Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Diffüz büyük B hücreli lenfoma (DLBCL) erişkin hastaların mevcut standart tedavisi olarak R-CHOP-21'i kuran randomize klinik çalışmaların çoğu, sekiz kürlük kemoterapi uygulamıştır. Sekiz kürlük R-CHOP-21 yerine altı kullanımını destekleyecek sağlam kanıt bulunmamasına rağmen, klinik rutinde genellikle altı kürlük tedavi uygulanmakta ve bu yaklaşım da tedavi kılavuzlarınca onaylanmaktadır.

Bugüne kadar hiçbir randomize çalışmada, sekiz kürlük tedavi, altı kürlük R-CHOP-21 ile karşılaştırıldığında üstünlük gösterememiştir. Bu konuyu aydınlatmayı amaçlayan araştırmacılar, altı ya da sekiz kürlük R-CHOP-21 tedavisinin kullanılmasının, daha önce tarif edildiği gibi Danimarka ve İsveç lenfoma veri bankalarından elde edilen verileri kullanarak hayatta kalma olasılığı üzerinde etkisi olup olmadığını incelediler.

Yapılan çalışmaya, İsveç'te ve Danimarka'da DLBCL 2007–2014 tanısı alan 1170 erişkin hasta dahil edildi. İncelenen hastalar altı veya sekiz kür R-CHOP-21 ile tedavi edilmişti. İncelenen hastaların 1013'üne (%87) altı ve 157'sine (%13) ise sekiz kür kemoterapi uygulanmıştı. Hastaların medyan takip süresi 5.0 yıldı (dağılım 1.2 - 9.4).

Her İki Grupta da Benzer OS

Prognostik faktörlerdeki dengesizlikleri daha da ayarlamak için, eşleştirilmiş bir örnek analizi yapıldı. Bu aşamada 8 kür alan 157 hasta ile, 6 kür kemoterapi alan 157 hasta, IPI değişkenlerine ve ağır hastalıklara göre eşleştirildi. Benzer 5 yıllık OS %72 (%95 CI: %63 - %79) ve %76 (%95 CI: %67 - %83) sırasıyla sekiz ve altı kür ile tedavi edilen kohortlarda gözlendi. Çok değişkenli bir analizde, tutarlı bir şekilde her iki grup arasında bir fark gözlemlenmedi [6 Kür için HR: 0.88 (%95 CI: 0.54-144); P¼0.62].

Ek olarak, 70 yaş altı ve üstü hastalarda, yüksek ve düşük IPI skoruna göre sınıflandırılmış alt grup analizlerinde altı veya sekiz kür R-CHOP-21 kullanımına bağlı bir tedavi sonucu farkı bulunmadığı görüldü. Bu analize radyoterapi gören hastalar dahil edilmedi.

Araştırmacılar buldukları sonuçların, Doğu Kooperatif Onkoloji Grubu / Kanser ve Lösemi Grubu B 9703 çalışmasının sonuçları ile paralel olduğunu belirttiler ve altı kür R-CHOP-21 alan hastaların sonuçları ile sekiz kür ile tedavi edilenlerin benzer özelliklere sahip oldukları ve her iki grupta da sonuçların karşılaştırılabilir olduğunu ileri sürdüler.

Medikaynak Referanslar

Wästerlid T et al. Six cycles of R-CHOP-21 are not inferior to eight cycles for treatment of diffuse large B-cell lymphoma: a Nordic Lymphoma Group Population-based Study. Ann Oncol. 2018 Aug 1;29(8):1882-1883.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler