Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Osteoporoz ve kırıklar yaşlanan popülasyonda önemli morbidite ve mortalite ile önemli sosyoekonomik yüke neden olmaktadır. Düşük kemik kütlesi ve kuvveti, zayıf iskelet mikro mimarisi ile karakterize olan osteoporoz, kemik kırılganlığını ve bu nedenle kırılma riskini arttırdığı için klinik ve halk sağlığı için büyük bir tehdittir.

Bu hastalardaki kalça ve vertebral kırıklar, tipik osteoporotik kırıklar olarak kabul edilmiştir. Vertebral kırıklar en sık görülen osteoporotik kırıklardır ve kalça kırıkları osteoporotik kırıkların en yüksek tıbbi maliyetlerinden sorumlu olan osteoporozun en ciddi komplikasyonudur.

Katarakt, yaşlı erişkinlerde körlük ve görme bozukluğunun önde gelen nedenidir. Önceki çalışmalar, görme bozukluğu ile kırık riski arasındaki ilişkiyi ortaya koymuştur, ancak bu çalışmaların çok azı kataraktın kırık riski üzerindeki etkisini özel olarak değerlendirmiştir. Bununla birlikte bu çalışmaların sonuçları tutarsızdır.

Katarakt cerrahisi etkinliği ve minimal komplikasyonları nedeniyle dünyadaki en yaygın prosedürlerden biri olmasına rağmen, sadece birkaç çalışma katarakt cerrahisinin kırık insidansı üzerindeki etkisini değerlendirmiştir. Bu çalışmaların küçük örneklem büyüklükleri veya kısa takip süreleri vardır.

Bir grup araştırmacı yaptıkları bir çalışmada, katarakt ile osteoporoz ve kırıklar arasındaki ilişkiyi ve katarakt cerrahisi ile osteoporoz ve kırık riski arasındaki olası ilişkiyi incelediler. Araştırmacılar yaptıkları ülke çapında populasyona dayalı retrospektif bu kohort çalışmasında Tayvan Ulusal Sağlık Sigortası Araştırma Veri tabanını kullandılar.

Kataraktı olan (n=57.972) ve olmayan (n=57.972) bireyleri yaş, cinsiyet ve indeks yılı için 1: 1 oranında eşleştirdiler. Kataraktı olanları, katarakt ameliyatı olanlar ve cerrahi dışı olmak üzere 2 gruba ayırdılar. Cox orantısal tehlike regresyon modelleri kullanılarak osteoporoz ve kırık gelişme riskleri için insidans ve tehlike oranlarını hesapladılar.

Katarakt Ameliyatı Riski Azaltıyor

Ortalama 6,4 yıllık takipte kataraktı olan 17.450 katılımcı ve olmayan 12.627 katılımcıda osteoporoz veya kırık gelişti. Katarakt olması osteoporoz veya kırık gelişme riski ile anlamlı olarak ilişkiliydi (düzeltilmiş HR (aHR) = 1,29). Her olay için yapılan analizlerde, katarakt tüm sonuçların görülme olasılığı ile anlamlı şekilde ilişkiliydi (osteoporoz: aHR = 1,43, kalça kırığı: aHR = 1,16, vertebra kırığı: aHR = 1,25, diğer kırıklar: aHR = 1,24). Katarakt ameliyatı geçiren katılımcılar, osteoporoz veya kırık riski altındaydı (aHR = 0,58). Katarakt ameliyatı geçirilmesi aynı zamanda tüm bireysel olayların (osteoporoz; kalça, omurga, diğer kırıklar) daha düşük riskleriyle ilişkiliydi. (osteoporosis: aHR = 1.43, hip fracture: aHR = 1.16, vertebral fracture: aHR = 1.25, other fractures: aHR = 1.24).

Araştırmacılar, kataraktın bağımsız olarak artmış osteoporoz ve kırık riski ile ilişkili olduğunu belirttiler. Katarakt ameliyatı ile düşük osteoporoz ve kırık riskleri arasında bir ilişki olabileceğini aktardılar.

Medikaynak Referanslar

Huei-Kai Huang, Shu-Man Lin, Ching-Hui Loh, Jen-Hung Wang, Chung-Chao Liang. Association Between Cataract and Risks of Osteoporosis and Fracture, J Am Geriatr Soc. 2019;67(2):254-260.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler