Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Birçok çalışma, gadolinyum bazlı kontrast maddeleri (GBCA) kullanarak sık sık beyin MR görüntülemesi yapılan multipl skleroz (MS) hastalarında gadolinyum beyin birikintileri bulmuştur. 2017'den beri, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), tüm GBCA'lar için vücutta gadolinyum tutulmasına ilişkin sınıf çapında bir uyarıya ihtiyaç duymuştur. Gadolinyum bazlı kontrast maddelerin MS hastalarında sıkça uygulanması, beyin boyunca sinyal yoğunluğunu (SI) arttırılmamış T1 ağırlıklı görüntüleme MRG'yi artırabilmektedir. Yapılan yeni bir çalışmada araştırmacılar, MS'li hastalarda, yaşam boyu kümülatif gadodiamid uygulama dozları ile dentat nükleus (DN), globus pallidus (GP) ve talamus içindeki artmış SI arasındaki ilişkiyi değerlendirdi.

Yapılan bu retrospektif, 3T MRG okuyucu-körleştirilmiş çalışmaya 203 MS'li hasta (bazal ve takip MRG değerlendirmeleri ile 107) ve 262 yaş ve cinsiyet uyumlu kontrol dahil edildi. MS'li hastalar başlangıçta 2 yıldan daha az hastalık süresine sahipti ve hastalar tüm MRG zamanlarında yalnızca gadodiamid aldı. Çalışma kapsamında hastalardaki lateral ventrikül hacminin (CSF-LVV) pons ve CSF'ye (Beyin Omurilik Sıvıs) SI oranı (SIR) değerlendirildi. Çalışmada yaş, cinsiyet ve ilgi bölgesi için ayarlanan kovaryans analizi ve korelasyon analizleri kullanılmıştır.

Stabil Hastalarda Kullanımı Verimsiz

Çalışmadaki ortalama takip süresi 55.4 aydı ve hastalardaki gadolinyum bazlı kontrast madde uygulamalarının ortalama sayısı 9.2 idi. İzlemde, MS'li ve kontrolsüz hastaların %49.3'ü DN T1 hiperintensitesi gösterdi (p <0.001). DN'lerin ortalama SIR'ı (p <0.001) ve GP'nin (p = 0.005) pons'a ortalamaları, DN, GP ve talamusun CSF-LVV'nin ortalama SIR'leri MS'li hastalarda kontrollere kıyasla daha yüksekti (p <0.001). Araştırmacılar DN'nin pons'a SIR değeri gadodiamid dozlarıyla ilişkilendirildi (p <0.001). Takip sırasında DN, GP, talamus SIR'ı ile hastalık şiddeti klinik ve MRG sonuçları arasında ilişki saptanmadı.

Çalışma sonuçlarına göre MS'in başlarında DN, GP ve talamus gadolinyum birikmesi, daha agresif hastalıkların klinik veya radyolojik korelasyonları olmadan ömür boyu kümülatif gadodiamid uygulamasıyla ilişkiliydi. Klinik olarak stabil ve yıllık sürveyans uygulanan hastalar için kontrastlı madde ile yapılan görüntülemeye dair ön kanıtlar verimin düşük olduğunu göstermekteydi. Uzmanlar kontrastlı maddeli görüntülemenin tanı sırasında, yeni bir tedaviye başladıktan sonraki ilk bazal görüntülemede ve klinik olarak stabil olmayan hastaların takibinde kullanılmasının daha doğru olduğunu belirttiler.

Medikaynak Referanslar

Zivadinov R et al. Cumulative gadodiamide administration leads to brain gadolinium deposition in early MS Neurology. 2019 Aug 6;93(6):e611-e623.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler