Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Geçtiğimiz aylarda yayınlanan bir araştırmada araştırmacılar tüm göğüs tümörlerini; östrojen reseptörü (ER), progesteron reseptörü (PR) ve insan epidermal büyüme faktörü reseptörü 2 (HER2) açısından test etti. Bu biyobelirteçlerin hem prognostik hem de öngörücü bilgi verdiği gösterildi, bu nedenle bunlar daha ileri evre hastalık yönetimini belirlemek için yaygın olarak kullanılır. Tüm meme kanserlerinin yaklaşık %15-20'si her üç reseptör için negatif test sonuçları verdi ve üçlü negatif meme kanseri (TNBC) olarak adlandırıldı. Ek olarak, her invaziv tümöre WHO tarafından belirlenen histolojik alt sınıfı türü atandı. Özel tipte olmayan invaziv karsinom (NST) en sık görülen malign tümör tipidir ve tüm invaziv epitelyal meme tümörlerinin %75'ini oluşturur. Toplu olarak 'özel alt türler' olarak adlandırılan 47 kadar alt tür tanımlanmıştır. Bu alt türler arasında nispeten yaygın (örn. İnvaziv lobüler karsinom) veya çok nadir görülen türler (ör. Glikojen açısından zengin berrak hücreli karsinom) bulunur. Özel histolojik meme kanseri alt türlerinin ER, PR ekspresyonunun eksikliği ve aşırı HER2 ekspresyonu ile ilişkili olduğu bilinmektedir.

Birçok araştırma, üçlü negatif meme kanseri (TNBC) için yeni prognostik biyobelirteçler bulmaya odaklanırken, TNBC'de histopatolojik özellikler ve sağ kalım arasındaki ilişki hakkında sadece dağınık bilgiler mevcuttur. Bu çalışma TNBC'de histolojik alt türlerin prognostik değerini araştırmayı amaçlamaktadır.

Çalışma için Hollanda'da bulunan 5 hastaneden çok merkezli retrospektif TNBC kohortu oluşturuldu. Bu çalışmaya 2006-2014 yılları arasında tanı konulan östrojen reseptörü, progesteron reseptörü ve insan epidermal büyüme faktörü reseptörü 2 negatif meme kanseri olan neoadjuvan tedavi görmemiş evre I-III hastalar dahil edildi. Klinik ve takip verileri (Genel Sağ Kalım; OS, Relapssız Sağ Kalım; RFS) alındı ve merkezi histopatolojik inceleme yapıldı.

Üçlü Negatif Meme Kanserinde Histolojik Alt Türler

Çalışmaya dahil edilen 597 hastadan (ortalama takip 62.8 ay, ortalama tanı 56.0 yaş) %19.4'ünde nüks görüldü. En yaygın histolojik alt türler, özel tür olmayan (NST) karsinom (% 88.4), metaplastik karsinom (% 4.4) ve lobüler karsinom (% 3.4) idi. Toplu olarak, özel tür tümörler, NST karsinomuna kıyasla daha kötü bir RFS ve OS ile ilişkilendirilmiştir (RFS HR 1.89; %95 CI 1.18-3.03; p = 0.008; OS HR 1.94; %95 CI 1.28-2.92; p = 0.002). Bununla birlikte, farklı histolojik alt türler arasında sağ kalımda önemli farklılıklar mevcuttu.

Sunulan TNBC kohortunda, özel histolojik alt tür genel olarak daha az sağ kalım ile ilişkiliydi. Bununla birlikte, özel tipte tümör grupları içinde, farklı alt türler arasında hayatta kalma oranlarında farklılıklar vardı. Doğru histolojik inceleme, TNBC hastaları için potansiyel olarak daha kişiselleştirilmiş tedavi ve izleme rejimlerini mümkün kılabilecek spesifik prognostik bilgi sağlayabilir.

Araştırmacılar TNBC üzerine yapılan bu büyük retrospektif kohort çalışmasında, grup olarak özel histolojik alt türlerin invaziv karsinom NST ile karşılaştırıldığında daha kötü bir RFS ve OS ile ilişkili olduğunu gösterdiler. Bununla birlikte, farklı histolojik alt türler arasında sağ kalımda önemli farklılıklar mevcuttu. Bu nedenle, bilim insanları, tümör tipinin doğru histolojik değerlendirmesinin, TNBC hastalarının özel yönetimi için önemli olabileceğini ileri sürdüler.

Medikaynak Referanslar

Balkenhol MCA, Vreuls W, Wauters CAP, Mol SJJ, van der Laak JAWM, Bult P. Histological subtypes in triple negative breast cancer are associated with specific information on survival [published online ahead of print, 2020 Mar 3]. Ann Diagn Pathol. 2020;46:151490. doi:10.1016/j.anndiagpath.2020.151490

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler