Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Siberkondria, sağlık bilgisi için internette aşırı arama yapmak anlamına gelir. Daha yakın bir tarihte, internette semptom kontrolünün aşırı ve tekrarlayan davranış biçimi olarak tanımlanmıştır ve altta yatan sağlık kaygısı ve rahatlayamama ile ilişkili olduğu ileri sürülmüştür.

Sağlıklarıyla ilgili endişeleri olan bireyler, semptomları hakkında bilgi almak için sıklıkla internete başvurmaktadırlar. Bununla beraber, sağlık kaygısının çevrimiçi kontrolle ilişki derecesi ve klinik değişkenleri belirsizliğini korumaktadır. Kaygılı internet denetçilerinin klinik profilleri ve davranışın kendisini kontrol etme ile olan ilişkisi daha önce tanımlanmamıştır.

Amerika’dan araştırmacılar, bilişsel-davranışsal modellerden türetilen, yüksek düzeyde hastalık kaygısı olan bireylerin internet üzerinde rahatlama arayışından sonra daha fazla kaygı yaşıyor oldukları hipotezini test eden bir çalışma yaptılar. Çalışmaya, çevrimiçi anket kullanılarak, çevrimiçi semptom araması yapan 731 gönüllüden alınan verileri dahil ettiler. Sağlık kaygısı şiddetini Whiteley Endeksiyle, fonksiyonel bozulmayı Sheehan Özürlülük Ölçeğiyle ve arama sırasında ve sonrasında stress hatırlama ve Clinician's Global Impairment Scale’in değiştirilmiş bir versiyonuyla değerlendirdiler. İnternet denetimi sırasında ve sonrasında kaygıya neden olan değişkenleri belirlemek için çoklu regresyon analizlerini kullandılar.

Araştırmacılar, Whiteley Endeksi'ndeki hastalık kaygısının şiddetinin, çevrimiçi semptomların araştırılması ile ilişkili ve sonucu olarak anksiyete artışının en güçlü öngördürücüsü olduğunu gördüler. Yüksek hastalık kaygısı olan bireylerin, çevrimiçi semptom kontrolünden sonra daha kötü hissettiklerini, düşük hastalık kaygısı olan kişilerin ise rahatlama hissttiklerini gözlemlediler. Daha uzun süre çevrimiçi sağlıkla ilgili kullanım, artan fonksiyonel bozukluk, daha az eğitim ve kontrol esnasında ve sonrasında anksiyetenin artması ile ilişkili bulundu.

Araştırmacılar, orta-yüksek derecede hastalık anksiyete düzeyine sahip kişilerin arama sırasında ve sonrasında daha fazla endişe yaşadıklarından, bu tür arama sağlıklarına zararlı olabileceğini belirttiler. Çalışmalarından elde ettikleri sonuçların kontrollü deneysel ortamlarda desteklenmesi durumunda, hastalık kaygısı olan kişilerin hastalıkla ilgili bilgi için interneti kullanmaktan kaçınmalarını önerdiler.

Medikaynak Referanslar

Doherty-Torstrick ER, Walton KE, Fallon BA. Cyberchondria: Parsing Health Anxiety From Online Behavior, Psychosomatics. 2016 Jul-Aug;57(4):390-400.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler