Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Mide kanseri (GC) hastalarının yaklaşık %10-20'sinin GC tanısı olan akrabaları vardır ve hastaların %1-3'ünde genetik bir neden olduğu doğrulanabilir. Histopatolojik olarak GC, genellikle mühürlü halka hücreli glandüler büyümeyle intestinal tipte ve zayıf kohezyonlu büyüme paternli diffüz tipte sınıflandırılır. Ailesel veya kalıtsal GC, kalıtsal yaygın GC (HDGC), ailesel intestinal GC (FIGC) ve polipoz formlarına ayrılır. Yeni yayınlana bir derleme, son araştırma bulgularına ve kalıtsal GC'nin yeni kavramlarına odaklandı:

Kalıtsal Diffüz Mide Kanseri

HDGC, diffüz tip GC (DGC) ve memenin invazif lobüler karsinomu (LBC) ile karakterize ve esas olarak CDH1 genindeki germline mutasyonlarının neden olduğu otozomal dominant bir kanser duyarlılık sendromu olarak tanımlanabilir. CDH1, hücre-hücre yapışmasında, epitel mimarisinin korunmasında, hücre polaritesinde ve hücre içi sinyal yollarının düzenlenmesinde ana fonksiyonlara sahip olan protein E-kadherini kodlar. CDH1'de patojenik mutasyonla doğan bireyler, 80 yaşlarına kadar DGC geliştirme riskinin yaklaşık % 70'ine sahiptir.

Ailesel İntestinal Mide Kanseri

Bağırsak tipi mide karsinoması olan hastalarda ailesel kümelenme de tanımlanmıştır. Özellikle, genç hastalarda tanı, birinci derece akrabalarda ailesel bir GC öyküsü ile güçlü bir şekilde ilişkilidir. FIGC için tanımlayıcı kriterler, popülasyondaki mide karsinomu insidansına bağlıdır, ancak FIGC için bilinen bir moleküler neden olmadığı göz önüne alındığında, kriterler çok genel kalmaktadır.

Gastrointestinal Polipozis Sendromlarında GC

Kalıtsal GC, esas olarak mide polipleri olmadan ortaya çıkar, ancak GC riskini arttıran birkaç iyi tanımlanmış polipozis sendromu vardır. Bu gastrik polipozis sendromları fundik bez polipozis ve hamartomatoz sendromlara ayrılabilir.

GC, insidansa göre üçüncü ve mortaliteye göre beşinci sırada yer alan, dünyadaki en yaygın ve öldürücü kanserlerden biridir. Kalıtsal GC'nin tanınabilmesi zamanında önleyici tedbirlerin alınması ve sonucun genellikle zayıf olduğu geç dönem GC'yi azaltmak için önemlidir. Günümüzde, CDH1 ve APC promotör 1B'de yalnızca kanıtlanmış germline patojenik veya muhtemel patojenik mutasyonlar, kalıtsal GC'den etkilenen ailelerde net klinik fayda sağlamaktadır.

Medikaynak Referanslar

van der Post RS et al. Hereditary gastric cancer: what's new? Update 2013-2018. Fam Cancer. 2019 Jul;18(3):363-367.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler