Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
Üye Olun / Giriş Yapın Medikaynak Icon

Juvenil İdiopatik Artrit (JIA)

Çocuk ve adölesanlarda en sık görülen artrit çeşidi Sistemik Juvenil Idiyopatik Artrittir ( sJIA). Hastalığın tanısı daha çok bir dışlama tanısıdır. Hastalık tekil bir hastalık olmaktan çok farklı klinik tabloları içermektedir. Hastalığın prevalansı 100.000 çocukta 16-50 arasında değişmektedir. JIA tipleri; Sistemik JİA, Oligoartiküler JİA, Sürekli oligoartrit, Uzamış oligoartrit, Seronegatif poliartiküler JİA, Seropozitif poliartiküler JİA, Jüvenil psoriatik artrit, Entezit ile ilişkili artrit ve Sınıflandırılamayan artritler’dir.

SEMPTOMLAR

Yineleyen ateş ve döküntü ile ortaya çıkar. Ateş, genellikle sabah akşamyükseklikler yapar. Çoğunlukla da gövdeye yerleşen makülopapüler döküntü ile birliktedir. Daha az sıklıkta hastalığa hepatosplenomegali ve lenfadenopati eşlik eder. Hastalığa nadiren perikardiyal efüzyon da eşlik edebilir. Klinik tablodan asıl sorumlu olan artmış interlökin 1 ve interlökin 6 düzeyleridir.

TANI

Hastalığın 16 yaşından önce başlaması, aynı eklemde şikayetlerin 6 haftadan uzun sürmesi, artrite yol açabilecek diğer tüm nedenlerin dışlanmış olması bize JIA’yı düşündürür. Diğer tanıların dışlanması bizim için önemlidir. Psoriasis ya da birinci derece aile yakınlarında psoriasis varlığı, HLA B27 pozitif bir hastada 6 yaştan önce artrit ortaya çıkması, birinci dereceden yakınlarda seronegatif spondilartropati varlığı ve sistemik bulguların varlığı bize JIA tanısını dışlatır. Antinükleer antikor ve romatoid faktör JIA’da negatiftir. Akut faz yanıtı belirgin olarak artmıştır. Amiloidoz gelişme riski oldukça yüksektir. Kalça eklem tutulumu çok sıktır. Sistemik JIA’nın en belirleyici özelliklerinden birisi de standart tedavilere yanıtsız kalmasıdır. Ateş en az 39°C tepe noktası ile tipik olarak sıçrayıcı karakterdedir. Günde bir veya iki kez oluşur ve hergün tekrarlar. sJIA’yı diğer JIA alt gruplarından ayıran klinik özellik 39°C veya üzerine çıkan remitan ateştir.

TEDAVİ

JIA tedavisi multidisipliner bir tedavi içermelidir. Tedavide temel amaç çocuğun sosyal ilişkilerini ve aktivitesini geri kazanmasıdır. Eklem dışı bulguların kontrol altına alınması yine tedavide diğer amaçlanan noktalardır. Hafif sJIA vakaların tedavisi sıklıkla tüm 24 saati kaplayacak şekilde verilmiş Non-Steroid Antiinflamatuar Tedavi yeterlidir. Indometasin, ateş ve perikardit için yararlıdır. sJIA akut fazında glukokortikoidler gerekir. Daha ciddi vakalarda intra-venöz yüksek doz metilprednisolon, devamında da oral prednisolon’a geçilir. Steroidlere bağlı morbiditeyi azaltmak için DMARDs ile kombine tedavi çoğunlukla önerilmektedir

Referanslar :

1- "Juvenile Idiopathic Arthritis (JIA): Joint Disorders: Merck Manual Professional". Retrieved 2008-12-15.

2- Ravelli A and Martini A. Lancet 2007; 369:767–778.

3- Schneider R and Laxer RM. Clin Rheumatol 1998; 12:245–271.

4- Woo P, et al. Nat Clin Pract Rheumatol 2006; 2:28–34.

5- Kasapcopur O. Uveitis and Anti Nuclear antibody Positivity in Children with Juvenile Idiopathic Arthritis. Indian Pediatrics 2004;41:1035-1039.

6- Hoffart C and Sherry DD (2010). "Early identification of juvenile idiopathic arthritis". Journal of Musculoskeletal Medicine 247 (2).

7- Weiss JE and Ilowite NT (2007). "Juvenile idiopathic arthritis". Rheum Dis Clin North Am33 (3): 441–470.

8- "Juvenile Arthritis Symptoms". Retrieved 2010-04-19.

9- "What is the outlook (prognosis) for children with arthritis?". Retrieved 2010-04-19.

10- William C. Shiel Jr., MD, FACP, FACR, Ed. "Juvenile Rheumatoid Arthritis". Retrieved21 December 2012. From a doctor's point of view, the most important thing is to bring inflammatory arthritis under control as quickly as possible....This may also require use of some fairly strong medications, but it's important to recognize that they are necessary to reduce symptoms and prevent permanent damage.”

11- Hashkes PJ, Laxer RM (October 2005). "Medical treatment of juvenile idiopathic arthritis"JAMA 294 (13): 1671–84.