Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Kolorektal kanser dünya çapında kansere bağlı ölümlerin önde gelen nedenlerinden biri olmaya devam etmektedir. KRK hastalarında uzak metastazlar başlıca ölüm nedenidir. Primer tümörün evresine bağlı olarak, karaciğer metastazı hastaların %20 ila %70'inde ve akciğer metastazı hastalarının ise %10 ila %20'sinde ortaya çıkar. Çok sayıda kanıt bulunmamasına rağmen, teknik açıdan mümkün olduğunda KRK'nin akciğer metastazektomisi, seçilmiş hastalar için muhtemelen geleneksel kemoterapi ve/veya hedefe yönelik tedavilere kıyasla daha uzun süre hayatta kalmaya yol açan bir tedavi seçeneğidir. Akciğer rezeksiyonu morbiditeye neden olabileceğinden, riskler faydaları aştığında ameliyattan kaçınmak için uygun adaylar açıkça tanımlanmalıdır. Çeşitli çalışmalar geçmişte, advers prognostik faktörleri, yani preoperatif yüksek bir CEA seviyesini, kısa bir hastalıksız aralığı (DFI), hepatik metastazların varlığını, çoklu torasik lezyonları, eksik bir rezeksiyon veya lenf nodu tutulumunu araştırmıştır. Bununla birlikte, bu vaka serilerini her birinde analiz edilen hasta sayısı azdır, bu da çelişkili sonuçlara yol açmaktadır.

Bu alanda yapılan güncel araştırmalar, geleneksel klinik ve patolojik prognostikatörleri incelemeye ve KRK'den akciğer metastazlarının spesifik biyolojik özellikleri gibi yenilikçi olanları aramaya yöneliktir. Günümüzde kolorektal akciğer metastazlarının moleküler profilleri eksiktir ve şimdiye kadar sadece birkaç biyobelirteç araştırılmıştır.

Metastazektomi İçin Doğru Hasta

Akciğer metastazı, kolorektal kanserli hastaların %10-20’sinde görülür. Birçoğu palyatif amaçlı tedavi edilir ve prognozu kötüdür. Pulmoner metastazektomi, 5 yıllık sağkalım oranları %25 ile %60 arasında değişen, dikkatli seçilmiş hastalar için küratif bir seçenek olabilir. Bununla birlikte, hastaların %70'inde pulmoner metastazektomi sonrası nüks gelişir. Bu nedenle, prognostik faktörlerin tanımlanması, rezektabl akciğer metastazı olan KRK hastalarında esastır.

Yapılan yeni bir inceleme, klinik, patolojik ve moleküler profillerine odaklanarak KRK'den akciğer metastazlarında mevcut olan gerçek bilgi birikiminin özetlenmesi amaçlandı. Ayrıca, uzmanların akciğer metastazektomisine, adjuvanına veya perioperatif kemoterapiye yönelik tutumlarına ilişkin bir güncelleme de sunulmuş oldu.

Cerrahi öncesi toplam pulmoner metastaz sayısı, karsinoembriyonik antijen (CEA) serum seviyeleri ve lenf nodu metastazlarının varlığı gibi geleneksel klinik prognostikatörler, akciğer metastazektomisinden sonra sağkalımı öngörmede güvenilir kriterler sağlayamaz. Nitekim, son yıllarda akciğer lezyonlarının biyolojik özelliklerini incelemek ve tedaviye yanıtı daha iyi tanımlamak için araştırma çabaları yönlendirilmiş ve nihayetinde uygun lokal ve sistemik tedavilere ışık tutmuştur.

Medikaynak Referanslar

Procaccio L et al. An overview on clinical, pathological and molecular features of lung metastases from colorectal cancer. Expert Rev Respir Med. 2019 Jul;13(7):635-644.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler