif AKI gelişimine olan etkisini araştırmak amacıyla, 368 DCD greft alıcısı ile 2 merkezli retrospektif bir çalışma yaptılar. Donör sıcak iskemi süresini (DWIT), agonal faz (yaşam desteğinden çekilme - kardiyak arrest) ve asistolik faz (kalp durması - soğuk perfüzyon başlatma) olmak üzere ikiye ayırdılar. DWIT ve alıcı sıcak iskemi zamanı (RWIT) toplamı olarak tanımlanan kombine sıcak iskemi süresi (kombine WIT)olarak adlandırılan yeni bir sıcak iskemi periyodu ortaya çıkardılar.

Alıcıların % 65'inde AKI, % 41'inde şiddetli AKI görüldü (KDIGO evre 2/3). Kombine WIT'in uzunluğu AKI şiddetiyle, AKI olmayan alıcılarda 61 dakika, en şiddetli AKI'ya sahip olan alıcılarda 69 dakika olmak üzere anlamlı derecede arttı. Çok değişkenli analizde, kombine WIT'nin süresinin uzatılması, şiddetli AKI gelişme riski ile ilişkiliydi (her ekstra dakikada 1.032). Soğuk iskemi süresinin şiddetli AKI ile ilişkisi saptanmadı.

Literatür talep et Sonra Oku

Referanslar :

Kalisvaart et al. The impact of combined warm ischemia time on development of acute kidney injury in donation after circulatory death liver transplantation: Stay within the golden hour, Transplantation. 2018 Jan 11.

Astımda Solunum Yolları Neden Kapanıyor?

16 Mart 2018

Houston Metodoloji Araştırma Enstitüsü'ndeki İmmünoloji ve Transplantasyon Merkezi'nden araştırmacılar tarafından yürütülen bir çalışmada, dünya genelinde astım hastası olan 300 milyon kişinin yaşamını değiştirebilecek, astım atakları sırasında akciğerlerin hava yollarının kapanmasına nelerin neden olduğuna dair yeni bir açıklama getirildi.

Akciğer solunum yollarının iç astarı, havanın içeri ve dışarı dolaşmasına izin veren epitel hücrelerden oluşur ve bu iç astar hava yollarını açık tutar. Bu epitel hücrelerinde, epitel yüzeyini nemlendiren ve sağlıklı tutmak için hayati önem taşıyan, müsin üreten hücreler adı verilen çok önemli bir hücre türü bulunur ve hava yollarının yüzeyini korumak için müsin salgılarlar. Müsin üretimi normalde sıkı bir şekilde kontrol edilir, ancak çok fazla üretimi önemli sağlık sorunlarına neden olur. Astımın temel özelliklerinden biri, solunum yollarının müköz membranlarından salınan bu proteinin aşırı üretilmesidir. Bu, akciğerlerdeki mukoza solunum yollarının tıkanmasına, hastaları nefessiz kalmasına ve bazen de solunum yetmezliğine neden olmaktadır. Araştırmacılar, bu sorunu çözmek için manipüle edilebilecek, iki molekül arasında bir etkileşim keşfettiler.

IL-9 Merkezde

Bulgularının merkezinde, interlökin 9 (IL-9) adı verilen küçük bir protein aracılığıyla akciğerlerdeki müsin üreten hücrelerle iletişim kuran T helper hücrelerin tanımlanması yer aldı. Araştırmacılar büyük miktarlarda IL-9'un T helper hücreler tarafından nasıl üretildiğini çözdüler.  OX40, T helper hücrelerindeki IL-9 genini aktive ediyor, bu da gen ekspresyonunu düzenleyen süper arttırıcıların güçlü bir moleküler mekanizması aracılığıyla IL-9'un aşırı üretimine yol açıyordu.

Astımda, akciğerlerdeki T helper hücreleri hiperaktiftir ve OX40 adlı bir molekülü eksprese ederler. Bağışıklık hücrelerinin hayatta kalmasına yardımcı olmak için OX40, T helper hücrelerinin IL-9'u bol miktarda üretmesine neden olan ve hangi genlerin aktifleştiğini kontrol eden DNA bölgeleri olan süper arttırıcıları organize eder. Bu, hava yollarında müsinin büyük miktarlarda üretimine yol açarak sonunda tıkanmalara neden olur.

Araştırmacılar, kimyasal inhibitörleri kullanarak IL-9 üretimini önlemek için bu IL-9 gen süper-güçlendiricilerinin organizasyonunu durdurmanın yeni bir yolunu buldular ve bu yaklaşımın, astım tedavisinde yeni tedavilere olanak sağlayabileceğini belirttiler.

Literatür talep et Sonra Oku

Referanslar :

Xiang Xiao, Yihui Fan, Junhui Li, Xiaolong Zhang, Xiaohua Lou, Yaling Dou, Xiaomin Shi, Peixiang Lan, Yue Xiao, Laurie Minze, Xian Chang Li. Guidance of super-enhancers in regulation of IL-9 induction and airway inflammation. The Journal of Experimental Medicine, 2018; jem.20170928 DOI: 10.1084/jem.20170928.

Yaratıcı Beyin Farklı Şekilde Bağlantı Yapıyor

16 Mart 2018

Ulusal Bilimler Akademisi Bildiriler Kitabı'nda yayınlanan yeni bir çalışmada, günlük nesneler için yaratıcı kullanımlar bulması istenen insanların beyin taramaları üzerinde çalışan bilim insanları, en yaratıcı tepkilerle ilişkili belirli bir bağlantı modeli buldular. Daha sonra bu modeli, bu ağdaki bağlantılarına dayanarak başkalarının yanıtlarını tahmin etmek için kullandılar.

Araştırmacılar, yaratıcılığa katılan beyin ağını tanımlamak için toplam 163 gönüllü topladılar ve tuğla, bıçak veya ip gibi günlük nesneler için yaratıcı fikirler düşünmeye çalıştıklarında beyinlerini taramak için fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) teknolojisini kullandılar. Daha sonra katılımcılardan gelen yanıtları gözden geçirmek ve fikirlerinin ne kadar yaratıcı olduğunu değerlendirmek için "puanlayıcıları"  eğittiler. Aratırmacılar bu ağdaki bağlantı gücünü, yanıtlarının kalitesiyle yaratıcı bir biçimde düşünülmesi ile orantıladı.İnsanların fikirlerini (beyin taramalarına dayanarak) nasıl yarattığını belli bir derece doğrulukla tahmin edilebileceğini göstermek için tahmini modelleme kullandılar. Önceki araştırmalardan beyin verilerini yeniden analiz ettiler ve sadece bu insanların beyin ağlarındaki bağlantıların gücünü ölçerek, fikirlerinin ne kadar orijinal olacağını tahmin edebildiklerini buldular.

Farklı Ağlar Arasında İşbirliği

Araştırmacılar, daha yaratıcı insanların, aynı anda birlikte çalışmayan beyin ağlarına eşzamanlı olarak dahil olabildiğini gördüler. Veriler beyindeki belli bölgelerin yaratıcı düşünceye dahil olduğunu gösterdiğini, kanıtların yaratıcı düşüncede önemli rol oynadığı görünen olağan mod ağı, dikkat çekici ağ ve yürütme kontrol ağı olmak üzere üç alt ağı işaret ettiğini gözlemlediler.

Araştırmacılar, olağan mod ağı hafıza ve zihinsel simülasyonda yer aldığı için, düşünme, hayal gücü ve spontan düşünme gibi süreçlerde önemli bir rol oynadığını belirttiler. Bunun yaratıcılık açısından, beyin fırtınası için önemli olduğunu düşündüklerini aktardılar. Fakat bu şekilde her zaman en yaratıcı düşünceye rastlanamayacağını söyleyen araştırmacılar çünkü hafızadan orijinal olmayan bir hafızanın da çağırabileceğini belirttiler. Uyarıcı ağın hem çevresel hem de içsel olarak önemli bilgiyi tespit ettiğini ve yaratıcılıkta, olağan mod ağından çıkan fikirleri gruplamaktan sorumlu olabileceğine dikkat çektiler. Yürütme kontrol ağının ise, insanların yararlı fikirlere odaklanmalarına yardımcı olmak için çalıştığını belirttiler. Bu sistemler arasındaki eş zamanlılığın yaratıcılık için önemli olduğunu, daha esnek düşünen ve daha yaratıcı fikirler üreten insanların, genellikle birlikte çalışmayan ve bu sistemleri çevrimiçi hale getiren bu ağlarla etkileşime geçebildiklerinin altını çizdiler.

Literatür talep et Sonra Oku

Referanslar :

Roger E. Beaty, Yoed N. Kenett, Alexander P. Christensen, Monica D. Rosenberg, Mathias Benedek, Qunlin Chen, Andreas Fink, Jiang Qiu, Thomas R. Kwapil, Michael J. Kane, Paul J. Silvia. Robust prediction of individual creative ability from brain functional connectivity. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2018; 201713532 DOI: 10.1073/pnas.1713532115

RCC Sağkalımı Tahmini İçin RISK Skoru İşe Yarar Mı?

14 Mart 2018

Renal hücreli karsinomda (RCC)günümüze kadar birkaç inflamatuvar belirteç, potansiyel biyolojik belirteç olarak çalışılmıştır. Ancak bu çalışmalar derinlemesine incelendiği zaman az sayıdaki rapor, agrege ve berrak hücreli olmayan histolojilerdeki prognostik değerlerini analiz etmiştir. ABD merkezli bir grup araştırmacı ise belirli spesifik inflamatuvar belirteçlerin bir RCC Inflamatuvar Skoruna (RISK) göre kombine edilmesinin, berrak hücreli ve berrak hücreli olmayan olmayan RCC'ye sahip hastalarda genel sağkalımın (OS) titiz bir prognostik göstergesi olabileceğini varsayıyorlar.

Araştırmacılar yapmış oldukları çalışmada RISK gelişimi için preoperatif C-reaktif protein (CRP), albümin, eritrosit sedimantasyon hızı (ESR), düzeltilmiş kalsiyum ve aspartat transaminazın alanin transaminaz (AST / ALT) oranının kombinasyonunu kullandıları. RISK, şebeke arama metodolojisi, alıcı işletim karakteristiği (ROC) analizi ve duyarlılık özgüllük dengeleme analizi kullandıkları RISK'ın prognostik değeri Kaplan-Meier yöntemi ve Cox oransal regresyon modelleri kullanılarak analiz edildi. Tahmin doğruluğu için, Boyut, Sınıf ve Nekroz (SSIGN) skoru, Kaliforniya Üniversitesi-LOS Angeles (UCLA) Entegre Evreleme Sistemi (UISS) ve Leibovich Prognoz Puanı (LPS) RISK ile karşılaştırıldı.

RISK İle Kıyaslanabilir Bir Özgüllük Elde Edildi

Nefrektomi uygulanan 391 RCC hastasında RISK eğrisi altındaki alan (AUC) 0.783 olarak hesaplandı ve bu skor, SSIGN (AUC 0.776, p = 0.82) ve UISS (AUC 0.809, p = 0.317) ile karşılaştırılabilir düzeyde bulundu. Lokalize hastalığı olan hastalar arasında RISK'i ve LPS için AUC sırasıyla 0.742 ve 0.706 idi (p = 0.456). Çok değişkenli analizde ise artan RISK grubu ile OS arasında aşamalı istatistiksel olarak anlamlı ters ilişki (hepsi p <0.001) gözlemlendi.

Bu çalışmada elde ettikleri sonuçlara göre araştırmacılar RISK’in, berrak hücreli ve berrak hücreli olmayan RCC’de nefrektomiyle tedavi edilen hastalar için, diğer histopatolojik prognostik araçlarla karşılaştırılabilir hassasiyetle, OS'nin bağımsız ve önemli bir prediktörü olarak önerdiler.

Literatür talep et Sonra Oku

Referanslar :

Sekar RR. et al. A novel preoperative inflammatory marker prognostic score in patients with localized and metastatic renal cell carcinoma. Asian J Urol. 2017 Oct;4(4):230-238. doi: 10.1016/j.ajur.2017.04.002. Epub 2017 May 10.

Diş Gıcırdatması ve Tedavisi

12 Mart 2018

Oldukça sık rastlanan bruksizm, çoğunlukla uyku esnasında oluşan güçlü çene hareketlerinin neden olduğu çeneleri sıkma, dişleri gıcırdatma durumudur. Genellikle bu alışkanlığa sahip kişiler dişlerini gıcırdattıklarının farkında değildir. Diş gıcırdatma nedenleri hakkında çeşitli görüşler vardır. Stres, bruksizmin hem ortaya çıkma nedeni hem de olayın şiddetini artıran en önemli faktör olarak belirlenmiştir. Aşırı sinirli, hassas, titiz bir yapıya sahip olmak ve dişlerin diziliş ve sıralanışındaki bozukluklar bruksizmin diğer ortaya çıkma sebeplerindendir.

Diş gıcırdatma tedavinin amacı dişlerde çene ekleminde oluşabilecek kalıcı zararları önlemek ve ağrıyı ortadan kaldırmaktır. Öncelikle oluşumunda büyük bir etken olan stresten kurtulmak gerekmektedir. İkinci olarak da dişler koruma altına alınmalıdır. Korunmak için kişiden kişiye değişen silikon plaklar kullanılmaktadır. Uyku sırasında dişlerin birbirleri ile temasını engellemek amacı ile alt ve üst çene dişlerinin arasına yerleştirilerek kullanılan “gece koruyucuları”, diş gıcırdatması semptomatik tedavisinde kullanılan en önemli araçtır. Ancak gece koruyucuları çoğunlukla tek başlarına yeterli olamayabilir. Etkili olsa da, ağız koruyucusunun kaynakta bruksizmi durdurması olası değildir. Sadece dişler ve çenemdeki hasarı azaltır. Şu anda uyku bruksizmi durdurabilen tanınmış bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır.

Bir grup araştırmacı, semptomatik uyku bruksizmi olan hastalarda masseter ve temporalis kaslarına onabotulinum toksin-A (BoNT-A) enjeksiyonlarının emniyetini ve etkinliğini test eden bir çalışma yaptılar. 18-58 yaşları arasında klinik olarak tanı konmuş uyku bruksizmi olan ve polisomnografi ile doğrulanan katılımcılar, plasebo kontrollü, 1: 1 paralel tasarımlı, açık etiketli uzamalı randomize çalışmaya dahil edildi. Katılımcılara BoNT-A 200 ünite (her massetere 60, her temporalise 40) veya plasebo verildi ve ilk tedavi ziyaretinden 4-8 hafta sonra değerlendirildi. Birincil etkinlik sonlanım noktası klinik global izlem (CGI) ve ikincil etkinlik sonlanım noktası, enjeksiyondan 4-8 hafta sonra bruksizmin ve ağrının değişiminin görsel analog skalasıydı (VAS). Eksplatuvar sonlanım noktaları modifiye Montreal Bruksizm Anketi, Baş Ağrısı Etki Testi-6, toplam Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi, Epworth Uykuluk Ölçeği, Kişinin Kendi Bildirdiği Kaygı Ölçeği ve polisomnografi verileriydi.  Advers olaylar kaydedildi.

Botoks Tedavisi Olumlu Sonuçlar Veriyor

Çalışmaya 31 katılımcı dahil edildi ve 23 kişi randomize edildi. BoNT-A'ya randomize edilen 13'ü ve plaseboya randomize edilen 9'u da çalışmayı tamamladı. Plasebo enjeksiyonu verilen kişiler diş gıcırdatma konusunda iyileşme olmadığını bildirdiler, ancak botoks alanlar semptomlarının "çok daha iyi" ya da "çok geliştirildi" olduğunu bildirdiler. botoks kullananlar ağrıda azalma olduğunu bildirdiler, ancak plasebo enjeksiyonu olanlar için ağrı şiddetinde herhangi bir değişiklik yoktu. CGI ve VAS değişimi BoNT-A grubunun lehineydi. Araştırma sonlanım noktalarının hiçbirinde anlamlı bir değişiklik olmamasına karşın, toplam uyku süresi ve diş gıcırdatma sürelerinin sayısı / süresi BoNT-A grubunun lehineydi. BoNT-A'ya randomize edilen iki katılımcı, gülümsemelerinde kozmetik bir değişiklik olduğunu bildirdi. Disfaji veya çiğneme yan etkisi rapor edilmedi.

Araştırmacılar yaptıkları plasebo kontrollü pilot çalışmada, BoNT-A’nın etkili ve güvenli bir şekilde uyku bruksizmini geliştirdiğini belirttiler. Bulguların doğrulanması için geniş çok merkezli çalışmaya ihtiyaç olduğunu aktardılar.

Literatür talep et Sonra Oku

Referanslar :

: William G. Ondo, Jerald H. Simmons, Muhammad H. Shahid, Vera Hashem, Christine Hunter and Joseph Jankovic. Onabotulinum toxin-A injections for sleep bruxism  A double-blind, placebo-controlled study, Neurology 2018.

Uygunsuz Antibiyotik Reçete Etme Hasta Yaşına ve Irka Göre Değişiyor

12 Mart 2018

Son yıllarda tüm dünyada gereksiz ve uygunsuz antibiyotik kullanımı giderek artıyor ve ilaçlara karşı gelişen direnç nedeniyle gelecekte önemli sağlık sorunları yaşanmasından endişe ediliyor. Reçeteyi yazmayı etkileyen faktörleri anlamak antibiyotiklerin kötüye kullanımını nasıl azaltacağını belirlemek için kritik önem taşıyor.

Yapılan yeni bir çalışmada, Kuzey Karolina, Charlotte merkezli Carolinas HealthCare System'deki, 898 sağlayıcı ve 246 poliklinik uygulamasıyla, 281.315 erişkin ve pediatrik hastanın reçete modellerini gözden geçirdiler. Bu hastalar, viral üst solunum yolu enfeksiyonu, bronşit, sinüzit ve süpüratif olmayan orta kulak iltihabı olmak üzere rutin olarak antibiyotik kullanımı gerektirmeyen dört ortak durum için 1 Ocak 2014 ile 31 Mayıs 2016 tarihleri arasında tedavi altına alındı. Çalışma verileri, hasta, sağlayıcı ve uygulama faktörlerini analiz etmek için elektronik sağlık kayıtlarından sağlandı. Hasta faktörleri arasında ziyaret endeksi, yaş, ırk, cinsiyet, hastanın sağlığı ve hastanın ortalama ziyaret sayısı vardı. Sağlayıcıların reçete yazma kalıpları, yaşı ve sağlayıcı türüne göre gözden geçirildi. Uygulayıcı özellikleri, uygulama türü, kırsal ve şehir olmak üzere uygulama yeri ve ziyaret yılını içermekteydi.

Antibiyotik Reçete Etme Eğilimlerini Şartlar Etkiliyor

Araştırmacılar, bir antibiyotiğin potansiyel olarak uygun olmayan şekilde reçete edildiği en yaygın endikasyonun akut bronşit olduğunu gördüler. Poliklinik başvurusunda bir antibiyotik reçete edilme riski, 40-64 yaşlarındaki yetişkin hastalar için daha yüksekti ve reçete edilme oranları, 64 yaşından büyük yetişkinlerde azaldı. Beyaz erişkin ve pediyatrik hastaların yanı sıra özel sigortalı yetişkin hastaların bu viral hastalıklar için uygun olmayan antibiyotik tedavisi görme olasılığı daha yüksekti. Hasta ve uygulama faktörlerine göre düzeltildikten sonra, yetişkin hastalar için hekim sağlayıcılara kıyasla bir antibiyotik reçete etme olasılığı yüzde 15 oranında daha yüksekti. Sağlayıcı yaşı, bu hastalıklar için daha yüksek oranda antibiyotik reçete etme ile anlamlı derecede ilişkiliydi, bu risk 61 yaşına kadar arttı. Aile hekimliği uygulamaları en yüksek reçete yazma oranına sahipken, pediatrik uygulamalar en düşük orandaydı. Pediatrik uygulamalarda, acil bakım uygulamalarına kıyasla bir antibiyotik reçete etme olasılığı yüzde 16 daha azdı. Metropolit alanda görülen yetişkinler için antibiyotik alma riski, kırsal alanlarda görülenlerden % 36 daha fazlaydı.

Araştırmacılar, bulguların bir sonucu olarak, uygun reçete uygulamasını iyileştirmede ve antibiyotik direncini azaltmada daha etkili olabilecek bakımların, sağlayıcı türlerinin ve hasta özelliklerine yönelik müdahaleleri önerdiğini belirttiler. 

Literatür talep et Sonra Oku

Referanslar :

Monica L. Schmidt, Melanie D. Spencer, Lisa E. Davidson. Patient, Provider, and Practice Characteristics Associated with Inappropriate Antimicrobial Prescribing in Ambulatory Practices. Infection Control & Hospital Epidemiology, 2018; 1.

Cinsiyet Mikrobiatanın Strese Verdiği Yanıtı Etkileyebilir

09 Mart 2018

Kötü bir diyetin sağlıksız olduğunu biliyoruz, ancak yeni bir çalışma stresin de bedenlerimize gerçekten kötü bir diyet gibi zararlı olabileceğini ortaya koyuyor. Nature Scientific Reports’ta yayınlanan çalışmaya göre tamamen sağlıklı mikrobiataya sahip fareler strese maruz bırakıldığında özellikle dişi fare barsak mikroorganizmaları yüksek yağlı ve sağlıksız beslenen fareler ile benzer özellikler göstermeye başlamış.

Stresin Fiziksel ve Zihinsel Etkileri İncelendi

Araştırmacılar stresin mikrobiataya etkisini gözlemlemek amacı ile 8 haftalık büyük bir fare grubunu eşit sayıda dişi ve erkek olmak üzere bölerek, grupların yarısına sağlıksız yüksek yağ içerikli diyet uyguladı. 16 haftanın ardından bütün fareler 18 gün boyunca hafif strese maruz bırakıldı. Bu süreçte stresin farelerin mikrobiatasını nasıl etkilediğini görmek için, farelerin stres öncesi ve sonrası toplanan fekal örneklerinden DNA analizi yapıldı. Ayrıca farelerin alanlarında ne kadar ve nereye gittikleri takip edilerek farelerin anksiyete değerlendirmesi yapılması hedeflendi.

Dişi Farelerin Mikrobiatası Değişkenlik Gösterdi

Sonuçta cinsiyetler arasından şaşırtıcı farklılıklar tespit edilmiş: Yüksek yağlı beslenen erkekler, aynı diyete sahip dişi farelerden daha fazla kaygı sergilemiş ve bu grupta hareketin belirgin azaldığı gözlenmiş. Ancak sadece dişi farelerde, mikrobiatanın yüksek yağlı beslenen grup ile benzer özellik göstermesi ise çalışmaya dikkat çekici özellik kazandırıyor.

Görünen o ki, her ne kadar stresi psikolojik bir fenomen olarak düşünsek de, farklı fiziksel değişikliklere neden olabiliyor. Toplumda kadınlar stresle ilişkili olarak daha yüksek depresyon ve anksiyeteye eğilim gösterseler de, cinsiyet uyumsuzluğunun olası bir kaynağı bağırsak mikrobiyotasının erkeklerde strese karşı verdiği farklı yollarda olabilir.

Literatür talep et Sonra Oku

Referanslar :

Bridgewater LC et al. Gender-based differences in host behavior and gut microbiota composition in response to high fat diet and stress in a mouse model. Scientific Reports, 2017; 7 (1) DOI: 10.1038/s41598-017-11069-4

Atipik Parkinsonizm Nedir?

09 Mart 2018

Parkinson hastalığı beyinde başta hareket değişikliğine neden olan ilerleyici bir hastalıktır. En sık görülen semptomlardan bazıları, tremor, kas sertliği ve yürüyüş değişiklikleridir. Parkinson hastalığına sahip bazı insanlar, hastalığa özgü semptomların yanı sıra, hastalığın tipik olmayan diğer semptomlarını yaşar ve bu durum atipik Parkinsonizm veya Parkinsonizm artı sendromu olarak adlandırılır. Atipik Parkinsonizm, geleneksel Parkinson hastalığı tedavilerine cevap vermeyebilir; bu nedenle, hastaların etkili olması muhtemel tedavileri almasını sağlamak için doğru tanı yapılması önemlidir.

Parkinson hastalığının kesin sebebi bilinmese de hastalığın, substantia nigra adı verilen beynin içindeki hücreleri yok ettiği bilinmektedir. Atipik Parkinson hastalarında, substantia nigra'da ve beyindeki bu alanın dışındaki hücrelere genellikle dopamin transmissions hasar görür. Hastalar Parkinson hastalığına bağlı olmayan ek belirtilerle karşılaşabilirler.

Atipik Parkinsonizm, Parkinson hastalığının belirtileri ile birlikte görülen, kortikobazal dejenerasyon, Lewy cisimcikli demans, progresif supranüklear felç, multiple sistem atrofi, normal basınçlı hidrosefali ve vasküler Parkinsonizm gibi çeşitli form veya türlere sahiptir.

Kesin Tanı Testi Yok

Parkinson hastalığını veya atipik Parkinsonizm için kesin bir tanı testi yoktur. Bunun yerine, bir kişinin genel semptomları düşünülmeli ve diğer hastalıklar ekarte edilmelidir. Manyetik rezonans görüntüleme (MRI) taraması, pozitron emisyon tomografisi, tiroit, karaciğer fonksiyonları, böbrek fonksiyonları ve daha fazlasını test etmek için kan testleri istenebilir. Beyindeki dopamin miktarını artırmak için tasarlanmış bir ilaç reçete edilebilir. Hastanın belirtileri düzelirse, doktorlar Parkinson hastalığı tanısı koyabilirler. Bununla birlikte, tipik Parkinsonizm olan bir kişi bu ilaçla iyileşmeyi sağlayamaz, çünkü Parkinson hastalığı için tasarlanan ilaçların atipik Parkinsonizm üzerinde etkisi yoktur. Bazen kesin bir teşhis koymak, Parkinson hastalığı semptomları hastalığa bağlı en yaygın kategorilere uymaması nedeniyle zaman alabilir.

Atipik Parkinsonizm için herhangi bir tedavi mevcut değildir, ancak bazı ilaçlar semptomların şiddetini azaltmaya yardımcı olabilir.  Parkinson hastalığı ve atipik Parkinsonizm her zaman engellenemez, ancak kişinin kaçınılması gereken beyin hasarı, sık sarsıntılar, karbon monoksit, ağır metaller ve pestisitler gibi toksik maddelere maruz kalma gibi bazı risk faktörleri vardır. Bu risklerin bir kısmından kaçınmak için kimyasal maruziyetleri sınırlayarak ve bir bisiklet veya motosiklet kullanırken kask takarak koruyucu adımlar atılabilir.

Literatür talep et Sonra Oku

Referanslar :

What is atypical Parkisonism? By Rachel Nall, RN, BSN, CCRN Last reviewed: Mon 8 January 2018 on Medical News Today

Vitaminler Cilt Kanseri Riskini Azaltıyor

09 Mart 2018

Skuamöz hücreli karsinom, kronik güneşe maruziyet ile ilişkilidir ve yüz, eller ve kafa derisinde daha sık görülür. Cilt kanserinin en ölümcül şekli olan melanom, güneş yanığı, özellikle de gençken güneş yanıklarıyla ilişkilidir. UV radyasyonu, skuamöz hücreli ve bazal hücre gibi belirli cilt kanseri riskinizi artırır. Ancak bu kanserler arasında bile önemli farklılıklar mevcuttur ve uygun güneş maruziyeti bazı durumlarda zararlı olmak yerine faydalı olabilir.

UV ışınları cildinize dokunduğunda metabolize olan D vitamininin yalnızca ölümcül form veya cilt kanseri olan melanom riskinizi değil aynı zamanda en yaygın kanser türlerini de azalttığı gösterilmiştir. D vitamini cildimizde aktive olur ve aktive edilmiş D vitamini cildimizdeki genleri etkiler ve ultraviyole ışının neden olduğu anormallikleri önler. Sonuç olarak, güneşten kaçınma paradoksal olarak cilt kanserini tetikleyen faktör haline gelir.

Düzenli olarak güneş kremi uygulayarak cildimizdeki vitamin D aktivasyonunu etkili bir şekilde önlediğimizden, doğal olarak sağlayacağı korumayı engelleyebiliriz. Kanıtlar akıllı bir stratejinin, cildimizin pembeye dönmesinden kısa bir süre önce bol miktarda çıplak derinin korumasız güneşe maruz kalmasını sağlamak ve daha sonra ince bir giysi tabakası ile örtmek olduğunu önermektedir. Ayrıca, uzun süre açık havada olduğumuzda, yüzünüzdeki cildin zarar görme eğilimi daha yüksek olduğu için D vitamini depolarına çok fazla katkı sağlamayacağı için geniş bir şapka takmak da akıllıca olacaktır.

UV Maruziyetine Karşı Koruma

Avustralyalı araştırmacılara göre, B3 vitamini (nikotinamid) de belirli cilt kanserlerine yatkın hastalarda koruma sağlayabilir. Araştırmacılar hipotezlerini, daha önce son derece yaygın ve yavaş ilerleyen ve melanomdan daha az ciddi olan skuamöz hücreli ya da bazal hücreli karsinom olmak üzere deri kanseri tanısı konmuş 386 kişi üzerinde test ettiler.  Katılımcılara, bir yıl boyunca günde iki 500 mg vitamin B3 hapı veya plasebo verdiler. B3 vitamini alanlara bir yıl sonra yüzde 23 daha az kanser tanısı kondu. Haplar ayrıca aktinik keratoz adı verilen kanser öncesi lezyonların sayısını azalttı. Dokuz aylık tedaviden sonra nikotinamid alan gönüllüler arasında bu lezyonlar yüzde 20 azaldı. Nikotinamid kullananlar yaklaşık üç ayda sonuç almaya başladılar. Bununla birlikte, korunma vitamini almayı bıraktıklarında kayboldu.

Araştırmacılar, aşırı UV maruziyetinin neden olduğu DNA hasarının onarılmasına ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine nikotinamidin yardımcı olduğunu ve cilt kanserine yatkınlığı olanlara tavsiye edildiğini belirttiler. Genel popülasyonda cilt kanserine karşı koruma sağlayıp sağlayamayacağının ise hala bilinmediğini aktardılar.

Literatür talep et Sonra Oku

Referanslar :

Make Vitamin D Not UV A Priority, Skin Cancer Foundation

Sağlıksız Beslenme İle İstenmeyen Bağışıklık Yanıtı Oluşuyor

08 Mart 2018

Bağışıklık sistemi, yüksek yağ ve yüksek kalorili bir diyete bakteriyel bir enfeksiyona benzer biçimde tepki veriyor. Bu bulgu, Bonn Üniversitesi tarafından yürütülen yakın tarihli bir çalışmayla kanıtlandı. Özellikle rahatsız edici olan bulgu ise sağlıksız gıdanın, vücudun savunmalarını uzun vadede daha agresif hale getiriyor olması. Sağlıklı bir diyet yapmaya başladıktan sonra dahi, doğal bağışıklık yanıtı ve inflamasyona yatkınlık devam etmektedir. Bu uzun vadeli değişiklikler, batı tarzı diyet tüketimiyle bağlantılı hastalıklar olan ateroskleroz ve diyabetin gelişimine katkıda bulunuyor olabilir.

Farelerde yapılan çalışmada yağ oranı yüksek, şeker oranı yüksek ve lif oranı düşük bir diyet 1 ay boyunca kullanıldı. Hayvanlar tehlikeli bakterilerle enfekte olduktan hemen sonra vücudun her tarafında güçlü bir inflamasyon tepkisi geliştirdiler. Sağlıksız beslenme, farelerin kanındaki bazı bağışıklık hücrelerinin, özellikle granülositlerin ve monositlerin sayısının beklenmedik şekilde artmasına neden oldu. Bu beklenmedik bulguları daha iyi anlamak için, büyük bağışıklık hücre tipleri için kemik iliği öncüleri, bir Batı diyeti veya sağlıklı kontrol diyeti ile beslenen farelerden izole edildi ve fonksiyonlarının ve aktivasyon durumunun sistematik analizi gerçekleştirildi.

Genomik çalışmalar, Batı diyetinin progenitör hücrelerde çok sayıda geni aktive ettiğini gösterdi. Etkilen genler, çoğalma ve olgunlaşmadan sorumlu olanları içeriyor. Araştırmacılar kemirgenlere tipik tahıl diyetlerini dört hafta daha verirken akut inflamasyon kayboldu. Ortadan kaldırılmayan şey ise, bağışıklık hücrelerinin ve öncüllerinin genetik yeniden programlanmasıydı: dört hafta sonra bile, fast food safhasında devreye giren genlerin çoğu hala aktifti.

Bağışıklık hücrelerinde "Fast Food Sensörü"

Doğal bağışıklık sisteminin bir bellek biçimine sahip olduğu bilinmektedir. Bir enfeksiyondan sonra, vücudun savunması bir tür alarm halindedir, böylece yeni bir saldırıya daha çabuk tepki verebilirler. Uzmanlar bunu "doğal bağışıklık eğitimi" olarak adlandırıyorlar. Bu çalışmadaki farelerde ise bu süreç bir bakteri tarafından tetiklenmedi, sağlıksız bir diyetle tetiklendi.

Bilim adamları, bağışık hücrelerdeki sorumlu "fast food sensörü" nü de belirleyebildilerı. 120 deneğin kan hücrelerini değerlendiren bilim insanları inflamazom adı verilen, enfeksiyöz ajanları ve diğer zararlı maddeleri tanıyan ve daha sonra enflamatuar habercileri serbest bırakan önemli hücre içi sinyal komplekslerinin sürece dahil olduğuna dair kanıtlar buldular. NLRP3 inflamazomunun vücudun Batı tipi diyetlere maruz kalmasını tam olarak nasıl tanımladığı ise henüz tanımlanamamıştır.

İlginçtir ki, akut enflamatuar cevabın yanı sıra, bu da bağışıklık sisteminin tepkileri için uzun vadeli sonuçlar doğurmaktadır: Batı diyeti ile aktivasyon, genetik bilgilerin paketlenme biçimini değiştirir. Genetik malzeme DNA'da saklanır ve her hücre, birlikte yaklaşık iki metre uzunluğuna ulaşan birkaç DNA ipliği içerir. Bununla birlikte, genellikle çekirdekte bazı proteinlerin etrafına sarılırlar ve DNA'daki birçok gen okunamaz çünkü bunlar erişilemez konumdadırlar.

Sağlıksız yemek, normalde saklı bulunan bu DNA parçalarından birinin, bir yün topunun dışına asılmış bir döngüye benzer şekilde gevşemesine neden olur. Bu geçici röprodüksiyon aktif kaldıkça, genetik materyalin bu alanı daha kolay okunabilir. Bilim adamları bu olayları epigenetik değişiklikler olarak adlandırıyorlar. İnflamazom da epigenetik değişiklikleri tetikliyor. Bağışıklık sistemi sonuçta daha küçük uyaranlara bile daha güçlü iltihap tepkileri ile tepki veriyor.

Sağlık İçin Dramatik Sonuçlar

Bu inflamatuvar cevaplar, vasküler hastalıkların veya tip 2 diyabet gelişimini hızlandırabilir. Yanlış beslenme bu nedenle dramatik sonuçlar doğurabilir. Son yüzyıllarda, ortalama yaşam süresi Batı ülkelerinde giderek artmaktadır ancak bu eğilim şu anda ilk kez kırılıyor: Bugün doğanlar, anne-babalarından daha kısa sürede yaşıyor olacak. Sağlıksız diyetler ve çok az egzersiz muhtemelen bu konuda belirleyici bir rol oynamaktadır.

Sağlıklı bir diyetin temelleri şu an eğitimin önemli bir parçası haline gelmelidir, ancak bu şekilde çocukları gıda endüstrisinin çekiciliğine karşı erken bir aşamada sağlıklı gıdalara yönlendirerek hazırlayabiliriz. 

Literatür talep et Sonra Oku

Referanslar :

Christ A et al. Western Diet Triggers NLRP3-Dependent Innate Immune Reprogramming. Cell, 2018; 172 (1-2): 162 DOI: 10.1016/j.cell.2017.12.013

Bipolar Bozukluk Riski Önceden Tahmin Edilebilir Mi?

07 Mart 2018

Bipolar bozukluğun erken belirtileri, daha çok semptomlardan veya duygudurum bozukluklarıyla ilişkili diğer özelliklerden oluşan nispeten karakteristik bir "homotipik" patern halinde görülebilir; veya anksiyete ve yıkıcı davranış da dahil olmak üzere diğer semptomların bulunduğu bir "heterotipik" patern de oluşabilir.

Farklı Semptom Paternleri, Bipolar Bozukluk Riski İçin Farklı Etkiler

Yeni bir çalışmada araştırmacılar, prodromal semptomlar ve bipolar bozukluğun daha sonraki gelişimi için risk faktörleri ile ilgili 39 çalışmadan elde edilen verileri inceledi ve analiz etti. Analizleri, bipolar bozukluk tanısı konmadan önce erken belirtilere ve risk faktörlerine ilişkin verilerin toplandığı prospektif çalışmaların yüksek kalitede kanıtlarına odaklandı.

Mani ya da hipomaninin başlangıcında da görüldüğü gibi, erken depresyon ya da diğer semptomlar, bazen bipolar bozukluk gelişiminden yıllar önce gelmektedir. Bununla birlikte, bipolar bozukluğa prodromal evresi sırasında tanı koymak oldukça zordur.

İncelenen kanıtlar, daha sonra bipolar bozukluğun gelişimini öngören erken semptomlar hakkında iki paterni ortaya çıkarıyor. Yazarlar, homotipik semptomların "düşük duyarlılık" taşıdıklarını, yani bu ruhsal belirtilere sahip olan gençlerin çoğunun daha sonra bipolar bozukluk geliştirmediğini belirtti. Bununla birlikte, bu belirti paterni orta ila yüksek özgünlüğe sahipti ve bipolar bozukluk geliştirmeye devam eden birçok hastada homotipik semptomlar ortaya çıkmaktaydı.

Heterotipik desen ise, erken anksiyete ve dikkat veya davranış bozuklukları gibi prodromal semptomların diğer tiplerinden oluşuyordu. Bu model düşük duyarlılık ve özgüllüğe sahiptir: Bu belirtilere sahip nispeten az sayıda hasta bipolar bozukluk geliştirirken, heterotopik belirtileri olmayan birçok genç insanda bipolar bozukluk gelişir.

Çeşitli Risk Faktörleri İlişkili Bulundu

Çalışma bulguları, preterm doğum, kafa travması, ilaç maruziyeti (özellikle kokain), fiziksel veya cinsel taciz ve diğer stres biçimlerini de içeren birçok başka faktörü bipolar bozukluk geliştirme riskiyle ilişkilendirdi. Bununla birlikte, bu risk faktörlerinin çoğunda hem duyarlılık hem de özgüllük düşüktür.

Daha ileri çalışmalarla, prodromal semptomların ve risk faktörlerinin kalıpları, bipolar bozukluk geliştirecek genç kişileri tanımlamak için yeni yaklaşımlara yol açabilir ve erken tedaviden fayda sağlayabilir. Araştırmacılar, tahmin faktörünün, tek tahmin edici değil, çoklu risk faktörlerinin kombinasyonlarıyla daha da yüksek olabileceğini belirtti.

Literatür talep et Sonra Oku

Referanslar :

Marangoni C et al. Clinical and Environmental Risk Factors for Bipolar Disorder. Harvard Review of Psychiatry, 2018; 26 (1): 1 DOI: 10.1097/HRP.0000000000000161

Kalp İçin Egzersiz İyiyken Hipertansiyon Neden Kötüdür?

06 Mart 2018

Egzersiz sırasında kalp stres altına alındığında sağlıklı kabul edilir. Ancak yüksek tansiyon nedeniyle stres kalp için kötüdür. Peki neden ve her zaman durum böyle mi? Alman Kalp ve Damar Araştırmaları Merkezi (DZHK) ve Heidelberg Üniversitesi Hastanesi araştırmacıları, önceden tespit edilmemiş bir sinyal yolunun stres türüne bağlı olarak kalp yetmezliğine neden olduğu veya koruduğunu gösteren yeni bulgular elde etti.

Araştırmacılar, başlangıçta histon deasetilaz 4 (HDAC4) adı verilen epigenetik bir geçişe sahip kalpteki bir metabolik süreç zincirini inceledi. Epigenetik, çevresel faktörlerin genleri nasıl etkilediğini araştırır. Yeni keşfedilen sinyal iletim yolu, strese bağlı olarak fare kalplerinde yukarı doğru veya aşağı doğru düzenlenebilir olarak bulundu. Sinyal yolunun sonunda, fizyolojik stres sonrası, yani egzersiz sonrası, sağlıklı fare kalplerinde bir HDAC4 fragmanı daha yaygın olarak tespit edildi. Patolojik strese maruz kalmış fare kalplerinde ise, örneğin kan basıncının artması nedeniyle oluşan streste, bu fragman üremedi.

Geçici Kalp Yetmezliği

Araştırmacılar, etkiyi daha yakından araştırmayı amaçladı ve bu nedenle HDAC4 fragmanı üretemeyen genetik olarak değiştirilmiş fareler üretti. Bu fareler fizyolojik strese maruz kalsalar da ve şaşırtıcı bir şekilde, sağlıklı bir etki oluşmadı. Bunun yerine, yoğun bir egzersiz sonrasında geçici kalp yetmezliği geliştirdiler ve bu da performansı belirgin bir şekilde düşürdü. Bu kalp yetmezliği sonrasında tekrar geriledi.

HDAC4 fragmanı kalbi geçici fizyolojik stresin neden olduğu zararlardan koruyabilir. Ancak neden yüksek tansiyonun neden olduğu stres veya diğer stresten koruyamaz? Araştırmacılara göre işin sırrı molalarda. Egzersiz sırasında kalp için dinlenme periyotları sıklıkla bulunur. Protein kinaz A adı verilen bir enzim, bu dönemlerde iyileşir ve HDAC4 fragmanının aktivasyonu yoluyla sağlıklı yolun metabolik zincir kavşağında izlenmesini sağlar.

Yüksek kan basıncı gibi kalıcı stres durumunda ise protein kinaz A'nın sürekli aktivitesi sonunda kalıcı stres altında bu parça kaybolur. Araştırmacılar ayrıca, HDAC4 fragmanı ile bir gen terapisinin farelerdeki bu pompalama güç eksikliğine karşı koruma sağladığını da gösterdiler.

Evrim perspektifinden bakılınca da atalarımız, toplayıcılar ve avcılar, çoğu zaman yiyecek bulmak ve eve getirmek için birkaç saat boyunca fiziksel olarak faal olmalıydı. Yeni keşfedilen sinyal yolu, bu durumda kalbi korumuş olabilir. Sonuçlar ayrıca dinlenme süresi olmayan aşırı dayanıklılık sporunun kalbe zarar verebileceğini de gösteriyor. 

Literatür talep et Sonra Oku

Referanslar :

Lehmann LH et al. A proteolytic fragment of histone deacetylase 4 protects the heart from failure by regulating the hexosamine biosynthetic pathway. Nature Medicine, 2017; 24 (1): 62 DOI: 10.1038/nm.4452

Süt ve Sığır Etinde Bulunan Bir Bakteri Romatoid Artritle Bağlantılı Olabilir

05 Mart 2018

UCF Tıp Fakültesi araştırmacıları, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ineklerin yaklaşık yarısında bulunan bir bakteri olan, MAP olarak bilinen, Mycobacterium Avium alttürü Paratuberculosis’in romatoid artrit ile arasında bir bağ keşfetti. Bakteri, enfekte süt, sığır eti ve inek gübresi ile üretilmiş ürünlerin tüketilmesi yoluyla insanlara yayılabiliyor.

Araştırmacılar, daha önce MAP ve Crohn hastalığı arasında bir bağlantı keşfetti ve Crohn hastalarını antibiyotiklerle tedavi etmek için ilk kez faz 3-FDA onaylı klinik araştırmalara katıldı. Crohn ve romatoid artrit aynı genetik yatkınlıkları paylaşması ve her ikisi de aynı immünosüpresif ilaç türlerini kullanarak tedavi edilmesi,  araştırmacıların bu iki hastalığın aynı tetikleyiciyi paylaşıyor olabileceklerini düşünmesine ve MAP'ın romatoid artritle bağlantılı olup olmayacağını araştırmasına yol açtı.

MAP Pozitifliği ve RA

Araştırmacılar, çalışmalarına klinik örnekleri bulunan 100 hastayı dahil ettiler. Romatoid artritli hastaların % 78'inde Crohn hastalarında bulunan genetik mutasyonla aynı olan PTPN2/22 geninde bir mutasyon olduğunu ve bu sayının % 40'ında MAP pozitifliği bulunduğunu gördüler. Bu genetik mutasyonla doğan ve enfekte sığırlardan, kirlenmiş süt veya et ürünlerini tüketerek daha sonra MAP'a maruz kalan bireylerin romatoid artrit geliştirme riskinin daha yüksek olduğunu buldular. Vaka incelemelerinin, bazı RA hastalarının Crohn hastalığından muzdarip olduğunu bildirmiş olsa da, araştırmacılar, ulusal bir araştırmayla aynı hastalardaki iki hastalığın insidansının araştırılması gerektiğini belirttiler.

Araştırmacılar, romatoid artritin nedeninin hala bilinmediğini, bu nedenle böyle bir ilişkiyi bulmalarının oldukça önemli olduğunu aktardılar. Bu hastalarda MAP'ın neden daha baskın olduğunu bulmak istediklerini çünkü romatoid artritte MAP rolünün anlaşılmasının hastalığın daha etkili bir şekilde tedavi edilebileceği anlamına geldiğine dikkat çektiler.

Araştırmacılar, bulguları doğrulamak ve hastaları farklı coğrafi ve etnik geçmişlerden incelemeyi planlamak için daha ileri çalışmalar yürütüyor.

Literatür talep et Sonra Oku

Referanslar :

University of Central Florida. "Bacteria in milk and beef linked to rheumatoid arthritis." 30 January 2018.

Progresif MS`de Engellilik ve T2 Lezyon Değişiklikleri İlişkisi

01 Mart 2018

MS'li hastalarda beyin MRG'lerinde spesifik değişiklikler görülür ve MR, hastalığın etkinliğini izlemede ve MS'in tanısı için klinik bağıntı çok güçlü olmasa da değerli bir araçtır MS'te hastalık kötüleşmesi hastalık lezyon hacminin artması, beyin hacminin azalması ve normal görünen beyaz cevherdeki (NAWM) değişikliklerle ilişkilidir. Progresif MS'de, kontrast arttırıcı lezyonlar relapsing-remitting MS'den (RRMS) daha az görülürken, yaygın NAWM ve gri cevher anormallikleri daha belirgindir. Bu nedenle, progresif MS'de MR ve hastalık kötüleşmesi arasındaki korelasyon daha da karmaşıktır.

Manyetizasyon transfer görüntüleme ve difüzyon tansör görüntüleme (DTI) gibi konvansiyonel olmayan MRG, yaygın mikroyapısal doku anormalliklerine duyarlıdır ve bu nedenle MS'in izlenmesinde umut verici bir araçtır. Manyetizasyon transfer oranı (MTR), dokuya bağlı protonlar arasındaki enerji transferini nicelleştirir ve serbest su protonlarını, fazladan bir frekans dışı manyetik darbeyle dokuyu stimüle ederek etkiler. MTR miyelin içeriğindeki değişikliklere duyarlıdır ve ayrıca aksonal kayıpla ilişkili bulunmuştur. DTI, mikroyapısal ortamdaki su moleküllerinin saçılmasından genel engel ve kısıtlamalarla belirlenen anizotropi derecesini tanımlayan indeksler sağlar. Ortalama difüzivite (MD), su moleküllerinin genel hareketliliğinin bir ölçüsüdür ve fraksiyonel anizotropi (FA), bir vokseldeki mikroyapısal uyum derecesinin bir ölçümüdür. MD ve FA'daki değişiklikler, MS'de demiyelinizasyon ve aksonal kayıp ile korelasyon gösterir.

Lezyon Hacmi ve Engellilik İlişkisi

Danimarka’dan araştırmacılar, progresif MS'de hem klinik hem de konvansiyonel ve konvansiyonel olmayan MR görüntüleri ile klinik engellilik ilişkisini araştıran bir çalışma yaptılar.

Araştırmacılar yaptıkları kesitsel çalışmaya, üç faz 2 klinik çalışmaya katılan 93 primer ve sekonder progresif MS hastasından elde edilen veriler dahil ettiler. 3T MRG başlangıç taramasından, toplam T2 lezyon hacmini hesapladılar ve T2 lezyonlarında, NAWM ve kortikal gri cevherde, manyetizasyon aktarım oranı (MTR) ve difüzyon tensör görüntüleme endeksleri fraksiyonel anizotropi (FA) ve ortalama diffüsitesini (MD) analiz ettiler. Klinik engelliliğin değerlendirilmesi için, genişletilmiş sakatlık durum ölçeğini (EDSS) ve multipl skleroz fonksiyonel kompoziti (MSFC) kullandılar.

Araştırmacılar, T2 lezyon hacminin, tüm klinik ölçütlerde bozulma ile ilişkili olduğunu gördüler. T2 lezyonlarında MD ve MTR, engellilik ile anlamlı derecede ilişkiliydi ve NAWM'de daha düşük FA değerleri, daha kötü el fonksiyonu ile korelasyon gösteriyordu. Çok değişkenli analizlerde artan klinik engellilik artmış T2 lezyon hacimleri ve T2 lezyonlarında MTR ile bağımsız olarak ilişkilendirildi.

Araştırmacılar, progresif MS'de klinik engelliliğin lezyon hacmi ve mikroyapı ile ilişkili olduğunu gösterdiklerini belirttiler.

Literatür talep et Sonra Oku

Referanslar :

Ammitzbøll et al. Disability in progressive MS is associated with T2 lesion changes, Multiple Sclerosis and Related Disorders 20 (2018) 73–77.

İdiyopatik Pulmoner Fibrozis`te Yaşam Tarzı Davranışları ve Klinik Sonuçlar

01 Mart 2018

Ortak insan davranışları olan oturma ve yürüme, klinik sonuçlarla ilişkilidir. Nüfus temelli araştırmalar, kişilerin uyanık oldukları saatlerin yaklaşık yarısını sedanter aktivitelerle geçirdiklerini gösterir. 2010 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından fiziksel hareketsizlik küresel ölüm oranı için en önemli risk faktörü olarak belirlenmiştir. Uzun süreli oturma zamanı, birçok kronik hastalığa, hastaneye yatmaya ve mortaliteye ilişkin insidans hızının artması için bağımsız bir risk faktörü olarak yakın zamanda kabul edilmiştir.

İdiyopatik pulmoner fibrozis (İPF), tanıdan sonra 2-5 yıl arasında ortalama sağ kalım ile ciddi morbidite, mortalite ve kötü prognoz gösteren kronik ilerleyici interstisyel bir akciğer hastalığıdır. İPF hastaları yaş uyumlu sağlıklı kişilere kıyasla daha yerleşik ve fiziksel olarak daha az aktif olma eğilimindedir. Bununla birlikte, İPF için mevcut kılavuz ilkeler, hareketsizlik ve uzun süre oturma gibi yaşam tarzı davranışlarını prognostik risk faktörleri olarak içermez. İPF’li hastalarda fiziksel hareketsizlik ve yerleşik davranışlar kapsamlı olarak incelenmemiştir. Elde edilen az sayıda veri, hareketsizliğin ve yerleşik yaşam biçiminin, bu hastalarda daha ağır hastalık koşulları ve kötü sağ kalım ile ilişkili olduğunu göstermektedir.

Haftalık Yürüme Süresi Mortalite Üzerine Etkili

İsrailli araştırmacılar, İPF'li hastalarda günlük oturma ve haftalık yürüme süreleri ile hastaneye yatış ve mortalite arasındaki ilişkiyi değerlendiren bir çalışma yaptılar. Araştırmacılar, ortalama yaşları 68 olan toplam 34 İPF hastasını, bireysel görüşmeler yaparak, başlangıçta ve takip eden 40 aya kadar, Uluslararası Fiziksel Aktivite Ölçeği ile günlük oturma ve haftalık yürüme süreleri için değerlendirdiler. Çalışmada ayrıca kardio-respiratuar hastalık ilişkili hastaneye yatışlar ve mortalite sonuçları için, Cox orantısal tehlike analizini kullanıldı.

Çalışma boyunca, tüm hastaların % 50'si hastaneye kaldırıldı ve % 32'si öldü. Günde <5 saatlik bir oturma süresini bildiren hastalarla karşılaştırıldığında, 5 ila <10 oturma süresi bildiren hastalarda hastaneye yatış için 2,4 mortalite için 4,6 artmış risk, ≥ 10 saat oturma süresi bildirenlerde 5,8 ve mortalite için 21,2 artmış risk gözlendi. Haftada <100 dakika yürüme süresi olan hastalarla karşılaştırıldığında, 100 ila <150 yürüme süresi olan hastalarda hastaneye yatış riskinde % 49 ve mortalite riskinde %62 azalma, > 150 dakika bildirenlerde hastaneye yatış riskinde % 74 ve mortalite riskinde % 86 oranında azalma mevcuttu. Kısalmış oturma ve uzamış yürüme sürelerinin kombinasyonu ile mortalite riski daha da düşüyordu.

Araştırmacılar, İPF hastalarında, daha kısa günlük oturma süreleri ve daha uzun haftalık yürüme sürelerinin, azalmış hastaneye yatma ve mortalite riski ile ilişkili olduğunu bulduklarını ve elde ettikleri bulguların, İPF hastalarının kapsamlı bir değerlendirmesinde ve prognostikasyonunda yaşam tarzı davranışlarının değerlendirilmesinin klinik önemini ortaya koyduğunu belirttiler. 

Literatür talep et Sonra Oku

Referanslar :

Vainshelboim et al. Lifestyle Behaviors and Clinical Outcomes in Idiopathic Pulmonary Fibrosis, Respiration 2017.

Koenzim Q10 ve İnflamasyon

01 Mart 2018

Son zamanlarda gıda desteği olarak çok çalışmada sıklıkla ismini duymaya başladığımız koenzim Q10, gün geçtikçe daha popüler olmaya başladı. Kronik inflamasyon, metabolik hastalıkların başlamasına ve gelişimine katkıda bulunur. Klinik kanıtlar, koenzim Q10'un iltihap belirteçleri üzerinde bazı etkilerinin olduğunu önermektedir. Peki söylenildiği gibi koenzim Q10’un inflamasyon üzerine etkisi var mıdır? Ne düzeyde ve nasıl ilişkilidir? 

Bu sorulara cevap bulmak amacıyla yapılan bir meta-analizde metabolik hastalığa sahip olan insanlarda koenzin Q10’un etkileri incelendi. Elektronik veritabanları Şubat 2016'ya kadar randomize kontrollü çalışmalar (RKÇ) için araştırıldı ve interlökin-6 (IL-6), tümör nekroz faktör-alfa (TNF-α) ve C reaktif protein (CRP) dahil inflamatuar faktörler ile ilişkili sonuç parametreleri değerlendirilmeye alındı. Meta-analiz yazılımı için RevMan yazılımı kullanıldı. Yöntem olarak STATA yazılımı ile Meta-regresyon analizi, Egger hattı regresyon testi ve Begg rank korelasyon testi uygulanarak yapıldı.

Koenzim Q10 Takviyesi TNF- α Düzeyini Düşürüyor

Meta-analize toplam 428 denek içeren dokuz çalışma dahil edildi. Sonuçlara göre, kontrol grubuna kıyasla, koenzim Q10 takviyesinin serum koenzim Q10 düzeyini 1.17μg / ml’ye [MD = 1.17,% 95 GA (0.47-1.87) μg / ml, I2 =% 94] arttırdığını görülürken, TNF-α'da 0.45 pg / ml [MD = -0.45,% 95 GA (-0.67 ila -0.24) pg / ml, I2 =% 0] oranında önemli ölçüde düşüş saptandı. CRP [MD = -0.21, 95% CI (-0.60 to 0.17) mg/L, I2 = 21%] ve IL-6[MD = -0.89, 95% CI (-1.95 to 0.16) pg/ml, I2 = 84%] için ise koenzim Q10 ve plasebo arasında anlamlı bir fark gözlenmedi.

Sonuç olarak koenzim Q10 takviyesi kısmen inflamasyon sürecini iyileştirebiliyor gibi görünse de koenzim Q10'un inflamasyon üzerindeki etkileri, daha büyük örneklem büyüklüğü ve yeterince uzun süren iyi tanımlanmış çalışmalar yürütmek suretiyle derinlemesine araştırılmalıdır.

Literatür talep et Sonra Oku

Referanslar :

Zhai J et al Effects of Coenzyme Q10 on Markers of Inflammation: A Systematic Review and Meta-Analysis.: PLoS One. 2017 Jan 26;12(1):e0170172. doi: 10.1371/journal.pone.0170172. eCollection 2017.

Mide Kanseriyle Alakalı Ayrıntılı Genom Analizi Yapıldı

28 Şubat 2018

Küresel bir perspektiften bakıldığı zaman gastrik kanserin, kanserin en yaygın ve öldürücü formlarından biri olduğu görülmektedir. Özellikle Doğu Asya'da, tütsülenmiş gıda tüketiminin yaygın olması nedeniyle gastrik kanser insidansı son derece yüksektir. Günümüze kadar yapılmış olan çalışmalarda, gastrik kanser tanısında biyolojik belirteç olarak bir veya birkaç gen belirlenemedi ve gastrik kanser tedavisinde önemli olabilecek genlerin ayrıntılı tanımlaması yapılamadı.

Çin’de yapılan yeni bir çalışmada, normal mide dokuları ile GC dokuları arasında farklı olarak eksprese edilen genleri ayırt etmek için Gen İfade Omnibus (GEO) veritabanına yüklenen dokular, tüm genom geniş ifade profilleme dizileri ile analiz edildi. GSE13911, GSE19826 ve GSE79973, GPL570 platformunu temel aldı ve GSE29272, GPL96 platformunu temel aldı. İki platformdan farklı eksprese edilen genler taranarak bu iki platformun kesişim noktası seçildi. Bunun peşi sıra farklı laboratuvarlardan gelen sıralama verilerinde ortak olan farklı eksprese edilen genler tespit edildi. Son olarak, 384 gastrik kanser örneğinden 3 yukarı doğru düzenlenmiş ve 34 aşağı doğru düzenlenmiş farklı eksprese edilen gen elde edildi.

Çok Sayıda Gen Tespit Edildi

Aşağı doğru düzenlenmiş gen sayısı, yukarı doğru düzenlenmiş genlerin sayısından daha büyük olduğu için, aşağı düzenlenmiş farklı eksprese olan genler üzerinde işlevsel analiz ve yolak zenginleştirme analizi gerçekleştirildi. Analizin sonucunda, salgılanan fosfoprotein 1 (SPP1), sülfataz 1 (SULF1), trombospondin 2 (THBS2), ATPaz H + / K + taşıyan beta altbirimi (ATP4B), gastrik intrinsik faktör GIF) ve gastrokine 1 (GKN1) gibi gastrik kanserle ile ilişkili en önemli genler tespit edildi. Bu genlerin prognostik gücü, Oncomine veritabanında ve Kaplan-Meier plotter (KM-plotter) analizi ile doğrulandı. Ayrıca gastrik asit sekresyonu, toplayıcı kanal asit sekresyonu, azot metabolizması ve ilaç metabolizması gastrik kanser ile anlamlı olarak ilişkiliydi. Bu nedenle araştırmacılara göre, bu genler ve yollar gastrik kanserli hastalarda tanı ve klinik etkileri geliştirme potansiyel hedefleri olabilir.

Literatür talep et Sonra Oku

Referanslar :

Fei HJ et al. Identification of significant biomarkers and pathways associated with gastric carcinogenesis by whole genome-wide expression profiling analysis. Int J Oncol. 2018 Jan 11. doi: 10.3892/ijo.2018.4243. [Epub ahead of print]

Non-Hodgkin Lenfoma`da Hiperkalsemi Mekanizmaları ve İlişkili Sonuçlar

27 Şubat 2018

Non-Hodgkin lenfoma (NHL), heterojen bir hematolojik maligniteler grubudur. NHL hastalarının % 7-34'ü arasında, hastalığının bir sonucu olarak hiperkalsemi gelişir. B-hücresi NHL'sinde hiperkalseminin etiyolojisi kendisi heterojen olmakla birlikte, çoğunlukla 1,25-dihidroksikoleksisiferol seviyesi (kalsitriol), D vitamininin aktif metaboliti veya daha az sıklıkta paratiroid hormonu ile ilişkili proteine (PTHrP) bağlanır.

Şu ana kadar, ekstrarenal kalsitriolün NHL'de hiperkalseminin ana aracı olduğu iddiasını destekleyen hiçbir araştırma yapılmamıştır. Etkilenen kalsitriolün ekstrarenal kaynağı belirsizliğini korumaktadır ancak sarkoidozda mekanik olarak kalsitriol aracılı hiperkalsemiye benzer bir şekilde infiltratif makrofajlardan kaynaklandığı düşünülmektedir. Malignite fizyolojisindeki PTHrP rolünün anlaşılması halen yetersizdir, kemik rezorpsiyonunda doğrudan bir role sahip ve malignite için uygun bir ortamı ve diğer daha az farklılaşmış hücreleri beslediği düşünülmektedir

Malignite hiperkalsemisinin gelişiminin genel olarak kanser hastaları için kötü prognostik bir faktör olduğu bilinmektedir, ancak günümüze kadar olan literatür solid tümörlü hastalarda bu sonuca destek olmuştur ve diğer hiperkalsemi nedenlerini kesinlikle dışlamamıştır. NHL hastalarında bazı hiperkalsemi etyolojilerinin altta yatan morbidite ya da sağ kalımı işaret edip etmediğine ilişkin doğrudan bir araştırma yapılmamıştır.

Kalsitriol Bir Belirteç Olabilir Mi?

Brown Üniversitesi Warren Alpert Tıp Fakültesi Rhode Island Hastanesi’nden araştırmacılar, yaptıkları tek merkez retrospektif incelemede NHL'de hiperkalsemi ile ilişkili insidans ve sonuçları değerlendirdiler.

Araştırmacılar, histolojik olarak NHL tanısı konmuş ve en az bir hiperkalsemi epizodu olan hastaların tıbbi kayıtlarını, tedaviye yanıt ve genel sağ kalımı içeren demografik ve lenfoma spesifik faktörler açısından incelediler. NHL'li 54 hasta, dahil edilme kriterlerini karşıladı. Hastaların çoğunda (% 57,4) diffüz büyük B hücreli lenfoma tanısı mevcuttu ve bunların % 70'i germinal olmayan merkez alt tipindeydi. Dahil edilen olguların yaklaşık yarısında (% 42,6) hiperkalseminin etiyolojisi üzerine serolojik araştırmalar yapılmıştı, ancak yalnızca 17 (% 31,5) hastada hem serum PTHrP hem de kalsitriol düzeyi uygun şekilde toplanmıştı. Hem serum kalsitriol hem de PTHrP'nin toplandığı 17 olgunun çoğunluğunda (% 61,1) serum kalsitriyol yükselmesi veya PTHrP'de yükselme saptanmadı. Kalsitriol yükselmesinin derecesi, kötü progresyonsuz sağ kalım ile korele bulundu, ancak genel sağ kalım ile ilişkili değildi.

Araştırmacılar, Non-Hodgkin lenfoma hastalarının hiperkalsemi geliştirmesinin ana mekanizmasının kalsitriol veya PTHrP aracılı olmadığı sonucuna vardılar. Kalsitriol aracılı hiperkalsemisi olan hastalarda daha kötü sonuç eğiliminin, kalsitriolün yüksek dereceli lenfoma için belirteç ya da daha ilerlemiş hastalık için bir belirteç olabileceğini düşündürdüğünü belirttiler.

Literatür talep et Sonra Oku

Referanslar :

Shallis RM, Rome RS, Reagan JL, Mechanisms of Hypercalcemia in non- Hodgkin Lymphoma and Associated Outcomes: a Retrospective Review, Clinical Lymphoma, Myeloma and Leukemia (2018).

Alzheimer Hastalığının Progresyonunda Enflamasyon Rol Oynuyor

26 Şubat 2018

Alzheimer hastalığı demansa yol açan yıkıcı nörodejeneratif bir durumdur. Etkili bir tedavi henüz mevcut değildir. Hastalık, beyinde biriken ve nöronlara zarar veren "Amiloid-beta" (A-beta) adı verilen küçük proteinlerin anormal birikimiyle ilişkilidir. Son yıllarda yapılan çalışmalar, "plaklar" olarak bilinen A-beta yatağının, beynin doğal bağışıklık sistemi tarafından enflamasyon mekanizmalarını tetiklediğini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, nörodejenerasyona ve patolojinin ilerlemesine yol açan kesin süreçler bugüne kadar tam olarak anlaşılamamıştır. A-beta patolojisinin depozisyonu ve yayılmasının, muhtemelen hafıza problemleri gibi klinik belirtilerinin ortaya çıkmasından onlarca yıl önce gerçekleştiği düşünülmektedir. Bu nedenle bu süreçlerin daha iyi anlaşılması, kognitif defisitler ortaya çıkmadan önce erken bir aşamada Alzheimer'ı hedef alacak yeni tedavi yaklaşımları için önemlidir.

Alman Nörodejeneratif Hastalıklar Merkezi (DZNE) ve Bonn Üniversitesi bilim adamları yaptıkları yeni bir araştırmada, beynin bağışıklık sisteminin neden olduğu enflamasyon mekanizmaların Alzheimer hastalığının ilerlemesine neden olduğunu gösterdiler.

Araştırmacılar, bir süredir A-beta patolojisinin ilerlemesinde beynin bağışıklık tepkisinin rolünü araştırıyorlardı. 2013 yılında Nature dergisinde yayınlanan daha önceki çalışmalarında, doğuştan gelen bağışıklık sensörü olan moleküler kompleks NLRP3'ün Alzheimer hastalarının beyinlerinde aktive edildiğini ve bir fare modelinde Alzheimer patogenezine katkıda bulunduğunu tespit etmişlerdi. NLRP3, aşırı derecede pro-inflamatuar sitokinlerin üretimini tetikleyen bir inflamazom olarak adlandırılır. Ayrıca, aktivasyonu üzerine, NLRP3, ASC'dan "ASC Benekleri" olarak adlandırılan ve hücrelerden salınabilen ASC adaptör proteini ile büyük sinyal kompleksleri oluşturur.

Enflamasyon Sadece Seyirci Değil

Araştırmacılar yeni çalışmalarında, ASC benekleri beyindeki aktifleştirilmiş bağışıklık hücrelerinden "mikroglia" lardan salındığını gösterdiler. Dahası, bulgular nörodejenerasyonun klasik özelliklerine direkt bir moleküler bağ sağlıyordu. ASC beneklerinin hücre dışı boşlukta A-beta'ya bağlandığını ve A-beta'nın birikimini teşvik ettiğini buldular. Ayrıca, insan beyin materyalinin analizinde, enflamasyon ve A-beta patolojisinin insanlarda benzer bir şekilde etkileşebileceğini çeşitli düzeylerde gösterdiler.

Araştırmacılar, elde ettikleri bulguların, beyin enflamasyonunun sadece bir seyirci olmadığını, hastalık ilerlemesine güçlü bir katkıda bulunduğunu belirttiler. Bu bağışık yanıtını hedef almanın Alzheimer için yeni bir tedavi modeli olacağını aktardılar.

Literatür talep et Sonra Oku

Referanslar :

Carmen Venegas, Sathish Kumar, Bernardo S. Franklin, Tobias Dierkes, Rebecca Brinkschulte, Dario Tejera, Ana Vieira-Saecker, Stephanie Schwartz, Francesco Santarelli, Markus P. Kummer, Angelika Griep, Ellen Gelpi, Michael Beilharz, Dietmar Riedel, Douglas T. Golenbock, Matthias Geyer, Jochen Walter, Eicke Latz, Michael T. Heneka. Microglia-derived ASC specks cross-seed amyloid-β in Alzheimer’s disease. Nature, 2017; 552 (7685): 355 DOI: 10.1038/nature25158

Kistik Fibroziste Solunum Yolu Tuz Konsantrasyonu ve Enfeksiyonlar

25 Şubat 2018

Kistik fibrozis (KF), kuzey yarımkürede en yaygın görülen genetik hastalıktır. Bir siklik AMP-tarafından regüle edilen Cl-kanalını kodlayan kistik fibroz transmembran iletkenlik düzenleyicisi (CFTR) genindeki mutasyonlar, CFTR protein üretiminde bozulmaya ve solunum yollarında klorür ve bikarbonat atılımı kaybına neden olur. İkincil elektrolitik ve asit-baz dengesizliklerinin mukoid bronşiyal sekresyonlardan ve fırsatçı patojenler tarafından kolonizasyondan sorumlu olduğu düşünülmektedir ancak ilişkili mekanizmalar belirsizdir.

Havayolu yüzey sıvısı (ASL) tuz konsantrasyonu ve asit-baz ortamı ile bunların mukus üretimi ve mikrobiyal kolonileşme ile kesin ilişkileri tam olarak anlaşılamamıştır. KF'li bireylerin normal kişilerle karşılaştırıldığında daha yüksek sodyum klorür konsantrasyonuna sahip olup olmadıkları tartışmalıdır. Bronşiyal epitel hücreleri in vitro deneysel modeller ve hayvan çalışmaları uyuşmayan sonuçlar verir. Benzer şekilde, deneysel in vitro modellerde hayvan ve insan çalışmaları, ASL'nin KF'de daha asidik olup olmadığını değerlendirmiştir ve bu konuda dada görüş birliği bulunmamaktadır. Bununla birlikte, solunum salgıları NaCl konsantrasyonu ve asidik ortamın bağışıklık savunmasının önlenmesi ve artmış patojen duyarlılığından sorumlu olduğu öne sürülmüştür. Ayrıca, sıklıkla kolonize olan ve kistik fibroz hastalarının hava yollarını bulaştıran bağırsak dışı mikobakterilerin konakçı adaptasyonunun çevresel tuz konsantrasyonları ile korele olduğu gösterilmiştir.

Tuz Konsantrasyonu ile Enfeksiyonlar İlişkili Mi?

Fransa’dan araştırmacılar, KF’li hastaların ve KF’li olmayan kontrollerin balgam tuz konsantrasyonu ve asit-baz özelliklerini karşılaştıran noninvaziv prospektif kontrollü bir klinik çalışma yaptılar.

Araştırmacılar, mikrobiyolojik analiz için rutin tanı laboratuvarlarına gönderilen balgam numuneleri, Kasım 2014'te prospektif olarak topladılar. Çalışmaya, Marsilya'daki Kistik Fibroz Referans Merkezi'nde aktif olarak takip edilen pediyatrik ve erişkin KF hastalarını dahil ettiler. Kişi başına bir örnek incelendi.  Çalışmaya, toplam 57 hasta ve 62 kontrol dahil edildi. Hastalarda balgam tuzu konsantrasyonları 10,5 g / L ve yaş uyumlu kontrollerde 7,4 g / L’ydi. Bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Hastalar ve kontroller arasında pH'da bir fark gözlenmedi.

Araştırmacılar, solunum salgıları tuz konsantrasyonlarındaki bu farklılıkların, kistik fibroz solunum yolu enfeksiyonları bağlamında konak patojen etkileşimlerini etkileyebileceğini belirttiler. Bakteri kültürü için gönderilen kistik fibroz hastalarının balgamlarında solunum salgı tuzu ölçümünü rutin bir analiz olarak dahil etmeyi önerdiler.

Literatür talep et Sonra Oku

Referanslar :

Grandjean Lapierre et al. Cystic fibrosis respiratory tract salt concentration An Exploratory Cohort Study, Medicine (2017) 96:47.

ILTS’nin Canlı Donör Karaciğer Transplantasyonu Rehberi

24 Şubat 2018

Canlı donor karaciğer transplantasyonu (LDLT), ölen bağışçı karaciğerlerinin yetersizliği nedeniyle önemli bir strateji olarak dünyada artan şekilde uygulanmaktadır. Uluslararası Karaciğer Transplantasyonu Derneği (ILTS), LDLT'yi çevreleyen uzman görüşleri, fikir birliği ve en iyi uygulamalardan oluşan bir koleksiyon sağlamak amacıyla bir kılavuz oluşturmuştur. Öneriler, Ulusal Tıp Kütüphanesi'ndeki donör transplantasyon endeksli literatürün, Öneri Kararlarının Değerlendirilmesi, Geliştirilmesi ve Değerlendirme metodolojisinin derecelendirmesini kullanarak yapılan bir analizden geliştirilmiştir. Doktorlar tarafından kullanılmak üzere hazırlanan bu öneriler, canlı donor karaciğer transplant alıcılarının bakımının tanı, tedavi ve önleyici yönlerine özel yaklaşımları desteklemektedir.

Öneriler:

 • Dünyadaki farklı kademelerde kadavra karaciğer greftlerinin bulunabilirliği, LDLT alıcısı seçim kriterlerini etkiler. Yüksek aciliyet LDLT, Asya'da LDLT için birincil endikasyondur ve kabul edilebilir sonuçlar ile gerçekleştirilebilirken, batı ülkelerinde LDLT genellikle daha düşük bir hastalık keskinliği olan hastalar için ayrılmıştır.
 • LDLT, HCC'li hastaların bekleme listesinden ayrılmasının önemli ölçüde azaltmaktadır. Milano kriterlerinin ötesinde daha ileri HCC'ye sahip hastalar LDLT'den yarar görebilirlerse de, bu ölçütlerin ne derece uzatılabileceği üzerinde fikir birliği yoktur.
 • Retransplantasyon, Budd-Chiari sendromu ve portal ven trombozu, deneyimli LDLT merkezlerinde LDLT için mutlak kontraendikasyon değildir.
 • “Small-for-Size Sendromunda (SFSS) greft hasarı ve işlev bozukluğu yalnızca greft boyutunun bir yansıması değil aynı zamanda greft kalitesi ve greft hiperperfüzyonuna neden olan alıcı portal hipertansiyon derecesi ile de ilgilidir.
 • SFSS'nin erken tanısı, önlenmesi ve yönetimi için portal ven ve hepatik arter hemodinamikleri izlenmesi önemlidir.
 • Splenik arter ligasyonu/embolizasyonu veya diğer portosistemik şantlarla portal in-flow modülasyonu SFSS'nin önlenmesi ve tedavisinde etkilidir.
 • Klinik çalışmaların eksikliği nedeniyle portal akışın modülasyonu için farmakolojik ajanların rolü bilinmemektedir.
 • Seçilen donör / alıcı kombinasyonlarında sol lob yetişkinden yetişkine LDLT başarıyla uygulanabilir.
 • Hepatik venöz out-flow artışı, greft fonksiyonunu optimize etmek için çok önemlidir ve birçok cerrahi tekniklerle başarılabilir.
 • Sol lob greft LDLT'sinde kaudat lob tutulumu ve revaskülarizasyon SFSS'yi önlemeye yardımcı olabilir.
 • LD greftlerinin çoklu hepatik arterlerinin rekonstrüksiyonunun, vaka bazında mı yoksa bir rutini mi temsil etmesi gerektiği konusunda fikir birliği yoktur.
 • Safra kanalı bölünme bölgesine birden fazla safra kanal anastomozu önlemek için özel dikkat gösterilmelidir.
 • Sağ karaciğer LDLT’si, verici-alıcı büyüklüğü eşleştirmesinin dayattığı kısıtlamayı aşabilir ve yetişkin LDLT'sinde aktif merkezlerde kullanılan en yaygın grefttir.
 • Başarılı bir sonuç için optimal hepatik venöz outflow anahtardır. Sağ karaciğer greftini boşaltmak için 5 mm'den büyük majör venöz dalları korumak ve yeniden yapılandırılması önerilir.
 • Karaciğer arter anastomozu için cerrahi alan büyütme (ya ameliyat mikroskopu ya da cerrahi döngüler aracılığıyla) kullanılmalıdır.
 • Kanal-kanal anastomozu, safra kanalı rekonstrüksiyonu için tercih edilen bir tekniktir.
 • Biliyer komplikasyonları azaltmak için dış veya iç safra stentlerinin rolü belirsizdir.
 • Çift-graftlı LDLT, yüksek oranda uzmanlaşmış LDLT merkezlerinde, verici/alıcı uyumsuzluğu engelleyici olduğunda tek sınıf LDLT'ye önemli bir alternatif sunmaktadır.
 • Çift-graftlı LDLT, sınırda gelecek karaciğer kalıntısı olan bağışçılar sağ lob alımından kaçınılarak vericinin güvenliğini artırabilir.
 • Oldukça uzmanlaşmış merkezlerde uygulandığında, genel sağ kalım oranı ile çift-greft ve tek greft alıcıları arasındaki uzun dönem komplikasyon insidansı ve şiddeti arasında herhangi bir fark yoktur.
 • LDLT sonuçlarına hacminin etkisi göz önüne alındığında, LDLT'ye giren nakil programlarının yanı sıra LDLT'yi sporadik olarak uygulayan programlar, öğrenme eğrisinin hasta sonuçları üzerindeki etkisini azaltmak için önlemler almayı düşünmelidir.
 • LDLT alıcılarının karın içi kanamaların gelişimi için perioperatif evredeki erken aşamalarda izlem ve HAT önerilir.
 • Red oranları LDLT ve DDLT alıcılarında benzerdir ve bu nedenle LD'ye karşı DD'ye dayalı bağışıklık baskılama protokollerinin modifikasyonu önerilir.
 • Biliyer sızıntılar, LDLT alıcılarında daha yaygındır. Yönetim, klinik tabloya dayanmaktadır ve gözlem, perkütan dren yerleşimi, safra stentlemesi ve / veya ameliyat müdahalesi içerebilir.
 • SFSS sendromu, LDLT'de daha sık görülür. Allogreft seçimi, giriş modifikasyonunun potansiyel kullanımı ve çıkışın optimizasyonu, SFSS insidansını azaltmak için kullanılması gereken stratejilerdir.
 • Anastomozlu safra yolları darlıkları LDLT'yi takiben daha sıktır ve endoskopik / perkütan balon dilatasyonu ve stent veya operatif revizyon ile başarıyla idare edilebilir.
 • Tekrarlayan hastalık (özellikle HCC, hepatit C virüsü) LDLT'de DDLT'ye kıyasla daha yaygın görülmemektedir
 • Canlı karaciğer transplantasyonu, pediatrik popülasyonda karaciğer transplantasyonunun mükemmel bir sonucu olan yerleşmiş bir formudur.
 • Pediyatrik LDLT'de yapılan işlerde, aile dinamikleri göz önüne alınmalıdır (örneğin, ailenin birden fazla çocuğu olabileceği veya uygun vericinin ailenin birincil geçim kaynağı olması durumunda).
Literatür talep et Sonra Oku

Referanslar :

Miller et al. The International Liver Transplantation Society Living Donor Liver Transplant Recipient Guideline,Transplantation 2017;101: 938–944.

Alkol Melanom Riskini Artırıyor Mu?

24 Şubat 2018

Son yıllarda yapılan birçok çalışma alkol alımıyla malign melanom riski arasındaki ilişkiyi araştırmış ve çelişkili sonuçlar ortaya çıkmıştır. Bu sorunu açıklığa kavuşturmak için bir grup araştırmacı 30 Haziran 2017'ye kadar yayınlanan çalışmalarda alkol tüketimi (genel ve içeceğin türü) ile melanom riski arasındaki ilişkiyi inceleyen bir literatür taraması ve doz yanıt meta-analizi gerçekleştirdi.

Çalışmada özet rölatif risk (SRR) ve% 95 güven aralıkları (% 95 GA) hesaplamak için en olası tahmin ile rasgele etki modelleri kullanıldı.

Alkol Tüketimi ile Risk Artıyor

1986-2016 yılları arasında yayınlanan 20 bağımsız çalışma (10.555 melanom olgusu ve 1.6 milyondan fazla kişiden oluşan kontrol grubu) analizde kapsandı ve bunlardan altısı prospektif bir kohort çalışma dizaynına sahipti. Fenotipik özelliklere göre 11 çalışmada ve güneş ışığına maruz kalma için 9 çalışmada ayarlama gerçekleştirildi. Alkol tüketiminin melanom riski ile orta derecede ilişkili olduğu görüldü: SRR, mevcut alkol alımının en yüksek ve en düşük kategorisinde olanlar için 1.29 (% 95 GA 1.14-1.45) ve toplu alım miktarı için 1.96 (% 95 CI 1.02-3.76, I2 =% 0) idi. Doz tepki analizinde, günlük alkol alımındaki 10 g artış ile ilişkili risk artışları 1.07 (% 95 GA 1.03-1.11) olarak hesaplandı. Risk tahminleri, cinsiyet, çalışma tasarımı ve karıştırıcılar için ayarlamalara göre farklılık göstermedi; araştırmalar arasında heterojenite kabul edilebilirdi ve yayın yanlılığı hakkında bir kanıt bulunamadı.

Bu meta-analizde elde edilen bulgular alkol tüketiminin artan melanom riski ile orta derecede ilişkili olabileceğini göstermektedir. Ancak karıştırıcı faktörler ve olası önyargı göz ardı edilmemelidir. Bu bulguları doğrulamak, farklı alkol kaynaklarının rolünü açıklığa kavuşturmak ve bilinen melanom risk faktörleri ile olan etkileşimi araştırmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Literatür talep et Sonra Oku

Referanslar :

Gandini S et al. Alcohol, alcoholic beverages, and melanoma risk: a systematic literature review and dose-response meta-analysis. Eur J Nutr. 2018 Jan 11. doi: 10.1007/s00394-018-1613-5. [Epub ahead of print]

Non-Hodgkin Lenfoma`da Hiperkalsemi Mekanizmaları ve İlişkili Sonuçlar

23 Şubat 2018

Non-Hodgkin lenfoma (NHL), heterojen bir hematolojik maligniteler grubudur. NHL hastalarının % 7-34'ü arasında, hastalığının bir sonucu olarak hiperkalsemi gelişir. B-hücresi NHL'sinde hiperkalseminin etiyolojisi kendisi heterojen olmakla birlikte, çoğunlukla 1,25-dihidroksikoleksisiferol seviyesi (kalsitriol), D vitamininin aktif metaboliti veya daha az sıklıkta paratiroid hormonu ile ilişkili proteine (PTHrP) bağlanır.

Şu ana kadar, ekstrarenal kalsitriolün NHL'de hiperkalseminin ana aracı olduğu iddiasını destekleyen hiçbir araştırma yapılmamıştır. Etkilenen kalsitriolün ekstrarenal kaynağı belirsizliğini korumaktadır ancak sarkoidozda mekanik olarak kalsitriol aracılı hiperkalsemiye benzer bir şekilde infiltratif makrofajlardan kaynaklandığı düşünülmektedir. Malignite fizyolojisindeki PTHrP rolünün anlaşılması halen yetersizdir, kemik rezorpsiyonunda doğrudan bir role sahip ve malignite için uygun bir ortamı ve diğer daha az farklılaşmış hücreleri beslediği düşünülmektedir

Malignite hiperkalsemisinin gelişiminin genel olarak kanser hastaları için kötü prognostik bir faktör olduğu bilinmektedir, ancak günümüze kadar olan literatür solid tümörlü hastalarda bu sonuca destek olmuştur ve diğer hiperkalsemi nedenlerini kesinlikle dışlamamıştır. NHL hastalarında bazı hiperkalsemi etyolojilerinin altta yatan morbidite ya da sağ kalımı işaret edip etmediğine ilişkin doğrudan bir araştırma yapılmamıştır.

Kalsitriol Bir Belirteç Olabilir Mi?

Brown Üniversitesi Warren Alpert Tıp Fakültesi Rhode Island Hastanesi’nden araştırmacılar, yaptıkları tek merkez retrospektif incelemede NHL'de hiperkalsemi ile ilişkili insidans ve sonuçları değerlendirdiler.

Araştırmacılar, histolojik olarak NHL tanısı konmuş ve en az bir hiperkalsemi epizodu olan hastaların tıbbi kayıtlarını, tedaviye yanıt ve genel sağ kalımı içeren demografik ve lenfoma spesifik faktörler açısından incelediler. NHL'li 54 hasta, dahil edilme kriterlerini karşıladı. Hastaların çoğunda (% 57,4) diffüz büyük B hücreli lenfoma tanısı mevcuttu ve bunların % 70'i germinal olmayan merkez alt tipindeydi. Dahil edilen olguların yaklaşık yarısında (% 42,6) hiperkalseminin etiyolojisi üzerine serolojik araştırmalar yapılmıştı, ancak yalnızca 17 (% 31,5) hastada hem serum PTHrP hem de kalsitriol düzeyi uygun şekilde toplanmıştı. Hem serum kalsitriol hem de PTHrP'nin toplandığı 17 olgunun çoğunluğunda (% 61,1) serum kalsitriyol yükselmesi veya PTHrP'de yükselme saptanmadı. Kalsitriol yükselmesinin derecesi, kötü progresyonsuz sağ kalım ile korele bulundu, ancak genel sağ kalım ile ilişkili değildi.

Araştırmacılar, Non-Hodgkin lenfoma hastalarının hiperkalsemi geliştirmesinin ana mekanizmasının kalsitriol veya PTHrP aracılı olmadığı sonucuna vardılar. Kalsitriol aracılı hiperkalsemisi olan hastalarda daha kötü sonuç eğiliminin, kalsitriolün yüksek dereceli lenfoma için belirteç ya da daha ilerlemiş hastalık için bir belirteç olabileceğini düşündürdüğünü belirttiler.

Literatür talep et Sonra Oku

Referanslar :

Shallis RM, Rome RS, Reagan JL, Mechanisms of Hypercalcemia in non- Hodgkin Lymphoma and Associated Outcomes: a Retrospective Review, Clinical Lymphoma, Myeloma and Leukemia (2018).

MS’te Derin Gri Cevher Hacmi Kaybı Özürlülüğü Kötüleştiriyor

21 Şubat 2018

Multipl sklerozun (MS) klinik seyri heterojendir. Bazı hastalarda, başlangıçtan itibaren (primer-ilerleyici [PPMS]) veya bir nüksten sonra (ikincil ilerleyici [SPMS]) ilerleyici özürlülük gelişirken, bazı hastalar iyileşme dönemleri ile birlikte relapslar (relapsing-remitting [RRMS])  yaşarlar.  RRMS hastaları başlangıç vakalarının yaklaşık % 90'ını oluşturur ve çoğunluğu daha sonra SPMS'ye ilerlemektedir. Özürlülüğe neden olan patojenik mekanizmalar aydınlatılmaya başlanmıştır. Nörodejenerasyon, zaman içinde özürlülük artışının belirlenmesinde önemli bir rol oyar. Nörodejenerasyon, MRG ile ölçülebilen azalmış beyin hacmiyle (veya beyin atrofisi) in vivo olarak yansıtılır. Zamanla beyin hacmi MS hastalarında yaşa uygun sağlıklı kontrollerle (HC) karşılaştırıldığında daha hızlı düşmektedir. MS fenotiplerinde, SPMS % 0,6 olarak tahmin edilen en hızlı yıllık beyin atrofisi oranını gösterir (yaşa uygun HC'lerde yaklaşık % 0,2). MS'teki tedavilere yanıtın izlenmesinde beyin atrofisinin rolü giderek gelişmektedir. SPMS'deki Faz II klinik araştırmalarda, tüm beyin atrofisi son zamanlarda birincil sonuç ölçütü olarak kullanılmaktadır. Tüm beyin atrofisi, esas olarak GM'deki nöroaksonal kaybın neden olduğu GM hacmi kaybı, uzun süreli sakatlık ile ilişkilidir ve bedensel sakatlığı beyaz cevher ve tüm beyin atrofisine göre daha iyi açıklar. Gri cevher (GM) atrofisi tüm MS fenotiplerinde görülür. Singulat korteks ve talamus gibi bazı GM bölgeleri, hacim kaybından diğerlerinden daha yoğun şekilde etkilenir ve hacim kaybının kapsamı, özürlülük ve kognitif bozukluk ile korelasyon gösterir.

Yapılan yeni bir çalışmada, MS'de daha hızlı özürlülük birikimi ile ilişkili bir spatiotemporal GM atrofi paterni olup olmadığı araştırıldı.

Çalışmada,  Avrupa’da 7 merkezinden ortalama 2,41 yıl takip ile 253’ü klinik izole sendrom [CIS], 708’i RRMS, 128’i SPMS, 125’i PPMS tanılı 1.214 MS hastası ve ortalama 1,83 yıl takip ile 203 sağlıklı kontrolden toplam 3,604 beyin yüksek çözünürlüklü T1 ağırlıklı MRG taraması analiz edildi. Özürlülük, Genişletilmiş Özürlülük Durum Ölçeği (EDSS) ile değerlendirildi. Derin GM (DGM), temporal, frontal, parietal, oksipital ve serebellar GM, beyin sapı ve serebral beyaz cevher hacimleri değerlendirildi. Hiyerarşik karma modeller ile, bölgesel doku kaybının yıllık yüzdesel oranını değerlendirildi ve EDSS'ye kadar geçen süre ile ilişkili bölgesel hacimler tanımlandı.

SPMS ve RRMS’te Daha Hızlı Atrofi

Başlangıçta, kortikal GM ve DGM'nin en düşük hacimleri SPMS’deydi.  Başlangıç DGM hacmindeki her standart sapma düşüşü için, başlangıçtaki bölgesel hacimlerin sadece DGM'ye göre EDSS'ye geçiş süresinin (risk oranı = 0.73) olacağı öngörülüyordu; izlem sırasında EDSS kötüleşmesi için daha kısa bir süre gösterme riski % 27 oranında arttı. Uzunlamasına ölçümlerin tümünde, DGM, SPMS'de (%-1,45), PPMS'de (%-1,66) ve RRMS'de (%-1,84), CIS'den (%-0,88) ve HC’den (% 0,94) daha hızlı olan, en hızlı yıllık atrofi oranını gösterdi. SPMS'de temporal GM atrofisi oranı (%- 1,21), RRMS (%-0,76), CIS (%-0,75) ve HC'lere (%-0,51) göre anlamlı derecede daha hızlıydı. Benzer şekilde SPMS'deki parietal GM atrofisi oranı (% -1,24), CIS (% -0,63) ve HC'lerden (% -0,23) daha hızlıydı. Sadece hastalarda, DGM'deki atrofi oranı özürlülük birikimi ile anlamlı derecede ilişkiliydi.

Araştırmacılar, DGM hacim kaybının MS'de özürlülük birikimine neden olduğunu ve temporal kortikal GM'nin, SPMS'de RRMS'den daha hızlı atrofi gösterdiğini belirttiler. Tedavi etkisini değerlendirirken, fenotipler arasındaki bölgesel GM atrofisi gelişimindeki farkın göz önüne alınması gerektiğini vurguladılar.

Literatür talep et Sonra Oku

Referanslar :

Eshaghi et al. Deep grey matter volume loss drives disability worsening in multiple sclerosis, Annals of Neurology 2018.

Serviksi Etkileyerek Preterm Doğuma Neden Olabilen Bakteriler Bulundu

21 Şubat 2018

Preterm doğum, Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı tanımlamaya göre, düzenli doğum eylemi kontraksiyonları ile birlikte ilerleyici servikal dilatasyon ve silinmenin 20-37. gebelik haftaları arasında başlamasıdır ve dünyadaki bebek morbidite ve mortalitenin önde gelen nedenidir. Perinatal mortalitenin % 75-85’inden sorumludur. Son 20 yılda preterm doğum % 40 oranında artış göstermiştir. Preterm doğumun nedenleri karmaşıktır ve tam olarak anlaşılamamıştır. Bununla birlikte ortaya çıkan yeni veriler, bir kadının vajina ve serviksinde bazı bakterilerin varlığının erken doğum riskini artırabileceğini göstermektedir. 

Şubat 2018'de, Anne-Fetal Tıp Derneği (SMFM) yıllık toplantısında (Gebelik Toplantısı) yapılan bir çalışmada, araştırmacılar, bakterilerin yan ürünlerinin preterm doğuma neden olabilecek servikal değişikliklere neden olduğunu gösteren bulguları ortaya koydular.

2 Riskli Bakteri Türü

Sunulan çalışma, Pennsylvania Üniversitesi'ndeki March Dimes Prematürite Araştırma Merkezi tarafından finanse edildi ve servikal hücreler üzerinde Mobiluncus mulieris, Gardnerella vaginalis ve Lactobacillus olmak üzere üç spesifik bakterinin etkilerini inceledi. Araştırmacılar, incelenen bakterilerin ikisinin serviksi infiltre ettiğini ve genlerin ekspresyonunda değişikliğe neden olarak spontan preterm doğumda rol oynadığını buldular. İncelenen üçüncü bakterilerinin ise aynı etkiye sebep olmadığı bulundu.

Araştırmanın başında ve kadın doğum ve jinekoloji profesörü, araştırmasının başkan yardımcısı ve Pennsylvania Üniversi Tıp Fakültesinde Anne ve Çocuk Sağlığı Araştırma Merkezi direktörü olan Michal Elovitz vardı. Araştırmacılar, vajinal ve servikal bakterilerin servikste farklı etkileri olduğunu gözlemlediler.  Mekanizmanın tam olarak anlaşılamadığı daha önceki insan çalışmaları sonrasında, elde ettikleri bulguların spontan preterm doğumun daha iyi anlaşılmasına yönelik heyecan verici bir adım olduğunu belirttiler.

Literatür talep et Sonra Oku

Referanslar :

Researchers Advance the Understanding of Preterm Birth, The Society for Maternal-Fetal Medicine, Dallas, Texas, January 30, 2018S

Ultra Stabil KLL Hastalarının Genetik İncelemesi

20 Şubat 2018

Kronik lenfositik lösemi (KLL), iyi bilinen prognostik etkileri olan immunogenetik belirteçlerle bağlantılı son derece heterojen bir klinik seyir gösterir. Başlangıçta hızlı tedavi gerektiren (mutasyona uğramamış IGHV genleri, ATM / TP53 bozulması) agresif hastalığı olan vakaların yanı sıra, indolent başlangıçlı fazı takip eden hastalık ilerlemesi yaşayanlar ve yıllarca ya da hiç hastalık ilerlemesi yaşamayan hastalar bulunmaktadır (genellikle mutasyon geçirmiş IGHV genleri ve olumlu bir FISH profili).

Yeni nesil dizilim (NGS) teknolojileriyle, NOTCH1, SF3B1, MYD88 ve BIRC3 genlerini etkileyen daha önce bilinmeyen genetik lezyonlar tespit edilmiş ve bunların FISH anormallikleriyle bütünleşmesi KLL hastalarının prognostik sınıflandırması geliştirmiştir. Daha yakın zamanlarda, tedavi edilmemiş KLL'de TP53 mutasyonlu alt-klonların varlığı, klonal TP53 lezyonlarının aynı zayıf prognostik etkisi ile ilişkilendirilmiştir. Dahası, genom çapında kopya sayı anomalisi (copy number aberration - CNA) çalışmalarında, KLL klinik sonucunda rol oynayan ek genetik lezyonlar tespit edilmiştir.

Ultra-Kararlı KLL Hastaları Tespit Edilebilir Mi?

Bir grup araştırmacı daha önce, tanıdan sonra 10 yıl hastalık ilerlemesi yaşamamış hastaların, tanıdan itibaren 10 yılı aşkın sürede ayırt edici biyolojik profillerini raporlamışlardı. Aynı araştırmacılar yaptıkları yeni bir çalışmada, bu spesifik alt grubun genetik manzarasını daha ayrıntılı araştırmak için 40 US-KLL vakasına tüm ekzom dizilimi (WES), ultra-derin dizilim ve CNA analizi uyguladılar. US-KLL hastalarını tanıda tanıyabilen, uygun imünogenetik profili olan olgular arasında bir gen işareti tanımlamak için bir mikro-ışın analizi gerçekleştirdiler.

Araştırmacılar, tanıdan sonra 10 yıl (11-30) kadar hastalık ilerlemesi yaşamamış olan hastaları, ultra-kararlı KLL (US-KLL) olarak tanımladılar. WES, 20 US-KLL hastasında gerçekleştirildi ve 78 gende 84 sessiz olmayan somatik mutasyon bulundu. Diğer 20 US-KLL doğrulama kohortunda tekrar test edildiğinde, tekrarlayan lezyon saptanmadı. ATM ve diğer potansiyel progresyon ilişkili mutasyonlar dahil, NOTCH1, BIRC3, SF3B1 ve TP53'ün klonal mutasyonları bulunmadı. CNA analizi 31 lezyonu tanımladı, hiçbiri kötü prognostik etkiye sahip değildi. Hiçbir yeni tekrarlayan lezyon saptanmadı, çoğu vakada lezyon (% 38) veya izole del (13q) (% 31) görülmedi. Mikroarray ile bir gen ekspresyon profili analizinden seçilen ve 79 KLL (58 US-KLL ve 21 non-US-KLL) kohortunda “droplet digital” PCR il 6 gen ekspresyonu tespit edilerek, US-KLL hastalarının tümünü ayırt edebilen bir algoritma oluşturulmasını sağladı.

Literatür talep et Sonra Oku

Referanslar :

Raponi et al. Genetic Landscape of Ultra-Stable Chronic Lymphocytic Leukemia Patients, Annals of Oncology 2018. https://doi.org/10.1093/annonc/mdy021

Diyabetik Retinopati Tespitinde Derin Öğrenme Algoritması

19 Şubat 2018

Derin öğrenme, bir algoritmanın istenen davranışı gösteren, açıkça kuralları belirtme gereksinimini ortadan kaldıran geniş bir örnek grubundan öğrenerek kendisini programlamasına izin veren bir hesaplama yöntemleri ailesidir. Bu yöntemlerin tıbbi görüntülemeye uygulanması, daha fazla değerlendirme ve doğrulama gerektirir.

Amerika’dan araştırmacılar, retina fundusunda diyabetik retinopati ve diyabetik maküla ödeminin otomatik tespitinda bir algoritma oluşturmak için derin öğrenme uygulamayı amaçlayan bir çalışma yaptılar. Derin konvülsiyonel sinir ağı olarak adlandırılan görüntü sınıflandırması için optimize edilmiş belirli bir sinir ağı tipi, diyabetik retinopati, diyabetik maküla ödemi ve görüntü derecelendirilebilirliği için 3-7 kez derecelendirilen 128175 retinal görüntü, retrospektif geliştirme veri seti kullanılarak Mayıs ve Aralık 2015 tarihleri arasında 54 US lisanslı oftalmolog ve oftalmoloji üst düzey üyelerinden oluşan bir panel tarafından eğitildi. Ortaya çıkan algoritma, Ocak ve Şubat 2016'da, yüksek tutarlılığı olan en az 7 ABD sertifikalı belgeli göz hekimi tarafından derecelendirilmiş 2 ayrı veri seti kullanılarak doğrulandı. Algoritmanın orta ve kötü diyabetik retinopati olarak tanımlanan dirençli diyabetik retinopatiyi (RDR), referans diyabetik maküla ödemini veya her ikisini de saptamadaki duyarlılığı ve özgüllüğü, oftalmolog panelin çoğunluk kararının referans standardına dayalı olarak oluşturuldu. Algoritma, biri yüksek özgünlük için ve diğeri de yüksek hassasiyet için, gelişim setinden seçilen 2 çalışma noktasında değerlendirildi.

Derin Öğrenme ile Daha Yüksek Hassasiyet

EyePACS-1 veri seti, ortalama yaşları 54,4 ve %62,2’si kadın 4997 hastadan 9963 görüntüye (RDR prevelansı, 683/8878 tamamen derecelendirilebilir görüntüler [%7,8]) ve Messidor-2 veri seti ortalama yaşları 57,6 ve % 42,6’sı kadın toplam 874 hastadan 1748 görüntüye (RDR prevelansı, 254/1745 tamamen derecelendirilebilir görüntü [%14,6]) sahipti. RDR'yi saptamak için, algoritmanın EyePACS-1 için 0,991ve Messidor-2 için 0,990 alıcı çalışma eğrisi altında alanı vardı. EyePACS-1 için, yüksek özgünlük ile ilk çalışma kesme noktasını kullanarak hassasiyet % 90,3 ve özgüllük % 98,1’di. Messidor-2 için hassasiyet % 87,0 ve özgüllük % 98,5’ti. Gelişim setinde yüksek duyarlıklı ikinci bir çalışma noktası kullanılarak EyePACS-1 için hassasiyet % 97,5, özgüllük % 93,4, ve Messidor-2 için hassasiyet % 96,1 ve özgüllük % 93,9’du.

Araştırmacılar, diyabetli erişkinlerin retina fundus fotoğraflarının değerlendirilmesinde, derin makine öğrenmesine dayanan bir algoritmanın, referans diyabetik retinopatiyi saptamak için yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahip olduğunu belirttiler. 

Literatür talep et Sonra Oku

Referanslar :

Gulshan V, Peng L, Coram M, et al. Development and validation of a deep learning algorithm for detection of diabetic retinopathy in retinal fundus photographs. JAMA. 2016;316(22):2402-2410.

E-Posta ve şifrenizi girerek
medikal referans noktanıza ulaşabilirsiniz.

GİRİŞ YAP

Yeni hesap oluştururken vereceğiniz bilgiler, cegedim tarafından onaylanacak
ve siteye tam üyeliğiniz bu onaydan sonra sağlanacaktır.

* Tüm alanları doldurmak zorunludur.

Loading Image