Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs 2'nin (SARS-CoV-2) neden olduğu COVID-19 salgını, kuzey İtalya'yı ciddi şekilde etkiledi. Fondazione IRCCS Ca 'Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milan, İtalya kurumunda yüksek yoğunlukta bakım gerektiren COVID-19 hastalarının ön veri analizi, bu bireylerin, tirotoksikozu düşündüren, yüksek serbest tiroksin konsantrasyonları olan ve olmayan, genellikle düşük veya baskılanmış serum tiroid uyarıcı hormona sahip olduklarını göstermiştir.
Subakut tiroiditi düşündüren tirotoksikoz prevalansını, COVID-19 varlığı veya yokluğuna bağlı olarak yüksek yoğunluklu bakım ünitelerine (HICU) başvuran hastalarda değerlendirmek amaçlandı. Bu amaçla, 2020'de COVID-19 (HICU -20 grubu) nedeniyle HICU'lara kabul edilen hastalarla 2019'da aynı HICU'lara kabul edilen hastalarla, dolayısıyla SARS-CoV-2 negatif (HICU-19 grubu) karşılaştırıldı.

Genel popülasyonla uyumlu olarak HICU-19 grubunda % 0.5, HICU-20 grubunda ise %10 subakut tiroidit prevalansının tahmin edilmesi, % 80 istatistiksel güç ve 0.05 anlamlılık (iki kuyruk) elde etmek için toplam 166 hastaya ihtiyaç duyuldu.
Tiroid fonksiyonu hastaneye başvururken (ortalama 2 gün içinde) HICU-20 grubunda ardışık 93 hastada ve HICU-19 grubunda 101 ardışık hastada değerlendirildi.
Düşük yoğunluklu bakım birimlerine (LICU-20 grubu) kabul edilen 52 COVID-19 hastası da incelendi. HICU-20 grubundaki hastalar diğer iki gruptakilerden daha gençti (HICU-20 grubunda 65 · 3 [SD 12 · 9], HICU-19 grubunda 73 · 0 [15 · 2] yıl, ve LICU-20 grubunda 70 · 3 [18 · 1] yıl; p = 0 · 0019).

HICU-20 grubunda diğer iki gruptan daha fazla erkek vardı (HICU-20 grubunda 93'ün 64'ü [% 69], HICU-19 grubundaki 101'in 57'si [% 56] ve 52'nin 25'i [% 48] LICU-20 grubunda; p = 0 · 038). Tiroid hastalıkları kadınlarda daha sık görülmekte olup, bu durum önceden var olan tiroid bozukluğu olan hasta sayısına da yansımıştır: HICU-19 grubundaki 101 hastadan 23'ü (% 23), LICU-20 grubundaki 52 hastadan 11'i (% 21) ve HICU-20 grubunda 93'ün 8'i (% 9) (p = 0 · 017). Bu hastalar tiroid fonksiyon analizinden çıkarıldı. HICU-20 grubundaki 85 hastanın 13'ü (% 15) tirotoksikti, buna karşılık HICU-19 grubundaki 78 hastadan biri (% 1) (p = 0 · 002) ve LICU-20 grubunda 41 hastadan biri (% 2) (p = 0 · 025). COVID-19 ve tirotoksikozlu 14 hastadan daha fazlası erkekti (dokuzu [% 64] erkek ve beşi [% 36] kadın; p = 0 · 017). HICU-20 grubundaki hastaların serum tiroid stimüle edici hormon konsantrasyonları, HICU-19 ve LICU-20 gruplarındaki hastalardan daha düşüktü (p = 0 · 018). Ortalama serum serbest tiroksin konsantrasyonları HICU-20 grubunda LICU-20 grubuna göre daha yüksekti (p = 0 · 016), ancak HICU-19 grubunda değildi (p = 0 · 38). Cinsiyet ve yaş için tabakalaşma sonuçları etkilemedi.
Hastaneye yatış gerektiren hasta sayısında dramatik artış olmasına ragmen COVID-19 pandemi acil durumu nedeniyle, HICU-20 grubundaki hastaların HICU-19 grubundakilere kıyasla daha kritik koşullarda kabul edildiği anlamına gelebilirdi, HICU-20 grubunda gözlemlenen tiroid disfonksiyonunun yalnızca tiroid dışı hastalık sendromu ile ilişkili olma olasılığı düşüktür.

Tüm gruplarda düşük olan başlıca tiroid dışı hastalık sendromu göstergesi olan serbest tri-iyodotironin konsantrasyonları arasında anlamlı bir fark yoktu (p = 0 · 71). Tiroid dışı hastalık sendromu olan hastalarda, tiroid uyarıcı hormonun normal veya düşük serum konsantrasyonları ve düşük tri-iyodotironin konsantrasyonları genellikle düşük tiroksin konsantrasyonları ile ilişkilidir; ancak, COVID-19 hastalarından oluşan kohortta, düşük tiroid uyarıcı hormon ve triiyodotironin konsantrasyonları, normal veya yüksek tiroksin konsantrasyonları ile ilişkilendirilmiştir. Akut koşullarda, genellikle normal veya yüksek serum tiroid uyarıcı hormon konsantrasyonları ile ilişkili, ancak bu çalışmada gözlendiği gibi düşük konsantrasyonlarla ilişkili olarak, saatlerce süren geçici tiroksin artışı meydana gelebilir. Hastalarda tirotoksikoz ve tiroksin tirotoksikoz olarak tanımlanan tiroid dışı hastalık sendromu kombinasyonu olabileceği akla yatkındır.

Bu hipotezi test etmek için, sekiz COVID-19 hastası ve hastaneye başvuruda gözlenen tiroid disfonksiyonu, SARS-CoV-2 için negatif olduğunda taburcu olduktan sonra ortalama 55 (SS 8) gün sonra izlendi. İki (% 25) hastada hipotiroidizm olduğu doğrulandı ve otoimmün tiroiditin karakteristik özellikleri olan tiroid ultrasonunda belirgin yaygın hipoekojenite ve heterojenite vardı. Başlangıçta düşük veya baskılanmış tiroid uyarıcı hormon konsantrasyonları veya tirotoksikozu olan altı (% 75) hastanın tiroid fonksiyonu normaldi ve takipte tiroid otoantikorları negatifti; hiçbiri boyun ağrısı bildirmedi. Altı hastanın tiroid ultrasonunda yaygın hafif hipoekoik paterni vardı. Üç hastada fokal belirgin hipoekoik alanlar vardı. Bu tür alanlar, tek foton emisyonlu BT görüntülemede fokal azalmış Teknesyum-99m alımına karşılık geldi ve tiroid bezi, subakut tiroiditi düşündüren genel olarak düşük ila normale veya azalmış Teknesyum-99m tutulumu gösterdi. Diğer üç hastada subakut tiroiditin bazı tipik görüntüleme özelliklerini, hastaneye yatış ve takip arasında geçen süre ve alınan antiinflamatuvar tedaviler nedeniyle gözden kaçırılmış olabileceği akla yatkındır.

Çalışma, muhtemelen altta yatan tiroid dışı hastalık sendromu ortamında SARS CoV-2'nin neden olduğu subakut tiroiditin bir sonucu olarak COVID-19 hastalarının önemli bir kısmının yüksek yoğunlukta bakım gerektiren, tirotoksikoz ve düşük serum tiroid uyarıcı hormon konsantrasyonları ile ortaya çıktığını göstermektedir.

Bu, hastanede yatan COVID-19 hastalarında tiroid değişikliklerinin ilk kapsamlı tanımıdır ve ilk uzunlamasına takip mevcuttur; ancak bu çalışmanın sınırlamaları vardır. Serumsuz tiroksin ve serbest tri-iyodotironin konsantrasyonları, tiroid uyarıcı hormon konsantrasyonları 0.45mIU / L'nin altında olduğunda, tiroksin konsantrasyonları ise tiroid uyarıcı hormon konsantrasyonları 3.50mIU / L'den fazla olduğunda ölçüldü, SARS-CoV-2 pozitifliğinin uzun süreli taburculuk sonrası kalıcılığı nedeniyle başlangıç tiroid stimüle edici hormon ölçümünden yaklaşık iki ay sonra tiroid görüntülemesi yapıldı ve LICU-20 grubundaki tüm hastalarda serum tiroid stimüle edici hormon analizi mevcut değildi.

Sonuç olarak, SARS-CoV-2'ye bağlı bir subakut tiroidit formu nedeniyle sıklıkla tirotoksikoz ile başvurdukları için yüksek yoğunluklu bakım gerektiren COVID-19 hastalarında tiroid fonksiyonunun rutin olarak değerlendirilmesi önerilmektedir. Halen devam eden pandemik acil durum göz önüne alındığında, gelecekteki çalışmaların bu sonuçları doğrulaması veya bunlara karşı koyması teşvik edilmektedir. Bu hastalarda tiroid sitolojisi veya histolojisi ve tiroid (dis) fonksiyonunun uzunlamasına çalışmaları özellikle bilgilendirici olacaktır.

Medikaynak Referanslar

Muller I, Cannavaro D, Dazzi D, et al. SARS-CoV-2-related atypical thyroiditis. Lancet Diabetes Endocrinol. 2020;8(9):739-741. doi:10.1016/S2213-8587(20)30266-7

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler