Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yapılan yeni bir araştırmaya göre, hem çok yüksek hem de çok düşük magnezyum düzeyleri demans geliştirme riski ile ilişkili olabilir.

Hollanda’dan araştırmacılar serum magnezyum düzeylerinin, tüm nedenlere bağlı demans ve Alzheimer hastalığı riski ile ilişkili olup olmadığını belirlemek amacıyla bir çalışma yaptılar.

Araştırmacılar, popülasyona dayalı Rotterdam Çalışması'nda, başlangıçta demansı olmayan 9.569 katılımcının serum magnezyum düzeylerini ölçtüler (1997-2008). Katılımcıların, çalışmanın başında, yani 1997-2008 yılları arasında, demans tanısı yoktu. Katılımcılar 1 Ocak 2015 tarihine kadar DSM-III-R kriterlerine göre belirlenen demans için takip edildi. Düşük serum magnezyum seviyeleri litre başına >0,79 milimol ve yüksek magnezyum seviyeleri litre başına >0,90 milimol olarak tanımlandı. Üçüncü çeyreği referans gurup olarak kullanıldı ve yaş, cinsiyet, Rotterdam Çalışma kohortu, eğitim düzeyi, kardiyovasküler risk faktörleri, böbrek fonksiyonları, komorbiditeler, diğer elektrolitler ve diüretik kullanım için düzeltildi. Magnezyum seviyeleri, çeyreklere yada beşte birlere bölündü Araştırmacılar, demans ve serum magnezyum arasındaki ilişkiyi, üçüncü çeyreği referans olarak kullanarak inceledi.

Magnezyum Seviyesi Demans Gelişimini Etkiliyor Olabilir

Çalışmada yaş ortalaması 64,9 yıldı ve katılımcıların %56,6'sı kadındı. Ortalama 7,8 yıllık izlem sırasında, 823 katılımcıya tüm nedenli demans ve bunların 662'sine Alzheimer tanısı kondu. Düşük serum magnezyum düzeyleri ve yüksek serum magnezyum düzeyleri demans riski ile ilişkili bulundu. Magnezyum düzeyleri bakımından, hem yüksek hem de düşük gruptaki gruptaki demans gelişme olasılığı orta gruptaki gruplara göre anlamlı derecede yüksekti. Yüksek ve düşük magnezyum gruplarındaki katılımcılar, orta gruptaki meslektaşlarıyla karşılaştırıldığında demans riskinde yüzde 30'luk bir artışa sahipti. Düşük magnezyum grubunun 1.771 kişi vardı, bunların 160'ında demans gelişti. Yüksek magnezyum grubunda 1.748 kişi vardı, bunların 179 tanesine demans tanısı kondu. Orta grupta, 1.387 katılımcının 102'sinde demans gelişti. Magnezyum ölçümleri yapıldıktan sonra ilk 4 yılda tanı konan demans vakalarının dışlandığı ileri analizler yapıldı.

Araştırmacılar elde ettikleri sonuçların diğer popülasyon temelli araştırmalarda çoğaltılması gerektiğini ve sonuçların doğrulanması durumunda, risk altında olanları taramak için magnezyum kan testleri yapılabileceğini belirttiler.

Medikaynak Referanslar

Brenda C.T. Kieboom, Silvan Licher, Frank J. Wolters, M. Kamran Ikram, Ewout J. Hoorn, Robert Zietse, Bruno H. Stricker and M. Arfan Ikram. Serum magnesium is associated with the risk of dementia, Neurology 2017.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler