Medikaynak Search
ÜYE OL ÜYE GİRİŞ
Medikaynak Menü
ÜYE OLUN / GİRİŞ YAPIN Medikaynak Icon
Medikaynak Rxmediapharma RxMediaPharma

Hemanjioperisitomda Beyin Dışı Metastaz ve PD-L1 İlişkisi

İntrakranyal soliter fibröz tümör / hemanjioperisitomda PD-L1 ekspresyonu ve ekstrakranyal metastaz ilişkisi değerlendirildi.
02 Mayıs 2018

İntrakraniyal soliter fibröz tümör / hemanjioperisitom (SFT / HPC) sıklıkla ekstrakraniyal metastaz gösteren, agresif seyirli bir kanser türüdür ve tedavi seçenekleri çok sınırlıdır. Son dönem onkoloji klinik çalışmalarında sıklıkla kullanılmakta olan immün kontrol noktası inhibitörleri ise SFT / HPC'lerde henüz değerlendirilmemiştir ve bu sebeple intrakranial SFT / HPC'lerde rolleri belirsizliğini korumaktadır.

Japonya’da tek merkezli olarak yapılan yeni bir çalışmada intrakraniyal SFT / HPC'li 16 hastada programlanmış hücre ölüm-1 (PD-1), programlanmış hücre ölümü ligand-1 (PD-L1) ve tümör infiltre lenfositlerin (TIL) ekspresyonu immünohistokimya ile belirlendi. Bu şekilde hastalardaki prognoz ve PD-L1 düzeyi arasında bir korelasyon olup olmadığı değerlendirildi.

PD-L1’deki Yoğun Ekspresyon, Sonuçları Olumsuz Etkiliyor

Çalışmaya dahil edilen 16 hastada medyan genel sağkalım (OS) 9.2 yıl idi ve hayatta kalan hastalar için medyan takip süresi 9.9 yıldı. Hastaların 13'ünde (% 81.3) nüks, 6'sında (% 37.5) ise ekstrakranyal metastaz saptandı. PD-L1 ekspresyonu 16 tümörün hepsinde gözlenirken, PD-1 ekspresyonu ise 2 tümörde mevcuttu. TIL'lerde 12 hastada CD3 ve 13 hastada CD8 ekspresyonu tespit edildi. PD-L1 pozitif tümör hücrelerinin oranı OS ile ilişkili olmasa da, progresyonsuz sağkalım veya metastazsız sağkalım (MFS) için PD-L1'in diffüz boyanması, tedavi başarısızlığı (TTF, ekstrakraniyal metastaza veya ölüme kadar geçen süre) için daha kısa süreye doğru bir eğilim göstermiştir (p = 0.072). Benzer şekilde, PD-L1'in yoğun boyanması daha kısa MFS (p = 0.0084) ve TTF (p = 0.033) ile ilişkiliydi. CD3 veya CD8 ekspresyonu, herhangi bir prognostik parametreyle ilişkili değildi. PD-L1 ve CD8'in birleşik analizinde, hiçbir veya seyrek CD8 ekspresyonu ile birleşmiş diffüz PD-L1 boyaması, daha kısa bir TTF (p = 0.005) ile önemli ölçüde ilişkiliydi ve daha kısa MFS'ye doğru bir eğilim gösterdi (p = 0.0611).

Elde edilen sonuçlara göre PD-L1, intrakranial SFT / HPC'lerde sıklıkla eksprese edilir ve yaygın veya yoğun PD-L1 ekspresyonu, ekstrakraniyal metastazların erken ortaya çıkışı ile ilişkili olabilir.

Referanslar

Kamamoto D. et al. Association between programmed cell death ligand-1 expression and extracranial metastasis in intracranial solitary fibrous tumor/hemangiopericytoma. J Neurooncol. 2018 Apr 19. doi: 10.1007/s11060-018-2876-7. [Epub ahead of print]

BENZER İÇERİKLER