Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

İdiopatik pulmoner fibroz (IPF) insidansı, farklı ülkelerde, Kuzey Amerika ve Avrupa'da yılda 100.000 kişi başına 3 ila 9 arasında değişen geniş varyasyonlar gösterirken, Güney Amerika ve Asya'da insidans daha düşük olup, 100.000 kişi başına yılda 1,2 ila 4,16 arasında değişmektedir. İPF insidansının artmasıyla birlikte İPF'nin neden olduğu ekonomik yük ağırlaşmaktadır. İPF'li hastalarda hastalık yükü üzerine yapılan AUS çalışması, toplam doğrudan tıbbi maliyetin 26.378 ABD doları olduğunu ortaya çıkarmıştır. İspanya'da IPF hastası başına tahmini yıllık maliyet 26,435 € olmakla birlikte, Çin'de IPF'li hastaların ekonomik yüküne ilişkin çok az veri bulunmaktadır. Yapılan bu çalışma, hastanede yatan İPF'li hastaların doğrudan tıbbi maliyetlerini incelemeyi ve katkıda bulunan faktörleri belirlemeyi amaçlamakla birlikte çalışmanın geriye dönük bir kesitsel analiz olduğu bildirilmiştir. Araştırmacılar 2015 yılında 47 İPF hastasının toplam hastanede yatış maliyetlerine yönelik ön çalışma araştırmaları yaptıklarını bildirmişler ve örneklem büyüklüğü tahmin formülüne göre bu çalışmanın örneklem büyüklüğünün en az 202 olması gerektiğini belirtmişlerdir. Yapılan bu retrospektif çalışma Helsinki Bildirgesi'ne uygun olarak yürütülmüş olup veri analizi isimsiz olarak yapılmıştır. Çalışmanın verileri, IPF kohortundan ve 2012 ile 2015 yılları arasında Beijing Chao-Yang Hastanesinden taburcu edilen hastaların veri tabanından elde edilmiş ve veriler, hasta özellikleri, komorbid durumlar ve tedavi maliyeti ile ilgili veriler dahil olmak üzere hastane vaka istatistikleri yönetim sisteminden alınmıştır. IPF, Amerikan Toraks Derneği, Avrupa Solunum Derneği, Japon Solunum Derneği, Asociación Latinoamericana de Tórax Beyanı'na göre teşhis edilmiştir.

Çin’de Yapılan İlk Araştırma

Yapılan bu çalışma, IPF nedeniyle hastaneye yatırılan hastaların doğrudan tıbbi maliyetlerini incelemiş olup doğrudan tıbbi maliyetler, yardımcı test ücretleri, ilaç ücretleri ve diğer ücretler dahil olmak üzere toplam 18 maliyet kalemiyle üç kategoriyi kapsamaktadır. Çalışmada maliyet tahminleri Çin Yuanı (CNY) cinsinden bildirilmiş (1 USD ≈ 6,2 CNY, 2015) olup, sürekli veriler medyan (Q1, Q3) olarak sunulurken, kategorik veriler sayı ve oran olarak sunulmuştur. Sürekli değişkenlerin dağılımı, Kolmogorov-Smirnov testi kullanılarak normallik açısından test edilmiştir. Sürekli değişkenlerdeki farklılıkları karşılaştırmak için Mann-Whitney U testi kullanılmış olup, farklı değişkenlerin maliyetler üzerindeki etkisini tahmin etmek için tek değişkenli doğrusal regresyon ve çok değişkenli aşamalı doğrusal regresyon gerçekleştirilmiştir.

Yapılan bu çalışma, 2012 ile 2015 yılları arasında Pekin Chao-Yang Hastanesinde IPF tanısı almış hastanede yatan 219 hastayı içermekle birlikte, IPF'li hastaların ortalama 65 yaşında ve 200'ünün erkek olduğu bildirilmiştir. Araştırmacılar en genç hastanın 41, en yaşlı hastanın 88 yaşında, hastaların neredeyse yarısının Pekin sakinlerinden olduğu ve ortalama hastanede kalış süresinin 10.1 gün olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca 13 olgu invaziv veya non-invaziv ventilasyonla, 3 olgu ise yoğun bakım ünitesinde tedavi edilmiştir. Bu çalışmanın sonuçları, IPF'nin ilerlemesini kontrol etmenin ve yatan hastalar için klinik kılavuzlara uymanın önemini vurgulamaktadır. Avrupa ve Amerika ülkeleri üzerinde yapılan çalışma, IPF'nin hastalar üzerindeki ekonomik yükünü araştırmış olmakla birlikte Çin'de yapılan böyle bir çalışma bulunmamaktadır. Araştırmacılar, bu hastalığın Çin'deki klinik ve ekonomik yükünü azaltmaya yönelik takip araştırmasının ilk adımı olduğu için bu boşluğu kapatmanın önemli olduğunu ifade etmişlerdir.

Medikaynak Referanslar

Zheng XF, Xie BB, Liu Y, Zhu M, Zhang S, Ban CJ, Geng J, Jiang DY, Ren YH, Dai HP, Wang C. Direct medical costs of hospitalized patients with idiopathic pulmonary fibrosis in a tertiary hospital in China. Chin Med J (Engl). 2020 Oct 20;133(20):2498-2500. doi: 10.1097/CM9.0000000000001089. PMID: 32947362.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler