Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
Üye Olun / Giriş Yapın Medikaynak Icon
Medikaynak Rxmediapharma

Akciğer Kanseri

Geçmişte sigara ile bağlantılı tek bir hastalık olarak değerlendirilen akciğer kanseri, günümüzde farklı subtipleri olan ve etiyolojisinde birden fazla genetik mutasyonun rol oynadığı kompleks bir hastalık olarak kabul edilmektedir.

Akciğer kanseri en yaygın görülen solid organ tümörlerinden biridir ve dünyada kanserle ilişkili ölümlerin başlıca sebebidir. Her yıl yaklaşık olarak 1.8 milyon hasta akciğer kanseri tanısı almaktadır. (Akciğer kanseri, kanser ile ilişkili her 4 ölümün 1’inden sorumlu olarak kanser ile ilişkili ölümlerin en sık nedeni olmaya devam etmektedir). Bu verilere bakıldığı zaman görülen o ki her üç dakikada bir, bir kişi akciğer kanseri tanısı alırken diğer bir kişi bu hastalık sebebiyle ölmektedir.

 

Akciğer kanserinin en yüksek oranda görüldüğü bölgeler Orta Asya, Doğu Avrupa, Kuzey Amerika ve Doğu Asya'dır. Akciğer kanserine bağlı ölümlerin çoğu Batı Pasifik bölgesi ve Avrupa'da görülmektedir. Akciğer kanseri, akciğerlerde anormal hücrelerin kontrolsüz olarak çoğalması sonucunda ortaya çıkar. Akciğer kanseri sıklıkla bir akciğerde tek odaktan gelişmeye başlamakla birlikte aynı zamanda birden fazla odaktan gelişimi de söz konusu olabilir. Kanser hücreleri akciğerlere, komşu dokulara veya vücudun diğer bölgelerine yayılabilir. Akciğer kanserinin en sık metastaz yaptığı yerler; lenf nodülleri, karaciğer, santral sinir sistemi (beyin), kemik ve adrenal glandlardır. Akciğer kanseri aynı zamanda farklı loblara ya da karşı akciğere de metastaz yapabilir. Temel olarak küçük hücreli ve küçük hücreli olmayan akciğer kanserleri olarak iki grupta sınıflandırılabilir. En sık görülen semptomları devamlı öksürük, kilo kaybı, hemoptizi, nefes darlığı ve göğüs ağrısıdır.

RİSK FAKTÖRLERİ

 • Sigara
 • Mesleki maruziyet (asbest teması)
 • Radyasyon teması öyküsü
 • Genetik yatkınlık
 • Beslenme
 • Geçirilmiş akciğer hastalıkları

Erkeklerdeki akciğer kanseri mortalitesinin %80-90’ının, kadınlardakinin ise %75-80’inin sigara kullanımına bağlı olduğu hesaplanmaktadır. 30 paket/yıl sigara içimi ile akciğer kanserine bağlı ölüm riski erkeklerde 20-60 kat, kadınlarda 14-20 kat artmaktadır. Sigara içmeye 15 yaşından önce başlanması, riski iki katına çıkarmaktadır. Günde içilen sigara sayısı, riskte lineer bir artışa yol açarken içme süresinin uzaması, riskte eksponansiyel bir artışa yol açmaktadır.

TANI

Tanıda ilk yapılması gereken PA akciğer grafisi çekilmesidir. Genellikle soliter pulmoner nodül görülür. Fakat mantar infeksiyonu, tüberküloz, pnömoni ve metastatik kanser ekarte edilmelidir. Diğer görüntüleme yöntemleri olarak BT, MRI, PET kullanılabilir. Patolojik tanı için balgam sitolojisi, effüzyon sitolojisi, LAP sitolojisi, Bronkoskopik biyopsi, Torakotomi, VATS ve mediastinoskopi kullanılabilir. Periyodik sitolojik balgam muayeneleri ve akciğer grafileri asemptomatik akciğer kanserini yakalayabilir.

SINIFLANDIRMA

Akciğerde oluşmaya başlayan kanserler iki ana tipe ayrılırlar: hücrelerin mikroskobik görünüşlerine göre küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK) ve küçük hücreli olmayan akciğer kanseri (KHDAK). Her akciğer kanser tipi farklı biçimlerde büyür, yayılır ve farklı olarak tedavi edilir.

 Akciğer kanserinin en sık görülen tipi küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK)’ dir. Tüm akciğer kanseri olgularının %85-90’ını oluşturan KHDAK iki subgruba ayrılır.

 1. Skuamöz hücreli karsinomlar
 2. Non-skuamöz hücreli karsinomlar
 • Adenokarsinomlar:  Tüm akciğer kanseri olgularının %40’ını oluşturan adenokarsinomlar KHDAK’nin en yaygın görülen tipidir. Genellikle sigara içmeyen kadın hastalarda görülür. Ayrıca sigara içmemiş akciğer kanseri hastalarında en sık görülen akciğer kanseri tipidir. Sıklıkla periferik yerleşimli, radyolojik olarak hava bronkogramları şeklinde prezente olabilir.
 • Büyük hücreli karsinomlar:  Tüm akciğer kanseri olgularının % 10-15’ini oluşturan büyük hücreli karsinomlar çoğunlukla agresif seyirlidir.
 • NOS (Sınıflandırılamamış)

 

KHAK görülme sıklığı azalmaktadır. Saldırgan bir klinik seyir izlemektedir ve erken metastaz potansiyeli yüksektir. Tedavisiz ortalama sağkalım 3-4 ay kadardır. KHDAK ise çeşitli alt tiplerine göre çeşitli özellikler gösterir: Skuamöz hücreli karsinom daha çok santral yerleşimli, adenokarsinom ve büyük hücreli karsinom periferik yerleşimlidir. Bronkoalveoler karsinomlar, morfolojik özelliklerinin yanı sıra, klinik seyir ve davranışlarındaki farklılıklar nedeni ile adenokarsinomların alt tipi olarak sınıflandırılırlar.

Hastada hangi tip akciğer kanserinin olduğunun bilinmesi önemlidir çünkü KHAK kemoterapiye en iyi cevabı verirken diğer tipler (hep birlikte KHDAK olarak adlandırılan grup) cerrahi girişim ve radyoterapi ile daha iyi tedavi edilir.

KHAK: KHAK adlandırılmasının yapılmasının sebebi hücrelerin küçük olması ve nukleusun (hücrenin kontrol merkezi) hücrenin büyük bir kısmını doldurmasıdır. Bu tip kanserler neredeyse her zaman sigara kullanımından oluşur. KHAK genellikle erken yayılır ve bu nedenle doktorlar genellikle kemoterapi tedavisini cerrahiye göre tercih ederler.

TEDAVİ

Akciğer kanseri tedavisinde; cerrahi, kemoterapi, radyoterapi ve/veya palyatif tedavi tek başına veya kombinasyon şeklinde uygulanabilir. Hangi tedavinin uygulanacağını etkileyen faktörler: Hastalığın evresi, Hastanın performans durumu, Tümörün histopatolojik tipi ve Mutasyon analizi’dir.

Referanslar :

1- "Non-Small Cell Lung Cancer Treatment –Patient Version (PDQ®)". NCI. May 12, 2015. Retrieved 5 March 2016.

2- Falk, S; Williams, C (2010). "Chapter 1". Lung Cancer—the facts (3rd ed.). Oxford University Press. pp. 3–4.

3- Horn, L; Lovly, CM; Johnson, DH (2015). "Chapter 107: Neoplasms of the lung". In Kasper, DL; Hauser, SL; Jameson, JL; Fauci, AS; Longo, DL; Loscalzo, J. Harrison's Principles of Internal Medicine (19th ed.). McGraw-Hill.

4- California Environmental Protection Agency (1997). "Health effects of exposure to environmental tobacco smoke. California Environmental Protection Agency". Tobacco Control 6 (4): 346–353.

5- Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (December 2001). "State-specific prevalence of current cigarette smoking among adults, and policies and attitudes about secondhand smoke—United States, 2000". Morbidity and Mortality Weekly Report (Atlanta, Georgia: CDC) 50 (49): 1101–1106.

6- Alberg, AJ; Samet JM (September 2007). "Epidemiology of lung cancer". Chest (American College of Chest Physicians)132 (S3): 29S–55S.

7- Taylor, R; Najafi F; Dobson A (October 2007). "Meta-analysis of studies of passive smoking and lung cancer: effects of study type and continent". International Journal of Epidemiology 36 (5): 1048–1059.

8- "Frequently asked questions about second hand smoke".World Health Organization. Retrieved 25 July 2012.

9- Schick, S; Glantz S (December 2005). "Philip Morris toxicological experiments with fresh sidestream smoke: more toxic than mainstream smoke". Tobacco Control 14 (6): 396–404.

10- O'Reilly, KM; Mclaughlin AM; Beckett WS; Sime PJ (March 2007). "Asbestos-related lung disease"American Family Physician 75 (5): 683–688.

11- Tobias, J; Hochhauser D (2010). "Chapter 12". Cancer and its Management (6th ed.). Wiley-Blackwell. p. 199.

12- Davies, RJO; Lee YCG (2010). "18.19.3". Oxford Textbook Medicine (5th ed.). OUP Oxford.

13- Collins, LG; Haines C; Perkel R; Enck RE (January 2007). "Lung cancer: diagnosis and management"American Family Physician (American Academy of Family Physicians) 75 (1): 56–63.

14- Miller, WT (2008). Fishman's Pulmonary Diseases and Disorders (4th ed.). McGraw-Hill. p. 486.

15- Lu C, Onn A, Vaporciyan AA, et al. (2010). "78: Cancer of the Lung". Holland-Frei Cancer Medicine (8th ed.). People's Medical Publishing House.

16- Kumar, V; Abbas AK; Aster JC (2013). "12". Robbins Basic Pathology (9th ed.). Elsevier Saunders. p.

17- Temel JS, Greer JA, Muzikansky A, et al. (August 2010). "Early palliative care for patients with metastatic non-small-cell lung cancer". N. Engl. J. Med. 363 (8): 733–42.

18- Kelley AS, Meier DE (August 2010). "Palliative care--a shifting paradigm". N. Engl. J. Med. 363 (8): 781–2.

19-  Prince-Paul M (April 2009). "When hospice is the best option: an opportunity to redefine goals". Oncology (Williston Park, N.Y.) 23 (4 Suppl Nurse Ed): 13–7.