Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

İmmün kontrol noktası inhibitörleri (ICI), ilerlemiş maligniteler için etkili tedavilerdir, ancak immün aracılı ishal ve kolit (IDC) ile sonuçlanabilir. Halen, IDC tedavisi için kılavuzlar sadece klinik semptomlara dayanmaktadır. Bu tür advers olayların endoskopik ve histolojik özellikleri, tedavi planlarının ölçülmesine yardımcı olacak şekilde iyi çalışılmamıştır. Bu çalışma ile, IDC'nin endoskopik ve histolojik özelliklerinin karakterize edilmesi ve klinik sonuçlarla ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma, IDC için endoskopi yapılan hastaları (1/2010 ila 3/2018) içeriyor. Başlangıçta GI enfeksiyonu olan hastalar çalışma dışı bırakılmıştır. Yüksek riskli endoskopik özellikler 2 mm'den daha derin, 1 cm'den daha büyük ülserler ve geniş kolon tutulumudur. Endoskopik ve histolojik özelliklerin klinik sonuçlarla ilişkisini değerlendirmek için tek değişkenli ve çok değişkenli lojistik regresyon uygulanmıştır. Toplam 182 hasta dahil edilmiştir; çoğu beyaz (% 92), erkek (% 65), yaş ortalaması 60'tır. ICI başlangıcından IDC'ye kadar geçen medyan süre 7 haftadır. Yüzde elli üçünde derece 3-4 ishal ve% 32'sinde derece 3-4 kolit vardı. Kırk dokuz hastada mukoza ülseri, 66 ülseratif olmayan inflamasyon ve 67 normal endoskopi mevcuttu. Ülserasyonlu hastalarda kalprotektin daha yüksekti (P ​​= 0.04). Laktoferrinin histolojik ve endoskopik inflamasyonu saptama duyarlılığı sırasıyla %90 ve %70 idi. IDC başlangıcından 7 gün sonra endoskopi yapılan hastalarda, IDC semptomları ve steroid tedavisinin süresi, 7 günlük IDC başlangıcından sonra endoskopi uygulananlara göre daha kısa idi (sırasıyla P = 0.026 ve P = 0.053).

Erken endoskopi fark yaratıyor

Semptom başlangıcından >30 gün sonra endoskopi yapılan hastalar, daha uzun süre steroid kullandılar (P = 0.02), daha fazla tekrarlayan semptomlara sahiplerdi (P ​​<0.01), ve daha erken endoskopi olanlara göre sonrasında daha sık infliksimab / vedolizumab eklenti tedavisi aldı. (P = 0.03) Yüksek riskli özellikler daha sık (P = 0.03) ve daha uzun süre (P = 0.02) hastanede yatış ve infliksimab / vedolizumab gereksinimi (P <0.01) ile ilişkiliydi. Aktif histolojik enflamasyonu olan hastalarda daha fazla nüks (P <0.01) ve tekrar endoskopi (P <0.01) vardı. 47 hastada tekrar endoskopi gerekliydi. Çok değişkenli bir lojistik regresyon daha uzun ICI tedavisinin daha sık hastaneye yatışlarla (OR 1.00;% 95 CI 1.00-1.01; P <0.01) ilişkili olduğunu ve yüksek riskli endoskopik özelliklerin infliksimab / vedolizumab gerekliliği ile ilişkili olduğunu ortaya koydu. (OR 3.89; 95 % CI 1.68–9.01; P <0.01). Sonuç: Yüksek riskli endoskopik özellikler ve aktif histolojik inflamasyon, klinik etkileri olan önemli hastalık şiddeti belirteçlerini temsil eder ve IDC odaklı tedavi algoritmaları geliştirmek için zamanında kullanılmalıdır.

Medikaynak Referanslar

Importance of endoscopic and histological evaluation in the management of immune checkpoint inhibitor-induced colitis Hamzah Abu-Sbeih1 , Faisal S. Ali1 , Wenyi Luo2 , Wei Qiao3 , Gottumukkala S. Raju1† and Yinghong Wang1*†

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler