Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Spinal musküler atrofi (SMA), kas atrofisine ve tüm vücudu etkileyen hastalıkla ilişkili komplikasyonlara neden olan, nadir görülen ve şiddetli ilerleyici nöromüsküler bir hastalık olarak tanımlanmakla birlikte SMA, SMN1 geninin silinmeleri veya mutasyonları nedeniyle motor nöron (SMN) proteininin hayatta kalma düzeyinin azalmasından da kaynaklanmaktadır. İkinci bir paralog geni olan SMN2, bir SMN1 geninin eksikliğinden dolayı eksikliği tam olarak telafi etmek için yeterli olmayan düşük seviyelerde fonksiyonel SMN proteini üretmekte ve SMA, tümü ilerleyici kas güçsüzlüğü ve mobilite bozukluğu sergileyen çeşitli şiddet derecelerinde kendini göstermektedir. Araştırmacılar SMA'nın klinik görünümünün hastalık şiddetine göre değiştiği gibi yetişkinler aracılığıyla bebekleri etkilediğini ifade etmişlerdir. Tek, iyi tanımlanmış bir fenotipten ziyade, SMA, başlangıç ​​yaşı ve ulaşılan en yüksek motor kilometre taşı ile karakterize edilen bir motor ve fonksiyonel engellilik spektrumunu temsil etmekte olup hastalar tipik olarak dört ana alt türe ayrılmaktadır.

Yapılan bu çalışmanın odak noktası olan SMA Tip 2 ve 3, daha güçlü Tip 2 ve ayakta olmayan Tip 3 bireyler arasındaki örtüşme dahil olmak üzere, zayıf motor fonksiyonu olan bireylerden hala ayakta olan bireylere kadar motor fonksiyon bozukluğunun sürekliliğini yansıtmaktadır. Tip 2 SMA genellikle 6 ile 18 ay arasında, desteksiz yürüyemeyen hastalarda kendini gösterir. Tip 3 SMA ise daha az şiddetlidir, tipik olarak 18 aylıktan sonra ortaya çıkar ve hastalar, hastalık ilerleyene kadar desteksiz ayakta durma ve yürüme kabiliyetine ulaşırlar. Elde edilen kaba motor fonksiyon gelişimi seviyesi, Tip 2 ve 3 SMA bireyleri arasında değişmekte olup bunu, ilerleme, daha önce edinilmiş fonksiyonun kaldırılması ve sınırlandırılması izlemektedir.

SMA ile ilgili sonuçların geçerli ve güvenilir ölçümleri, tüm SMA türlerinin ve hastalık yörüngesinin alt gruplarının doğal geçmişinin daha iyi anlaşılmasına olanak tanımaktadır. Bunlara ek olarak araştırmacılar, değişime duyarlı ve SMA'lı bireyler için anlamlı olan semptomları ve sonuçları ölçen değerlendirmelerin, SMA'yı tedavi etmek ve terapötik stratejileri değerlendirmek için gerekli olduğunu vurgulamışlardır. Ayrıca araştırmacılar yaş ve klinik fenotip açısından heterojen bir hasta popülasyonu nedeniyle, SMA'daki tedavi sonuçları ölçümlerinin, kullanılması amaçlanan hastalık spektrumundaki değişiklikleri tespit edebilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir.

32 Maddelik Motor Fonksiyon Ölçümü

Yapılan bu çalışma 32 maddelik Motor Fonksiyon Ölçümü (MFM32), motor fonksiyonun bir değerlendirmesi olup ölçüm özellikleri geniş bir nöromüsküler hastalık popülasyonunda belirlenmiştir. Araştırmacılar yaptıkları bu çalışma ile Tip 2 ve ambulant olmayan Tip 3 spinal musküler atrofisi olan bireylerde MFM32'nin değişikliğini saptama güvenilirliğini ve geçerliliğini araştırmayı amaçladıklarını belirtmişlerdir. Çalışmanın verileri, bir Faz 2 çalışmasından kullanılmış olup analizlere Tip 2 veya 3 SMA'lı toplam 110 kişi dahil edilmiştir. Yapılan çalışmada test-tekrar test güvenilirliği, iç tutarlılık (Cronbach's alpha), yakınsak geçerlilik, bilinen grupların geçerliliği (Hammersmith Fonksiyonel Motor Ölçeği tanımlı grupları karşılaştıran kovaryans analizi) ve değişimi algılama yeteneği (genel izlenim tanımlı grupları karşılaştıran kovaryans analizi) hesaplanmış olup test-tekrar test güvenilirliğinin güçlü kanıtı (sınıf içi korelasyon katsayısı = 0,93-0,95), iç tutarlılık (Cronbach's alpha = 0,89), yakınsak geçerlilik (Hammersmith Fonksiyonel Motor Ölçeği: rho = 0,87; zorunlu hayati kapasite: rho = 0,61), bilinen- grupların geçerliliği ve değişimi tespit etme yeteneği gösterilmiştir.

Araştırmacılar ulaştıkları bu sonuçların MFM32’nin ölçüm özelliklerinin kanıtını sağladığını ve Tip 2 ve ayakta olmayan Tip 3 SMA hastalarında boylamsal araştırmada kullanımını desteklediğini belirtmişlerdir.

Medikaynak Referanslar

Trundell D, Le Scouiller S, Le Goff L, Gorni K, Vuillerot C. Assessment of the validity and reliability of the 32-item Motor Function Measure in individuals with Type 2 or non-ambulant Type 3 spinal muscular atrophy. PLoS One. 2020 Sep 18;15(9):e0238786. doi: 10.1371/journal.pone.0238786. PMID: 32946459.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler