Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

EGFR-tirozin kinaz inhibitörleri (TKI'ler) ile tedavi, EGFR duyarlılaştırıcı mutasyonu olan gelişmiş küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) hastalarına yönelik bakım standardıdır. Bununla birlikte, elde edilen direnç kaçınılmazdır, tedavinin 10 ila 12. ayları içinde meydana gelir. Şimdiye dek yapılan çalışmalarla çeşitli direnç mekanizmaları tanımlanmıştır. Bu tür mekanizmaların anlaşılması, EGFR-TKI'ye dirençli KHDAK'li hastalar için daha fazla tedaviye rehberlik etmek adına kritik öneme sahiptir. EGFR-TKI direnç mekanizmaları arasında, EGFR'nin 20. ekzonunun 790. pozisyonunda treonin (T) yerine metiyonin (M) bulunan T790M mutasyonları %50'den fazla olan en yaygın gendir. Diğer direnç mekanizmaları arasında MET geninin amplifikasyonu, PIK3CA ve BRAF mutasyonları, epitelyal-mezenkimal geçişi veKHDAK transformasyonu bulunur. Bu nedenle, direnç tipini tanımlamak ve EGFR-TKI tedavisi başarısızlığından sonraki tedavi kararlarını yönlendirmek amacıyla yapılan moleküler analiz için yeterli dokunun yeniden biyopsisi gerekir

EGFR-tirozin kinaz inhibitörü (TKI) yetersizliğinde, direnç mekanizmalarını anlamak ve daha sonraki tedavi kararlarını yönlendirmek için yeniden biyopsi faydalı olabilir. Ancak, yeniden biyopsi yapmak birkaç nedenden dolayı dolayı zordur. Yapılan yeni bir çalışmada gerçek yaşamdaki klinik uygulamada ilerlemiş KHDAK hastalarında yeniden biyopsinin uygulanabilirliği değerlendirildi.

Özellikle Genç Hastalarda Uygulanabilir

Çalışma kapsamında Ocak 2014 ve Aralık 2016 tarihleri ​​arasında Kore'de bir hastanede EGFR-TKI'lerle tedavi sonrasında hastalığın ilerleyişini yaşayan ileri KHDAK hastalarının klinik ve patolojik verileri retrospektif olarak incelendi. Re-biyopsi örnekleri arasında küçük biyopsi, cerrahi doku veya sıvı vardı tabanlı sitoloji mevcuttu. Çalışmada EGFR mutasyonu, peptid nükleik asit aracılı kenetleme PCR kullanılarak test edildi.

EGFR-TKI tedavisinden sonra ilerleme gösteren 230 KHDAK hastasının 105'ine (%45,7) yeniden biyopsi yapıldı. Bu gruptaki 94 (%89,5) hastada tekrar biyopsi başarıyla yapıldı ve 11 hastaya malignite tanısı konmadı. Yedi pnömotoraks vakasını içeren komplikasyon oranı %8,6 idi. Yeniden biyopsi örnekleri kullanan 75 hastaya EGFR mutasyon testi yapıldı. Tanıda duyarlılığa mutasyon olan 57 hastadan 19'unda (% 33,3) T790M mutasyonu görülürken, 38'inde (% 66,7) T790M mutasyonu yoktu. Çok değişkenli analizler, yeniden biyopsi grubunun daha genç olduğunu (P = 0.002) ve EGFR-TKI'lere daha önce yanıt verdiğini gösterdi (P <0.001).

Araştırmacılara göre ilerlemniş KHDAK'de yeniden biyopsi, gerçek yaşamda klinik uygulamada, özellikle genç hastalarda ve EGFR-TKI'lere daha önce yanıt verenlerde uygulanabilir.

Medikaynak Referanslar

Kim TO et al. Feasibility of re-biopsy and EGFR mutation analysis in patients with non-small cell lung cancer. Thorac Cancer. 2018 Jul;9(7):856-864.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler