Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yapılan bu çalışmanın amacı, Multipl skleroz (MS) bağırsak mikrobiyota kompozisyonu ile ilgili literatürü MS olmayan kişilere göre sistematik olarak gözden geçirmek ve sentezlemektir. Yapılan araştırmalar ile elde edilen kanıtlar, bağırsak mikrobiyotasının, multipl skleroz (MS) gibi bağışıklık aracılı, nörolojik hastalıklarda rol oynadığını işaret etmektedir. Bağırsak mikrobiyotası ile MS arasındaki ilişkiyi anlamak için önemli bir ilk adım, bağırsak mikrobiyal topluluğunun araştırılmasıdır ve MS ile ilgili son çalışmalar bağırsak bakteriyel (ve arkeolojik) topluluklarını incelemeye odaklanmıştır. Yapılan çalışmaların ortak bir amacı, genel mikrobiyota bileşimi (çeşitlilik) ve bireysel yerleşik mikropların göreceli bolluğu olarak ölçülen MS vakaları ve kontrolleri arasında MS bağırsak mikrobiyota bileşiminde farklılıklar olup olmadığını araştırmaktır. Ayrıca bazı çalışmalarda, MS tedavisinde kullanılan bir immünomodülatör ilaca (IMD) maruz kalma gibi potansiyel etki değiştiricileri değerlendirilmiştir. Yapılan bu çalışmada araştırmacılar, bağırsak mikrobiyotası ile MS arasındaki ilişkiyi çevreleyen kanıtları kapsamlı bir şekilde derlemek için sistematik bir inceleme yapmışlardır. Araştırmacıların buradaki amaçları, bağırsak mikrobiyota profillerinin MS'li ve MS olmayan kişiler arasında karşılaştırıldığı yayınlanmış makaleleri dahil etmektir. Araştırmacılar ilgili yayınlanmış makaleler için (2008-2018) MEDLINE, EMBASE ve Web of Science veritabanlarını sistematik olarak araştırmışlardır. Çalışma ekibi sistematik derlemeleri, bağırsak mikrobiyota bileşimi, çeşitlilik ölçütleri veya takson düzeyinde nispi bolluklarla değerlendirildiği üzere MS vakaları ve kontrolleri (MS olmayan katılımcılar) arasında farklılık gösterir mi, MS'de bağırsak mikrobiyotasını değerlendiren çalışmalarda bugüne kadar tanımlanan ana etki değiştiriciler nelerdir gibi özel soruları ele almak için tasarlanmıştır. Yapılan bu sistematik inceleme, Sistematik İncelemeler ve Meta-analizler için Tercih Edilen Raporlama Öğeleri (PRISMA) yönergelerine uygun olarak yapılmıştır ve Sistematik inceleme protokolü, Uluslararası Sistematik İncelemelerin Olası Kayıtları (PROSPERO) veritabanına (kayıt no. CRD42018089173) kaydedilmiş olup protokol PRISMAP yönergelerine uygundur.

Multipl Skleroz ve Bağırsak Mikrobiyotası Üzerine Yapılan Çalışma ve Sonuçları

Literatür taramasında bulunmuş olan 415 makaleden 10 tanesinin tüm kriterleri karşıladığı belirlenmiştir. Tüm çalışmalar vaka kontrol tasarımını kullanmıştır; altı tanesinde ABD'den, iki tanesinde Almanya’dan, birer tanesinde de İtalya ve Japonya’dan katılımcı kullanılmıştır. Toplam 286 MS ve 296 kontrol katılımcısı olmak üzere, çalışmaların dokuzu yalnızca yetişkinlere ve biri çocuklara özel olarak odaklanmıştır. Araştırmadaki vakaların %90'ından fazlasında tekrarlayan-düzelen MS vardı ve hastalık süresi ortalama 10,6 ± 6,5 ay ile 15,3 ± 8,6 yıl arasında değişiyordu. Yapılan dokuz çalışmada dışkı ve bir çalışmada duodenal mukoza incelenmiş olup; mikropları ölçmek için Illumina MiSeq, Roche 454, mikrodizi ve floresan in situ hibridizasyon gibi çeşitli platformlar kullanılmıştır. Yapılan sekiz çalışmanın hiçbirinde vakalar ve kontroller arasında anlamlı bir alfa-çeşitlilik farklılığı bildirilmemiştir. Ayrıca yedi çalışmanın ikisi beta çeşitlilikte bir farklılık olduğunu bildirmiştir (P ≤ 0,002). Takson düzeyinde ≥2 çalışmada; MS vakalarında kontrollere karşı Prevotella, Faecalibacterium prausnitzii, Bacteroides coprophilus, Bacteroides fragilis ve daha yüksek Methanobrevibacter ve Akkermansia muciniphila'nın göreceli olarak bolluğu gözlemlenmiştir. Sonuç olarak, İmmünomodülatör bir ilaca (IMD) maruz kalma, yapılan üç çalışmanın üçünde de bireysel taksonomik farklılıklarla ilişkilendirilmiş. Bağırsak mikrobiyota çeşitliliği, çalışmaların çoğunda MS vakaları ve kontroller arasında farklılık göstermemiştir. Ancak taksonomik farklılıklar bulunmuş ve çalışmalar arasında tutarlı paternler ortaya çıkmıştır. Araştırmacılar IMD’ye maruz kalma ile bağırsak mikrobiyota bileşimindeki farklılıklar arasındaki ilişkiyi açıklamak için uzun çalışmalar yapılması gerektiğini belirtmişlerdir.

Medikaynak Referanslar

Mirza A, Forbes JD, Zhu F, et al. The multiple sclerosis gut microbiota: A systematic review. Mult Scler Relat Disord. 2020;37:101427.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler